Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2882

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 januari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Parkeerkaart voor gehandicapte personen - Vervalsingen en misbruik - Overleg - Oplossingen

parkeerterrein
faciliteiten voor gehandicapten
rechtsmisbruik
fraude

Chronologie

28/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
13/3/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2884

Vraag nr. 4-2882 d.d. 28 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg stelt in artikel 27bis : " Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. De parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70, 2.1. 3, c), zijn voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door de personen met een handicap die houder zijn van de speciale kaart bedoeld in artikel 27, 4.3. of van het door artikel 27, 4.1. hiermee gelijkgestelde document.

Het is niet ongebruikelijk, zo laat de politie me weten, dat mensen misbruik maken van deze parkeerkaart. Ze levert immers heel wat voordeel op (tijdwinst, kort bij een ingang parkeren van een warenhuis, concertzaal, ...). De kaart wordt soms nog gebruikt in families waarvan de betrokken persoon die de parkeerkaart kreeg, reeds overleden is. Kaarten worden ook doorgegeven of gekopieerd. Politiemensen klagen dan weer dat nu enkel het registratienummer op de kaart staat. Vroeger stond zowel de naam, het adres als een foto van de gebruiker hier op. Dat maakt dat fraude met de kaart ontdekken door de politiediensten enkel kan gebeuren, wanneer men hen op heterdaad betrapt.

Vandaar mijn vragen :

1. Hoeveel aanvragen voor een gehandicaptenkaart kreeg de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid in 2008,2007,2006 en 2005 ? Hoeveel kaarten werden in deze jaren uitgereikt ? Hoeveel aanvragen werden verworpen ?

2. Welke procedure dient men te volgen indien de bezitter van zo'n kaart overleden is ?

3. Bent u op de hoogte van fraude met gehandicaptenkaarten en de problematiek van de politiediensten om tot identificatie over te kunnen gaan ?

4. In Nederland zou zowel de naam als het kenteken van de auto op de kaart vermeld staan, zodat het doorgeven ervan een pak sneller ontdekt kan worden. Meent u dat de gehandicaptenkaart en de info die erop staat moet herzien worden ? Meent u dat er overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken, de Staatssecretaris voor Personen met een handicap, de Staatssecretaris voor Mobiliteit of andere actoren wenselijk is ?

Antwoord ontvangen op 13 maart 2009 :

Het geachte lid kan hierna het antwoord vinden op de derde subsidiaire-vraag, de andere vallen onder de bevoegdheid van andere departementen.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid heeft de politiediensten gevraagd om extra aandacht te besteden aan deze problematiek.

De federale wegpolitie heeft in dit verband, in 2008, een richtlijn opgesteld voor zijn eenheden. Deze nota kan ook een inspiratiebron zijn voor de lokale politiezones.

In deze richtlijn wordt gevraagd enkel controle uit te voeren wanneer de inzittenden van het voertuig aanwezig zijn, daar deze controles de meest efficiënte zijn.

Op die manier kan de informatie op de achterkant van de kaart (foto en naam) onmiddellijk geverifieerd worden.

Bij het vaststellen van misbruik wordt de kaart teruggestuurd naar de FOD Sociale Zekerheid.

Indien wordt vastgesteld dat de speciale parkeerkaart werd nagemaakt, dient een inbeslagname te gebeuren en vervolgens een neerlegging ter griffie bij de correctionele rechtbank.

Als inbreuken dienen valsheid in geschrifte (artikels 193 tot 196 van het Strafwetboek) en/of gebruik van een vals stuk (artikel 197 van het Strafwetboek) te worden weerhouden.