Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6566

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 27 januari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŰn en Institutionele Hervormingen

Nieuwe gevangenissen - Aalst, Beveren, Sambreville-Velaine en Leuze-en-Hainaut - Stand van zaken

strafgevangenis
Regie der Gebouwen

Chronologie

27/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 )
29/1/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6567
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1377

Vraag nr. 4-6566 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag 4-4815 antwoordde de minister van Justitie dat de selectieleidraad voor de bouw van vier gevangenissen op 24 juni 2009 werd gepubliceerd. "Het gaat hier niet enkel over het gedeelte architectuur, maar over het bredere geheel van het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de gevangenis (DBFM)" meldde hij.

De vier gevangenissen hebben in het Masterplan allemaal 2012 als deadline gekregen. Het gaat om Aalst, Beveren, Sambreville-Velaine en Leuze-en-Hainaut.

In de bewuste schriftelijke vraag verklaart hij dat die dossiers nog op schema zitten.

Wanneer ik het Bulletin der aanbestedingen van 24 juni 2009 neem, nrs 011177, 011178, 011184 en 011192, dan vind ik inderdaad aankondigingen van de opdrachten voor respectievelijk "regio Charleroi", ôregio Bergen", "regio Antwerpen" en "regio Dendermonde".

Onder II.1.5.) wordt echter telkens vermeld : "De aanbestedende dienst behoudt zich evenwel uitdrukkelijk het recht voor om gedurende de procedure deze regio nog te wijzigen."

Nog opvallender is de zin II.3): "Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht: aanvang 30 juni 2011; voltooiing 31 maart 2013".

Kortom: 2012, de deadline die in het Masterplan staat, wordt hier blijkbaar niet meer aangehouden en de vroeger geselecteerde sites zouden nog altijd aan wijziging onderhevig zijn.

De procedure loopt echter en er worden bedrijven geselecteerd om deel te nemen aan de aanbesteding.

Vandaar mijn vragen aan de minister :

1. Hoeveel consortia namen deel aan de selecties?

2. Kan hij ons de namen bezorgen?

3. Welke consortia kregen het bestek toegezonden? De minister van Justitie maakte zich in mijn schriftelijke vraag sterk dat hij dat nog vˇˇr het einde van 2009 zou hebben uitgevoerd. Is dat effectief gebeurd?

4. Welke criteria waren doorslaggevend? Is een gemiddelde jaaromzet van minimaal 100.000.000 euro over de laatste drie boekjaren voor ÚÚn aannemer of indien het over een consortium van aannemers gaat, over de maximaal drie grootste (gemeten naar omzet) aannemers doorslaggevend? Of werd vooral rekening gehouden met know-how, design, exploitatie, onderhoud en dergelijke?

5. Werden in beide landsdelen dezelfde criteria gehanteerd of, indien niet, waarom niet?

6. Welke criteria zijn belangrijk in de volgende fase (bestek)? Is het uitschrijven van een dergelijke opdracht in deze fase voor sommige regio's wel haalbaar, temeer omdat sommige vestigingsplaatsen nog niet gekend zijn? Is er voldoende duidelijkheid over de concrete opdracht om de consortia toe te laten een correct en gedetailleerd bestek op te maken?

7. Hoe verklaart de minister dat hij op mijn parlementaire vraag, gesteld enkele maanden nadat het Bulletin der aanbestedingen was gepubliceerd, geantwoord heeft dat hij met de vier projecten nog op schema zit (2012), terwijl de datum voor voltooiing van de opdracht 31 maart 2013 is?

8. Hoever zijn de gesprekken gevorderd tussen zijn diensten en de stad Antwerpen teneinde een locatie te vinden ter vervanging van de gevangenis in de Begijnenstraat met als timing 2016? Zijn Burchtse Weel (voor het plaatsen van de gevangenis) en Luchtbal (voor het bouwen van een strafuitvoeringsinstelling) nog altijd de enige mogelijkheden die het stadsbestuur naar voor schuift? Zijn er andere? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 29 januari 2010 :

1.

14 consortia namen deel aan de selecties.

2.

3. Op 21 december 2009 kregen de kandidaat-consortia de selectiebeslissing toegezonden. Het performantiebestek, de DBFM-overeenkomst, de biedingsleidraad en alle nuttige en tot nu toe beschikbare informatie met betrekking tot de terreinen zijn sinds 18 januari 2010 ter beschikking gesteld van de geselecteerde kandidaten.

Per geplande gevangenis, werden vijf kandidaten weerhouden voor de volgende fase.

Gelet op het feit dat de tweede fase nog lopende is, is het verkieselijk hierover nog niet in verder detail publiekelijk te communiceren.

4. De kwalitatieve selectie gebeurde op basis van twee criteria : de financieel + economische draagkracht en de technische bekwaamheid waaronder de kennis en ervaring inzake de opmaak van een kwaliteitsvol ontwerp.

Op het vlak van de financiële en economische draagkracht voldeden alle kandidaten. Op het vlak van technische bekwaamheid diende één consortium te worden uitgesloten.

Per geplande gevangenis, werd een gemotiveerde rangschikking opgemaakt. Enkel de vijf best gerangschikte consortia werden weerhouden voor de tweede fase van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Alvorens tot hoger vermelde kwalitatieve selectie kon overgegaan worden, werd in eerste instantie nagegaan of de kandidaturen volledig en formeel regelmatig waren, of ze voldeden aan de vereiste toelatingsvoorwaarden en of de leden van de consortia zich niet in een toestand bevonden die aanleiding kon geven tot uitsluiting.

5. In beide landsdelen werden dezelfde criteria gehanteerd ter beoordeling van de verschillende kandidaturen.

6. De vier sites die werden doorgegeven aan de kandidaten om een project op te maken (en die aanvaard zijn door zowel de Regie, de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie als door de gewesten) zijn :

Voor Vlaanderen : Beveren en Dendermonde, voor Wallonië : Leuze en Hainaut en Marche-en-Famenne.

In de volgende fase zullen de offertes beoordeeld worden in het licht van volgende gunningcriteria:

- Een financieel criterium

- Een kwaliteitscriterium met volgende drie sub-criteria:

o Stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit

o Functionele kwaliteit en exploitatie- en operationele kosten gevangenis

o Technische duurzaamheid.

De geselecteerde kandidaten beschikken over voldoende informatie om een offerte in te dienen. In tegenstelling tot de klassieke aanbestedingsprocedures wordt er geen gedetailleerd bestek aan de kandidaten overgemaakt maar een performantiebestek.

Het performantiebestek dat aan de weerhouden kandidaten werd voorgelegd biedt voldoende vrijheid op het vlak van het ontwerp, de materialen, de uitvoeringswijze; enz.

Het performantiebestek legt enkel de gewenste performanties/output vast, waardoor Design - Build en Maintenance zo optimaal mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd.

7. De streefdatum van 31 december 2012 diende inderdaad te worden verlaten. Enerzijds zorgde de problematiek om een geschikte locatie voor de gevangenissen te vinden voor vertraging en anderzijds diende er in de selectiefase zeer zorgvuldig te werk gegaan te worden om te vermijden dat de beslissing zou kunnen aangevochten worden. Ik kan dan ook bevestigen dat tot op heden de selectie nog niet tot enige gerechtelijke procedure heeft geleid.

In de biedingsleidraad die op 18 januari 2010 ter beschikking van de kandidaten werd gesteld, werd thans als ultieme datum voor de voltooiing 30 juni 2013 opgegeven.

8. Er zijn reeds gesprekken geweest met de stad Antwerpen, die in een goede en constructieve sfeer zijn verlopen. Een aantal pistes werden besproken, die nu verder worden onderzocht. Zoals net toegelicht wordt er nu eerst verdergewerkt aan de procedures voor de eerste vier gevangenissen. Binnenkort zal dan in een tweede fase gestart worden met de andere projecten voor nieuwe penitentiaire inrichtingen, zoals bepaald in het Masterplan.