Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-990

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 16 mei 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Aviaire influenza - Nieuw koninklijk besluit - Effect op de duivensport

infectieziekte
vogelgriep
zoönose
nationale uitvoeringsmaatregel
pluimvee
dierenziekte
vogel

Chronologie

16/5/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008)
11/6/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-989

Vraag nr. 4-990 d.d. 16 mei 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vorig jaar meldde de toenmalige minister van Volksgezondheid dat hij aan het werken was om het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de aviaire influenza en de ziekte van Newcastle op te splitsen in twee koninklijke besluiten. Het oorspronkelijk koninklijk besluit zou behouden worden voor de Newcastle disease. Alle artikels met betrekking tot aviaire influenza zouden geschrapt worden en in een nieuw koninklijk besluit worden gegoten, conform de Europese richtlijn (2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van richtlijn 92/40/EEG). Europa vroeg aan de Lidstaten om deze richtlijn om te zetten in nationale wetgeving tegen juni 2007. Die deadline werd niet gehaald. Er diende nog advies ingewonnen te worden van de Begroting, Gewesten en Gemeenschappen en de Raad van State.

Blijkbaar heeft de Raad van State een resem opmerkingen gemaakt waardoor het ontwerp van koninklijk besluit herschreven moest worden.

Vandaar mijn vragen:

1. Welke is de timing voor het koninklijk besluit met betrekking tot aviaire influenza?

2. Klopt het dat dit koninklijk besluit nog steeds niet is uitgevoerd?

3. Worden de verschillende betrokken partijen (waaronder de duivenbond en organisatoren van wedstrijdvluchten met duiven) betrokken in het overleg?

4. Worden wedstrijdduiven in het ontwerp van koninklijk besluit als “ander in gevangenschap gehouden pluimvee” gedefinieerd?

5. Wordt er rekening gehouden met de specificiteit van wedstrijdduiven die het vogelgriepvirus niet kunnen overdragen (conform 2005/94/EG – afdeling 6 – Afwijkingen en aanvullende bioveiligheidsmaatregelen – artikel 33 – afwijkingen – punt 4: “In afwijking van de afdelingen 3 en 4 kunnen de Lidstaten bij uitbraken van HPAI aan de hand van een risicobeoordeling specifieke maatregelen nemen inzake de verplaatsing van wedstrijdduiven naar, uit en binnen de beschermings- en toezichtsgebieden. “)? Dit met als doel om wedstrijdvluchten – onder eventueel strikte voorwaarden – van duiven boven ons grondgebied door te kunnen laten gaan bij uitbraak van vogelgriep en te vermijden dat deze niet door kunnen gaan en zo een domper zetten op een hobbysport die het sowieso al moeilijk heeft?

6. Indien er reeds een ontwerp van koninklijk besluit bestaat, is het mogelijk om hiervan inzage te krijgen?

Antwoord ontvangen op 11 juni 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

1. Het koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza, werd inmiddels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2008.

2. Zie antwoord op de eerste vraag.

3. De normen opgenomen in de Europese richtlijn kunnen na overleg tussen de Lidstaten in de Raad en in het Europees Parlement niet opnieuw worden overlegd op nationaal niveau met diverse belangengroepen.

In 2006 werd overlegd tussen de overheidsdiensten, de pluimveesector en de vertegenwoordigers van duivensector in verband met sommige basisdefinities die van belang zijn voor identificatie en registratie van pluimvee, in het bijzonder de definities van « pluimvee » en « andere in gevangenschap levende vogel ».

4. Bij de omzetting in Belgisch regelgeving werden de definities van richtlijn 2005/94/EG, waaronder de definities « pluimvee » en « andere in gevangenschap levende vogel », nauwgezet overgenomen. Wedstrijdduiven vallen binnen de categorie « andere in gevangenschap levende vogels ».

5. Voor sommige onderdelen van de richtlijn wordt aan de Lidstaten voorwaardelijk de keuze gelaten welke maatregelen worden genomen.

Overeenkomstig artikel 33, lid 4, van richtlijn 2005/94/EG omgezet in artikel 34, § 4, van het koninklijk besluit van 5 mei 2008 kunnen in toezichtsgebieden of bufferzones afwijkingen worden toegestaan voor vogels op basis van een risicobeoordeling.

In verband met een risicobeoordeling toe te passen voor duiven sluit ik me aan bij de verklaring afgelegd in het Permanent Comité voor de voedselketen en dierengezondheid, van 8 maart 2006 en de conclusies over de rol van duiven met betrekking tot het verspreiden van het virus. In dezelfde verklaring worden genuanceerde aanbevelingen gedaan voor toelaten van oefenvluchten en wedstrijdvluchten voor reisduiven. Er wordt sterk aanbevolen om in geen geval wedstrijden te laten plaats vinden in of door de hoog risico beperkingsgebieden.

6. Hiervoor verwijs ik naar mijn antwoord op de eerste vraag.