Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2543

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Justitie

Gevonniste personen zonder band met België - Uitzitten van straf in het land van herkomst

voltrekking van de straf
buitenlandse staatsburger
overbrenging van gedetineerden
Democratische Republiek Congo

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1288

Vraag nr. 4-2543 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 10 april 2008 stelde ik een vraag om uitleg nr. 4-202 (Handelingen nr. 4-24, blz. 72) waarbij ik u vroeg hoeveel in België gevonniste personen zonder echte band met ons land inmiddels naar hun land van herkomst zijn gebracht om daar hun straf uit te zitten. Ik vroeg tevens of die beleidsoptie nog altijd gold en deze geďntensifieerd werd.

De geachte minister antwoordde dat er “sinds de inwerkingtreding in 2005 van het Aanvullend protocol bij het Overbrengingsverdrag tien personen naar hun land van herkomst werden overgebracht “.

“Sinds mijn aantreden op Justitie zijn reeds onderhandelingen opgestart met de Democratische Republiek Congo. Zonder uiteraard een precieze timing te kunnen vastleggen, hoop ik dat die onderhandelingen eerlang tot een goed einde kunnen worden gebracht. Zoals ik eerder al zei en zoals ook uit de beleidsnota blijkt, is het onze bedoeling ook andere landen met voorstellen voor dergelijke akkoorden te benaderen. Een nauwkeurige timing vooropstellen is echter niet mogelijk, omdat we daarbij ook afhankelijk zijn van de tijdsperspectieven van de andere partij “, kreeg ik als antwoord.

Vandaar mijn vragen :

1. Hoeveel in België gevonniste personen zonder echte band met ons land zijn er ondertussen in 2008 naar hun land van herkomst gebracht om daar hun straf uit te zitten?

2. Hoever staan de onderhandelingen met Congo in verband met een mogelijk akkoord om gevangenen die vandaar afkomstig zijn hun straf in dat land te laten uitzitten?

3. Heeft de geachte minister nog andere contacten met andere landen, die niet bij de Raad van Europa zijn aangesloten, om dergelijke akkoorden mee af te sluiten?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2009 :

1. Tot op heden (augustus 2008) werden veertien gedetineerden naar het buitenland overgebracht. Het betreft telkens gedetineerden die omwille van hun vreemdelingenstatus (geen verblijfsrecht) zonder hun toestemming werden overgebracht. Opgesplitst per land: vier naar Bulgarije, één naar Polen, zeven naar Roemenië, één naar Nederland en één naar Frankrijk. Er werd één enkele Belg uit Nederland gedwongen overgebracht.

2. Omstreeks half september 2008 zal het tussen 12 en 15 mei 2008 onderhandelde overbrengingsverdrag met de Democratische Republiek Congo, ondertekend worden. Dit verdrag omvat zowel de overbrenging op grond van de toestemming van de veroordeelde persoon, als de overbrenging zonder de toestemming van de veroordeelde persoon.

3.De met Hongkong, Thailand afgesloten overbrengingsverdragen verkeren thans in de ratificatieprocedures (in België en in beide betrokken Staten). Hetzelfde geldt voor het aanvullend protocol bij het overbrengingsverdrag van 7 juli 1997 dat met Marokko is afgesloten.

Voorts zijn onderhandelingen in voorbereiding met Albanië, Algerije en Pakistan. Albanië is weliswaar partij bij de Raad van Europa en partij bij het overbrengingsverdrag van 21 maart 1983, doch niet bij het aanvullend protocol bij dit verdrag dat de overbrenging zonder de toestemming van de veroordeelde toelaat. Om die reden is een tekstvoorstel gedaan waarover onderhandelingen in voorbereiding zijn.