Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4555

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 24 september 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Horeca - Toegang tot het beroep - Hervorming

horecabedrijf
toegang tot het beroepsleven
beroepsopleiding
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Chronologie

24/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
28/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4555 d.d. 24 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De geachte minister heeft te kennen gegeven de toegang tot het beroep in de horeca te willen hervormen wegens twee belangrijke redenen:

- het gebrek aan basiskennis bij jonge mensen met een diploma op het vlak van basistechniek en hygiŽne;

- het gebrek aan kennis over horecabeheer door gediplomeerden omdat de huidige opleidingen hen niet toestaan om zich als zaakvoerder te vestigen.

De hervorming van de toegang tot het beroep zou naar verluidt rekening houden met drie aanvullende aspecten: een passende opleiding, die op de werkelijke behoeften van de sector inspeelt; de bescherming van de consument, vooral in crisistijden; en ondernemers de nodige slagkracht geven om hun onderneming efficiŽnt te leiden.

1) Hoever is de geachte minister gevorderd met de uitwerking van haar plannen tot hervorming voor de toegang tot het horecaberoep?

2) Vond er reeds overleg plaats met de vertegenwoordigers uit de Horecasector?

3) Welke probleempunten stellen zich nog?

4) Welke concrete maatregelen wil zij doorvoeren?

5) Welke timing wenst ze te respecteren?

Antwoord ontvangen op 28 oktober 2009 :

Zoals het geachte lid het onderstreept, wil ik de toegangscriteria tot het horecaberoep hervormen om enerzijds tegemoet te komen aan de vraag van de beroepswereld inzake opleiding en beroepsbekwaamheid van de afgestudeerden maar ook aan de ondernemingsvaardigheden van de kandidaat-restaurateurs die met het specifieke beheer van hun onderneming te maken krijgen.

Ik wil deze hervorming verankeren in de vroegere hervormingen van de vestigingswet. De toegangsvoorwaarden tot de zelfstandige activiteit werden immers tijdens de vorige regeerperiode grondig herzien.

Enerzijds werd de bekwaamheid in bedrijfsbeheer aangepast aan de huidige sociaal-economische realiteit. Nieuwe vaardigheden, zoals de ondernemingsgeest, werden aan de opleiding toegevoegd. Het examen van kennis in bedrijfsbeheer werd eveneens gecomputeriseerd.

Anderzijds werd de beroepsbekwaamheid geschrapt voor acht gereglementeerde beroepen op 42. Van de 34 overgebleven beroepen werden er 25 gehergroepeerd in 3 clusters: bouw, personenzorg en voertuigen. De drie koninklijke besluiten zijn in werking getreden in september 2007. Ook de inhoud van de lessen werd eveneens diepgaand herzien om deze meer in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid van het beroep in kwestie.

Hierdoor moet enkel de cluster met beroepen uit de voedingsector nog worden afgerond. Dit bevat de beroepen van restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker en beenhouwer-spekslager. Dit laatste beroep heeft een dubbele specificiteit : dit beroep valt niet onder de vestigingswet en is in gedeeltelijke tegenspraak met de voorschriften van de dienstenrichtlijn inzake de voorafgaande vergunning voor dienstverlening.

Het overleg met de betrokken sectoren is al opgestart onder andere om na te gaan of bepaalde vormen van beroepsbekwaamheid moeten worden geüpdatet, behouden of afgeschaft en welke convergentie mogelijk is tussen de verschillende sectoren. Het is eveneens de bedoeling, in nauwe samenwerking met het FAVV, het huidige onderwijs inzake hygiëneregels te verfijnen. Zodoende vervult het FAVV ook zijn opdracht naar professionelen toe, met name via zijn voorlichtingscel.

Dit is gebaseerd op de vaststelling dat hoe beter de restaurateurs de controles en de voorschriften inzake hygiëne kennen, hoe efficiënter het FAVV zijn controles, die essentieel zijn voor de veiligheid van de voedselketen, zal kunnen uitvoeren.