SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
24 septembre 2009 24 september 2009
________________
Question écrite n° 4-4555 Schriftelijke vraag nr. 4-4555

de Ann Somers (Open Vld)

van Ann Somers (Open Vld)

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________________
Horeca - Accès à la profession - Réforme Horeca - Toegang tot het beroep - Hervorming 
________________
industrie de la restauration
accès à la profession
formation professionnelle
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
horecabedrijf
toegang tot het beroepsleven
beroepsopleiding
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
________ ________
24/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
28/10/2009Antwoord
24/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
28/10/2009Antwoord
________ ________
Question n° 4-4555 du 24 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4555 d.d. 24 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La ministre a exprimé sa volonté de réformer l'accès à la profession dans l'horeca et cela pour deux raisons principales :

- le manque de connaissances de base des jeunes diplômés en termes de technique de base et d'hygiène;

- le déficit de connaissances en gestion hôtelière des jeunes diplômés, parce que les formations actuellement dispensées ne leur permettent pas de s'établir en tant que chef d'entreprise.

La réforme de l'accès à la profession tiendrait compte de trois aspects complémentaires : une formation adéquate aux besoins réels du secteur; la protection du consommateur, en particulier en temps de crise; le fait de fournir aux entrepreneurs les armes nécessaires pour une gestion efficace de leur entreprise.

1) Où en est la ministre dans l'élaboration de ses plans de réforme de l'accès à la profession dans le secteur horeca ?

2) Des concertations ont-elles déjà eu lieu avec les représentants du secteur horeca ?

2) Quels problèmes se posent-ils encore ?

4) Quelles mesures concrètes compte-t-elle appliquer ?

5) Quels délais souhaite-t-elle respecter ?

 

De geachte minister heeft te kennen gegeven de toegang tot het beroep in de horeca te willen hervormen wegens twee belangrijke redenen:

- het gebrek aan basiskennis bij jonge mensen met een diploma op het vlak van basistechniek en hygiëne;

- het gebrek aan kennis over horecabeheer door gediplomeerden omdat de huidige opleidingen hen niet toestaan om zich als zaakvoerder te vestigen.

De hervorming van de toegang tot het beroep zou naar verluidt rekening houden met drie aanvullende aspecten: een passende opleiding, die op de werkelijke behoeften van de sector inspeelt; de bescherming van de consument, vooral in crisistijden; en ondernemers de nodige slagkracht geven om hun onderneming efficiënt te leiden.

1) Hoever is de geachte minister gevorderd met de uitwerking van haar plannen tot hervorming voor de toegang tot het horecaberoep?

2) Vond er reeds overleg plaats met de vertegenwoordigers uit de Horecasector?

3) Welke probleempunten stellen zich nog?

4) Welke concrete maatregelen wil zij doorvoeren?

5) Welke timing wenst ze te respecteren?

 
Réponse reçue le 28 octobre 2009 : Antwoord ontvangen op 28 oktober 2009 :

Comme l’honorable membre le souligne, j’ai souhaité entamer une réforme des critères d’accès à la profession dans l’horeca afin de répondre à la fois à une demande de la profession en termes de formation et d’aptitudes professionnelles des jeunes diplômés, mais également en termes de capacités entrepreneuriales des candidats restaurateurs, qui sont confrontés à des réalités de gestion spécifique de leur entreprise.

Je souhaite ancrer la réforme de l’accès à la profession de restaurateur dans le cadre des réformes antérieures de la loi d’établissement. En effet, au cours de la précédente législature, les modalités d’accès à l’activité indépendante ont été revues en profondeur.

D’une part, les compétences en gestion de base ont été adaptées aux réalités socio-économiques actuelles, notamment en insérant dans le cursus de nouvelles connaissances, comme l’esprit d’entreprendre. L’examen de connaissance de gestion de base a également été informatisé.

D’autre part, les aptitudes professionnelles ont été supprimées pour huit professions réglementées sur 42. Sur les 34 professions restantes, 25 ont été regroupées en 3 clusters : construction, soins aux personnes, et véhicules. Les trois arrêtés royaux sont entrés en vigueur en septembre 2007. Là aussi, le contenu des cours a été revu en profondeur afin de mettre les exigences en adéquation avec les réalités des métiers concernés.

Il reste donc à finaliser un cluster des métiers de l’alimentation, reprenant les professions de Restaurateur-traiteur-organisateur de banquet, boulanger-pâtissier et boucher-charcutier. Cette dernière profession présente la double spécificité de ne pas relever directement de la loi d’établissement et d’être en contradiction partielle avec les prescrits de la Directive services en matière d’autorisation préalable à une activité de service.

Les concertations avec les secteurs concernés ont commencé, notamment afin de déterminer quelles connaissances doivent être modernisées, maintenues, ou supprimées parmi les exigences actuelles, mais également quelles sont les possibilités de convergence entre les différentes filières. Il s’agira également, en étroite collaboration avec l’AFSCA, d’affiner l’enseignement actuel en matière de règles d’hygiène, ce qui complète également la mission de service aux professionnels dont l’AFSCA est dotée, notamment via son centre de vulgarisation.

Cette volonté repose sur le constat que mieux les restaurateurs sont formés aux contrôles et aux prescrits d’hygiène, plus l’AFSCA pourra mener efficacement ses contrôles, essentiels à la sécurité de la chaîne alimentaire.

Zoals het geachte lid het onderstreept, wil ik de toegangscriteria tot het horecaberoep hervormen om enerzijds tegemoet te komen aan de vraag van de beroepswereld inzake opleiding en beroepsbekwaamheid van de afgestudeerden maar ook aan de ondernemingsvaardigheden van de kandidaat-restaurateurs die met het specifieke beheer van hun onderneming te maken krijgen.

Ik wil deze hervorming verankeren in de vroegere hervormingen van de vestigingswet. De toegangsvoorwaarden tot de zelfstandige activiteit werden immers tijdens de vorige regeerperiode grondig herzien.

Enerzijds werd de bekwaamheid in bedrijfsbeheer aangepast aan de huidige sociaal-economische realiteit. Nieuwe vaardigheden, zoals de ondernemingsgeest, werden aan de opleiding toegevoegd. Het examen van kennis in bedrijfsbeheer werd eveneens gecomputeriseerd.

Anderzijds werd de beroepsbekwaamheid geschrapt voor acht gereglementeerde beroepen op 42. Van de 34 overgebleven beroepen werden er 25 gehergroepeerd in 3 clusters: bouw, personenzorg en voertuigen. De drie koninklijke besluiten zijn in werking getreden in september 2007. Ook de inhoud van de lessen werd eveneens diepgaand herzien om deze meer in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid van het beroep in kwestie.

Hierdoor moet enkel de cluster met beroepen uit de voedingsector nog worden afgerond. Dit bevat de beroepen van restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker en beenhouwer-spekslager. Dit laatste beroep heeft een dubbele specificiteit : dit beroep valt niet onder de vestigingswet en is in gedeeltelijke tegenspraak met de voorschriften van de dienstenrichtlijn inzake de voorafgaande vergunning voor dienstverlening.

Het overleg met de betrokken sectoren is al opgestart onder andere om na te gaan of bepaalde vormen van beroepsbekwaamheid moeten worden geüpdatet, behouden of afgeschaft en welke convergentie mogelijk is tussen de verschillende sectoren. Het is eveneens de bedoeling, in nauwe samenwerking met het FAVV, het huidige onderwijs inzake hygiëneregels te verfijnen. Zodoende vervult het FAVV ook zijn opdracht naar professionelen toe, met name via zijn voorlichtingscel.

Dit is gebaseerd op de vaststelling dat hoe beter de restaurateurs de controles en de voorschriften inzake hygiëne kennen, hoe efficiënter het FAVV zijn controles, die essentieel zijn voor de veiligheid van de voedselketen, zal kunnen uitvoeren.