Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2589

van Louis Ide (Onafhankelijke) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Klachten - Opsplitsing per regio

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
bemiddelaar
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
3/2/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2187

Vraag nr. 4-2589 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Jaarverslag 2007 van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) vindt men op bladzijden 50 en 51 een analyse lezen over de ombudsdienst van het FAVV. In twee tabellen wordt de onderverdeling van de klachten gemaakt die binnenkwamen bij de ombudsdienst van het FAVV in 2007.

Omdat ik graag de regionale analyse gemaakt had van deze klachten, had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Kan de geachte minister de tabel op bladzijde 50 van het Jaarverslag 2007 van het FAVV ("Verdeling van de bij de ombudsdienst ingediende vragen en klachten per categorie") opsplitsen per gewest (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel) ?

2. Kan zij de tabel op bladzijde 51 van het Jaarverslag 2007 van het FAVV ("Onderwerp van de klachten in verband met de werking van het FAVV") opsplitsen per gewest (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel) ?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden :

1) De databank van de Ombudsdienst van het Federaal Agenschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) laat niet toe de gevraagde opsplitsing per gewest te maken.  In de databank wordt algemeen en per categorie wel bijgehouden welke de taal is van de indiener van een klacht. Op basis hiervan kan volgende informatie gegeven worden :

- Voor wat betreft het totaal van de bij de ombudsdienst ingediende dossiers gelden volgende cijfers :

Taal

2006

2007


Aantal

%

Aantal

%

Nederlandstalig

307

81

210

75,8

Franstalig

71

18,7

66

23,8

Engelstalig

1

0,3

1

0,4

- Per categorie kan voor 2007 volgende opsplitsing gemaakt worden :

Categorie

Nederlandstalig

Franstalig

Klachten over de werking van het FAVV

121

43

Vragen om informatie 

57

15

Andere

28

4

Klachten waarvoor het FAVV niet bevoegd is

4

4

Totaal

210

66

De cijfers voor 2008 zijn momenteel nog niet beschikbaar.

2) Ook hier laat de databank van de Ombudsdienst van het FAVV niet toe de gevraagde opsplitsing per gewest te maken. Het is evenmin mogelijk om voor wat betreft het onderwerp van de klacht een opdeling te maken naar de taal van de indiener ervan.

Het laat zich vermoeden dat deze taalopsplitsing in grote mate de bovenvermelde opdeling volgt.