Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6567

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 27 januari 2010

aan de minister van Justitie

Nieuwe gevangenissen - Aalst, Beveren, Sambreville-Velaine en Leuze-en-Hainaut - Stand van zaken

strafgevangenis
Regie der Gebouwen

Chronologie

27/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 )
17/2/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6566
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1377

Vraag nr. 4-6567 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag 4-4815 antwoordde de minister van Justitie dat de selectieleidraad voor de bouw van vier gevangenissen op 24 juni 2009 werd gepubliceerd. "Het gaat hier niet enkel over het gedeelte architectuur, maar over het bredere geheel van het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de gevangenis (DBFM)" meldde hij.

De vier gevangenissen hebben in het Masterplan allemaal 2012 als deadline gekregen. Het gaat om Aalst, Beveren, Sambreville-Velaine en Leuze-en-Hainaut.

In de bewuste schriftelijke vraag verklaart hij dat die dossiers nog op schema zitten.

Wanneer ik het Bulletin der aanbestedingen van 24 juni 2009 neem, nrs 011177, 011178, 011184 en 011192, dan vind ik inderdaad aankondigingen van de opdrachten voor respectievelijk "regio Charleroi", regio Bergen", "regio Antwerpen" en "regio Dendermonde".

Onder II.1.5.) wordt echter telkens vermeld : "De aanbestedende dienst behoudt zich evenwel uitdrukkelijk het recht voor om gedurende de procedure deze regio nog te wijzigen."

Nog opvallender is de zin II.3): "Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht: aanvang 30 juni 2011; voltooiing 31 maart 2013".

Kortom: 2012, de deadline die in het Masterplan staat, wordt hier blijkbaar niet meer aangehouden en de vroeger geselecteerde sites zouden nog altijd aan wijziging onderhevig zijn.

De procedure loopt echter en er worden bedrijven geselecteerd om deel te nemen aan de aanbesteding.

Vandaar mijn vragen aan de minister :

1. Hoeveel consortia namen deel aan de selecties?

2. Kan hij ons de namen bezorgen?

3. Welke consortia kregen het bestek toegezonden? De minister van Justitie maakte zich in mijn schriftelijke vraag sterk dat hij dat nog vr het einde van 2009 zou hebben uitgevoerd. Is dat effectief gebeurd?

4. Welke criteria waren doorslaggevend? Is een gemiddelde jaaromzet van minimaal 100.000.000 euro over de laatste drie boekjaren voor n aannemer of indien het over een consortium van aannemers gaat, over de maximaal drie grootste (gemeten naar omzet) aannemers doorslaggevend? Of werd vooral rekening gehouden met know-how, design, exploitatie, onderhoud en dergelijke?

5. Werden in beide landsdelen dezelfde criteria gehanteerd of, indien niet, waarom niet?

6. Welke criteria zijn belangrijk in de volgende fase (bestek)? Is het uitschrijven van een dergelijke opdracht in deze fase voor sommige regio's wel haalbaar, temeer omdat sommige vestigingsplaatsen nog niet gekend zijn? Is er voldoende duidelijkheid over de concrete opdracht om de consortia toe te laten een correct en gedetailleerd bestek op te maken?

7. Hoe verklaart de minister dat hij op mijn parlementaire vraag, gesteld enkele maanden nadat het Bulletin der aanbestedingen was gepubliceerd, geantwoord heeft dat hij met de vier projecten nog op schema zit (2012), terwijl de datum voor voltooiing van de opdracht 31 maart 2013 is?

8. Hoever zijn de gesprekken gevorderd tussen zijn diensten en de stad Antwerpen teneinde een locatie te vinden ter vervanging van de gevangenis in de Begijnenstraat met als timing 2016? Zijn Burchtse Weel (voor het plaatsen van de gevangenis) en Luchtbal (voor het bouwen van een strafuitvoeringsinstelling) nog altijd de enige mogelijkheden die het stadsbestuur naar voor schuift? Zijn er andere? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2010 :

De parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid maar wel onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Financiën. Ik verwijs dan ook graag naar zijn antwoord op de parlementaire vraag onder nummer 4-6566.