Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7394

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 april 2010

aan de minister van Justitie

Strafinrichting - Merksplas - Vervanging van bestaande cellen - Bouwen van een nieuwe vleugel

strafgevangenis
Regie der Gebouwen

Chronologie

7/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
29/4/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7393
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1621

Vraag nr. 4-7394 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het uitgebreide Masterplan 2008-2012 plande de minister tegen 2013 de vervanging van de oude paviljoenen te Merksplas door een nieuwbouw.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1. Hoever staat de minister met dit project? Haalt hij de vooropgestelde deadline van 2013 of is er vertraging voor dit project? Zo ja, waar is dat aan te wijten?

2. Op hoeveel euro werd dit project initieel begroot in 2008, 2009 en tot op heden? Duiken er op dit moment al meerkosten op? Zo ja, waar?

3. Wanneer zou de renovatie van de andere paviljoenen dan kunnen starten? Op hoeveel euro wordt die renovatie geraamd?

4. Klopt het dat de nieuwe paviljoenen op de oude werkplaatsen zullen komen en dat die moeten worden afgebroken? Wanneer starten de afbraakwerken?

5. Heeft de minister contact gehad met de Vlaamse Gemeenschap inzake het onroerend erfgoed? Heeft hij hier al adviezen over gekregen? Zo ja, hoe luiden die?

Antwoord ontvangen op 29 april 2010 :

 1. Het project zit momenteel in de opstartfase.

  Omdat de gevangenis te Merksplas een beschermd gebouw betreft, in bovendien een beschermd landschap is een bouwhistorische studie noodzakelijk.

  Contacten met Monumenten en Landschappen tonen aan dat men niet geneigd is om een bouwtoelating te verlenen voor een nieuwe gevangenis met 440 cellen te Merksplas zonder hier een algemene renovatie van de bestaande gevangenis aan te koppelen. Momenteel worden in Merksplas 750 gedetineerden ondergebracht in grotendeels meerpersoonscellen. Ingeval van verplichte renovatie zouden deze meerpersoonscellen omgevormd dienen te worden naar monocellen.

  Het resultaat van de bouwhistorische studie dient derhalve afgewacht te worden teneinde meer concrete voorspellingen te kunnen doen omtrent de timing voor de realisatie van deze nieuwe gevangenis. De nieuwe deadline voor dit project wordt hierdoor ook gebracht op 2015.

 2. Initieel werd het project in het masterplan 2008-2009 geraamd op 66 miljoen euro. Rekening houdende met bijzondere eisen van Momenten en Landschappen schatten we de kostprijs vandaag in op 87 miljoen euro. Dit alles rekening houdende met de kostprijs voor een nieuwbouw van 440 cellen. Gelet op de eis van Monumenten en Landschappen om ook de bestaande gevangenis te renoveren, zal ook hiervoor ook een extra budget moeten worden voorzien ( zie 3 ).

 3. De renovatie van de paviljoenen zal pas na de uitbreiding gebeuren.

  De aanvang van de renovatie van de bestaande gevangenis is immers ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de budgettaire middelen. Een eerste voorzichtige raming voor deze renovatie bedraagt 46,5 miljoen euro€.

 4. Gelet op het feit dat we hier te maken hebben met geklasseerde gebouwen en een geklasseerd landschap is de afbraak van de oude werkplaatsen niet aan de orde. Wel zou het nieuw gebouwde werkhuis van de firma PASSEC dienen te verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwbouw. Voor deze firma PASSEC dient dan wel een nieuwe werkplaats voorzien te worden binnen het domein van de SIM. Het betreft namelijk een firma die reeds tientallen jaren meer dan 70 gedetineerden dagelijks tewerk stelt.

  De aanpak van de uitbreiding van Merksplas wordt dus momenteel onderzocht; er zijn verschillende mogelijkheden die bekeken moeten worden, en een aantal voorafgaande contacten moeten afgelegd worden.

 5. Tot op vandaag betreft het enkel mondelinge adviezen. Zoals reeds in het antwoord op de eerste vraag werd gesteld kan de bouwaanvraag voor de nieuwbouw niet afzonderlijk worden gezien van een bouwaanvraag voor de renovatie van de bestaande gebouwen, wat uiteraard een belangrijk en nieuw element is van het dossier.