Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1288

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Gevonniste personen zonder band met België - Uitzitten van straf in het land van herkomst

Democratische Republiek Congo
voltrekking van de straf
buitenlandse staatsburger
overbrenging van gedetineerden

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2543

Vraag nr. 4-1288 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 10 april 2008 stelde ik een vraag om uitleg nr. 4-202 (Handelingen nr. 4-24, blz. 72) waarbij ik u vroeg hoeveel in België gevonniste personen zonder echte band met ons land inmiddels naar hun land van herkomst zijn gebracht om daar hun straf uit te zitten. Ik vroeg tevens of die beleidsoptie nog altijd gold en deze geďntensifieerd werd.

De geachte minister antwoordde dat er “sinds de inwerkingtreding in 2005 van het Aanvullend protocol bij het Overbrengingsverdrag tien personen naar hun land van herkomst werden overgebracht “.

“Sinds mijn aantreden op Justitie zijn reeds onderhandelingen opgestart met de Democratische Republiek Congo. Zonder uiteraard een precieze timing te kunnen vastleggen, hoop ik dat die onderhandelingen eerlang tot een goed einde kunnen worden gebracht. Zoals ik eerder al zei en zoals ook uit de beleidsnota blijkt, is het onze bedoeling ook andere landen met voorstellen voor dergelijke akkoorden te benaderen. Een nauwkeurige timing vooropstellen is echter niet mogelijk, omdat we daarbij ook afhankelijk zijn van de tijdsperspectieven van de andere partij “, kreeg ik als antwoord.

Vandaar mijn vragen :

1. Hoeveel in België gevonniste personen zonder echte band met ons land zijn er ondertussen in 2008 naar hun land van herkomst gebracht om daar hun straf uit te zitten?

2. Hoever staan de onderhandelingen met Congo in verband met een mogelijk akkoord om gevangenen die vandaar afkomstig zijn hun straf in dat land te laten uitzitten?

3. Heeft de geachte minister nog andere contacten met andere landen, die niet bij de Raad van Europa zijn aangesloten, om dergelijke akkoorden mee af te sluiten?