Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-648

van Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) d.d. 3 april 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Hygiëne in de scholen - Schoolkeukens - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
schoolkantine
voedselveiligheid
openbare gezondheidszorg
voedselveiligheid
onderwijsinstelling

Chronologie

3/4/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008)
22/4/2008Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-574

Vraag nr. 4-648 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een enquête van het onderwijstijdschrift Klasse in 2005 bleek dat leerlingen niet tevreden waren over de hygiëne op school. De leerlingen gaven hun school amper 5,4 op 10 voor properheid. Het grootste probleem waren volgens de leerlingen de toiletten, die vuil of verouderd waren.

Op 31 maart 2006 stelde ik voor de derde keer een schriftelijke vraag nr. 3-4755 over dit onderwerp (Vragen en Antwoorden nr. 3-71, blz. 7541).

De toenmalige minister antwoordde dat 15% van de schoolkeukens in 2005 een inspectie kregen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), en dat de resultaten betreffende de hygiëne en de HACCP (“Hazard Analysis and Critical Control Point”) geen significante verschillen vertonen met de resultaten van 2004.

Voorts lezen we het volgende in het antwoord op mijn schriftelijke vraag: “Die operatoren die tegen 2008 geen autocontrolesysteem hebben uitgewerkt zullen de heffingen zien verdubbelen.”

Uit het antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 3-2699 (Vragen en Antwoorden nr. 3-52, blz. 4548) bleek dat in 2004 60% van de installaties niet conform was op het vlak van de hygiëne.

Uit het antwoord op mijn eerste schriftelijke vraag nr. 3-781 (Vragen en Antwoorden nr. 3-14, blz. 936) over de schoolkeukens bleek dat in 2003 bij controles van schoolkeukens in 56% van de gevallen tekortkomingen werden vastgesteld.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel controles voerde het FAVV de voorbije vijf jaar uit in schoolkeukens?

2. Hoeveel van deze keukens bleken niet in orde te zijn met de voedselveiligheid?

3. Welke regels werden meestal overschreden?

4. Welke maatregelen zal de geachte minister in overleg met de andere bevoegde ministers nemen om de algemene hygiëne in de scholen te verbeteren?

5. In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-4755 werd vooropgesteld dat de operatoren die tegen 2008 geen autocontrolesysteem hebben uitgewerkt de heffingen zullen zien verdubbelen. Hoever staat de uitwerking van deze autocontrolesystemen?

6. Aan hoeveel opleidingssessies over voedselhygiëne en HACCP voor keukenpersoneel heeft het FAVV de voorbije twee jaar haar actieve medewerking verleend?

Antwoord ontvangen op 22 april 2008 :

1, 2 en 3. In 2003, 2004 en 2005 werden respectievelijk 338, 411 en 639 schoolkeukens bezocht door het FAVV (herbezoeken na vaststelling van tekortkoming niet meegerekend). Voor de bespreking van het aantal schoolkeukens dat in deze periode niet in orde bleek te zijn met de voedselveiligheid en de regels die meestal werden overtreden, wordt verwezen naar de antwoorden op de schriftelijke vragen die eerder door u gesteld werden, met name de nrs. 3-781 (Vragen en Antwoorden nr. 3-14, blz. 936), 3-2699 (Vragen en Antwoorden nr. 3-52, blz. 4548) en 3-4755 (Vragen en Antwoorden nr. 3-71, blz. 7541).

Sinds maart 2006 wordt een nieuwe methode toegepast voor het uitvoeren van controles. Elk bezoek van het FAVV bij een operator bestaat uit een aantal inspecties met elk een scope (een scope : een inspectiegebied, zoals bijvoorbeeld hygiëne). Elke inspectie wordt uitgevoerd met behulp van een check-list en kan beoordeeld worden als « gunstig », « gunstig met opmerkingen » of « niet gunstig ». Wegens deze nieuwe methode is het niet mogelijk om de cijfers van vóór maart 2006 te vergelijken met deze van daarna. Volgende tabel geeft een overzicht van de inspecties in schoolkeukens uitgevoerd in 2006 (vanaf maart) en 2007.

2006

2007

Aantal inspecties

964

764

Aantal schoolkeukens*

316

325

Schoolkeukens niet in orde (in %)**

18 %

26 %

* Herbezoeken niet meegerekend.

** Dit komt overeen met het percentage schoolkeukens dat voor ten minste een inspectiescope een niet-gunstige beoordeling kreeg.

De gedetailleerde resultaten voor de voornaamste inspectiescopes worden weergegeven in volgende tabel :

G *

GO

NG

2006

Hygiëne

31 %

60 %

9 %

Autocontrole

38 %

47 %

15 %

Traceerbaarheid

72 %

25 %

3 %

Meldingsplicht

51 %

29 %

20 %

2007

Hygiëne

17 %

70 %

13 %

Autocontrole

36 %

31 %

33 %

Traceerbaarheid

71 %

21 %

8 %

Meldingsplicht

69 %

22 %

19 %

* G : gunstig; GO : gunstig met opmerkingen; NG : niet gunstig.

De tekortkomingen op het vlak van de hygiëne in 2006 situeren zich vooral op gebied van de ongediertebestrijding, de persoonlijke hygiëne en opleiding en het reinigings- en ontsmettingsplan. Deze in 2007 hebben voornamelijk betrekking op de specifieke hygiënevoorschriften in ruimten waar levensmiddelen worden bereid, behandeld of verwerkt, het reinigings- en ontsmettingsplan en de ontvangst en stockage van levensmiddelen.

4. Om de algemene hygiëne in scholen te verbeteren werden volgende maatregelen genomen :

— er werd een autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en de verzorgingsinstellingen opgesteld door de sector. Deze gids werd goedgekeurd door het FAVV op 22 januari 2008. De gids vormt een hulpmiddel bij de invoering en de validatie van een autocontrolesysteem in grootkeukens, waaronder schoolkeukens. Daarbij heeft het FAVV aangeboden om mee te werken aan opleidingssessies rond voedselveiligheid en autocontrole;

— de schoolkeukens worden, net als de andere operatoren in de voedselketen, aangemoedigd om hun autocontrolesysteem te laten valideren. Het antwoord op de vraag 3-4755 moet voor 2008 bijgesteld worden aangezien ondertussen de regering beslist heeft om de malus van 100 % met één jaar uit te stellen. Deze maatregel werd genomen om de operatoren voldoende tijd te geven om hun autocontrolesysteem te laten valideren. Het is wel zo dat operatoren met een gevalideerd autocontrolesysteem vanaf 2008 genieten van een korting van 15 % op de heffing (bonus). Vanaf 2009 zullen operatoren zonder gevalideerd autocontrolesysteem het dubbele van het normale bedrag van de heffing moeten betalen (malus) en zullen zij frequenter geïnspecteerd worden dan bedrijven met een gevalideerd systeem.

Aangezien de autocontrolegids voor de grootkeukens goedgekeurd werd, zal het FAVV zeer binnenkort de inrichtende overheden contacteren teneinde de toepassing ervan aan te moedigen.

5. Men moet een onderscheid maken tussen de invoering van een autocontrolesysteem en de validatie ervan. Op basis van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen moeten alle operatoren (uitgezonderd voor primaire productie) die actief zijn in de voedselketen, een systeem van autocontrole invoeren. Het is echter niet verplicht om dit autocontrolesysteem te laten valideren (hoewel dit wel aangemoedigd wordt via het bonus-malussysteem, zie vraag 4). Het FAVV voert inspecties uit om na te gaan of een operator een autocontrolesysteem heeft ingevoerd. Daarnaast kan een operator ook, op vrijwillige basis, een audit aanvragen om zijn autocontrolesysteem te laten valideren. Een overzicht van de inspecties betreffende de (invoering van) autocontrole in schoolkeukens die het FAVV heeft uitgevoerd in 2006 en 2007 is hierboven gegeven (zie antwoord op vragen 1, 2, 3). Daarnaast zijn er ook drie grootkeukens die hun autocontrolesysteem in 2007 hebben laten valideren. Het betreft hier drie ziekenhuiskeukens. Totnogtoe zijn er geen schoolkeukens met een gevalideerd autocontrolesysteem.

6. De afgelopen jaren heeft het FAVV haar actieve medewerking verleend aan een aantal infosessies over voedselveiligheid en autocontrole in de sector van de grootkeukens, waarvan vier in 2004, een in 2005 en een in 2006. In 2007 heeft het FAVV eveneens meegewerkt aan tien infosessies over voedselveiligheid en autocontrole in de horecasector.