Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-883

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Co-ouderschap - Belastingvoordeel voor kinderen ten laste - Verdeling tussen de ouders - Bedragen en procedure

gezinslast
belastingaftrek
echtscheiding

Chronologie

28/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 )
5/8/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-884

Vraag nr. 4-883 d.d. 28 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sedert de inwerkingtreding van de wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind, is het aantal gevallen waarin een bilocatie regeling wordt uitgesproken toegenomen.

De ouder bij wie de kinderen hun fiscale verblijfplaats hebben, heeft in principe het recht op een fiscaal voordeel. Onder bepaalde voorwaarden kan dit belastingsvoordeel, mits een gezamenlijke schriftelijke aanvraag, tussen de ouders verdeeld worden.

Ik verneem dat in sommige gevallen in het echtscheidingsvonnis wordt bepaald dat de ouder bij wie de kinderen zijn gedomicilieerd de helft van het belastingvoordeel aan de andere ouder dient te betalen.

In een tabel terug te vinden op de site van FOD Financiën (http://fiscus.fgov.be/interfaoifnl/Vragen/ipp/ipp22/ipp22-4.htm) worden de bedragen van dit belastingsvoordeel weergegeven op basis van het aantal kinderen dat ten laste is.

De betreffende regelgeving is echter niet geheel duidelijk en verschillende andersluidende informatie is hierover terug te vinden.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

Dienen deze bedragen welke terug te vinden zijn op de site van FOD Financiën gehanteerd te worden? Zijn deze bedragen bindend?

Bedraagt het belastingvoordeel altijd de helft van deze bedragen? Indien de ene ouder bijvoorbeeld twee kinderen ten laste heeft, bedraagt het belastingsvoordeel waar de andere ouder dan recht op heeft altijd 3 250 euro gedeeld door twee, dus 1 625 euro?

Welke procedure dient gevolgd te worden teneinde betaling van de helft van dit belastingvoordeel van de andere ouder te bekomen? Gebeurt dit automatisch indien deze bepaling is opgenomen in een echtscheidingsvonnis?

Antwoord ontvangen op 5 augustus 2008 :

De bedragen vermeld in de tabel op de door het geachte lid aangehaalde webpagina zijn de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste, die voor aanslagjaar 2007 (inkomsten van 2006) in de berekening van de personenbelasting worden toegepast wanneer ze niet over beide ouders worden verdeeld overeenkomstig artikel 132bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) (zie verder).

De geïndexeerde bedragen van de desbetreffende toeslagen op de belastingvrije som voor de aanslagjaren 2008 (inkomsten van 2007) en 2009 (inkomsten van 2008) zijn opgenomen in de onderstaande tabellen.

Aanslagjaar 2008

Toeslag op de belastingvrije som : — Supplément de quotité exemptée :Toepasselijk bedrag (in euro) — Montant applicable (en euros)
voor 1 kind ten laste — pour 1 enfant à charge1 280
voor 2 kinderen ten laste — pour 2 enfants à charge3 310
voor 3 kinderen ten laste — pour 3 enfants à charge7 410
voor 4 kinderen ten laste — pour 4 enfants à charge11 980
voor meer dan 4 kinderen ten laste — pour plus de 4 enfants à charge11 980
supplement per kind boven het 4e — supplément par enfant au-delà du 4e4 570

Aanslagjaar 2009

Toeslag op de belastingvrije som : — Supplément de quotité exemptée :Toepasselijk bedrag (in euro) — Montant applicable (en euros)
voor 1 kind ten laste — pour 1 enfant à charge1 310
voor 2 kinderen ten laste — pour 2 enfants à charge3 370
voor 3 kinderen ten laste — pour 3 enfants à charge7 540
voor 4 kinderen ten laste — pour 4 enfants à charge12 200
voor meer dan 4 kinderen ten laste — pour plus de 4 enfants à charge12 200
supplement per kind boven het 4e — supplément par enfant au-delà du 4e4 660

Voor alle duidelijkheid wordt de aandacht erop gevestigd dat de bovenvermelde toeslagen op de belastingvrije som een gedeelte van het inkomen vertegenwoordigen waarop geen belasting wordt geheven, en dus niet mogen worden verward met het effectieve geldelijke belastingvoordeel wegens de tenlasteneming van de kinderen. Aangezien dat effectieve voordeel afhangt van diverse factoren met betrekking tot de persoonlijke fiscale toestand van de belastingplichtige kan dat onmogelijk in een algemene tabel worden weergegeven.

De gevolgen van echtscheidingsvonnissen waarin de ouder die de kinderen fiscaal ten laste heeft, bevolen wordt om de helft van zijn belastingvoordeel voor die kinderen te betalen aan de andere ouder, vallen buiten mijn bevoegdheid.

Er bestaat echter ook een specifieke fiscale regeling waarbij het belastingvoordeel voor kinderen in een co-ouderschapsregeling, automatisch over beide ouders wordt verdeeld. Die regeling is opgenomen in artikel 132bis, WIB92, dat vanaf aanslagjaar 2008 integraal is vervangen door artikel 279 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (i). Voor een beknopte uiteenzetting van de nieuwigheden die laatstgenoemde wet in de fiscale co-ouderschapsregeling heeft aangebracht, ben ik zo vrij het geachte lid te verwijzen naar de punten IV en V van bijlage 2 bij de administratieve circulaire van 26 juni 2007, nr. AFZ/2007-0423-1 (AFZ 8/ 2007), die kan worden geraadpleegd op www.fisconet.be (doorklikken op « Directe belastingen », « Circulaires » en « Personenbelasting/Vennootschapsbelasting/Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen »).