Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2423

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

NMBS - Infrastructuurwerken - Stiptheidproblemen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
steekproef
transportinfrastructuur
grootschalige projecten

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1289

Vraag nr. 4-2423 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanaf 25 december 2008 vinden er infrastructuurwerken plaats op de lijn 25 Brussel-Antwerpen. Daardoor zal de Beneluxtrein er drie minuten langer over doen op dit traject.

Enige tijd geleden werden passagiers bevraagd door Significant Marketing and Research. Bedoeling is te achterhalen wie gebruik maakt van de Beneluxtrein. Een van de cruciale vragen was onder andere wat de reiziger de beste oplossing vond voor dit probleem. Mensen konden kiezen voor drie opties:

1/ om de halte Mechelen af te schaffen;

2/ om de halte Brussel-Centraal af te schaffen;

3/ om de trein er drie minuten langer over te doen tijdens het traject.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Wat was het gemiddelde stiptheidspercentage van de Beneluxtrein in 2006, 2007 en tussen 1 januari en 30 juni 2008?

2. Deze trein zit tijdens de spits soms overvol, hoewel er plannen bestaan om deze in de toekomst te laten vervangen door een hogesnelheidslijn, waarvan de tickets duurder zijn. Steunt de geachte minister dit plan? Zo ja, waarom? Vreest zij geen oververzadiging van de al bestaande IC-treinen op deze lijn?

3. Hoeveel heeft dit marketingonderzoek gekost?

4. Wat zijn de eerste resultaten van het onderzoek?

5. Welke beslissing zal genomen worden met betrekking tot de Beneluxtrein (afschaffen halte Mechelen, Brussel-Centraal of drie minuten langere rijtijd)?

6. Over welke werken gaat het precies? Welke infrastructuurwerken worden waar gepland?

7. Welke hinder verwacht de NMBS op lijn 25 door deze infrastructuurwerken? Wellicht zullen ook IC, IR, P-treinen en de Thalys hier hinder van ondervinden.

8. Welke hinder verwacht de NMBS op de lijn Antwerpen-Charleroi-Sud waar de korte rijtijd sowieso al voor stiptheidsproblemen zorgt?

9. Hoe denkt de NMBS deze infrastructuurwerken te communiceren aan de reizigers?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2009 :

1. Het gemiddelde stiptheidscijfer (zonder neutralisatie van gevallen van overmacht of grote investeringswerkzaamheden) van de Beneluxtreinen is als volgt :

- 2006: 75,3 % ;

- 2007: 80,2 % ;

- 2008 (eerste semester): 80,4 % .

2. De “Benelux” zal bij omvorming tot hogesnelheidstrein met reservering niet langer deel uitmaken van het binnenlandse aanbod. Daarom behoort deze trein vanaf 14 december 2008 niet meer tot het binnenlandse aanbod. Er is een bijkomende verbinding tussen Antwerpen en Brussel voorzien die deze reizigers moet opvangen. Tussen Antwerpen en Brussel bestaat het volgende aanbod (per uur) :

- 2 IC-treinen (Antwerpen-Charleroi) waarvan één trein tot in Essen rijdt ;

- 2 snelle IR-treinen ;

- 1 IR die rijdt als L-trein tussen Antwerpen en Mechelen ;

- 1 L-trein Antwerpen-Brussel.

Daarnaast blijft de ‘Benelux’ nog tijdelijk beschikbaar voor het binnenlandse verkeer, zolang deze niet is omgevormd tot hogesnelheidstrein.

3. Dit marketingonderzoek heeft 8 800 euro gekost.

4. De enquête aan boord van de Beneluxtreinen is erop gericht beter de internationale clientèle te leren kennen alsook haar wensen, met het oog op de toekomstige indienststelling van hogesnelheidstreinen tussen Brussel en Amsterdam.De NMBS en de NS hebben beslist om de verouderde Benelux-treinen te vervangen door internationale treinverbindingen met nieuwe hogesnelheidstreinen via de lijn 4 en HSL- Zuid (Brussel – Amsterdam) met gelijktijdig de versterking van het treinaanbod in binnenlands verkeer.De vertragingen bij de levering van het materieel, de technische problemen die opgedoken zijn om het binnenlands aanbod te versterken en nieuwe infrastructuurwerken hebben de NMBS er toe aangezet om haar plannen aan te passen:

a. Versterking van het binnenlands aanbod tijdens de week;

b. Afschaffing van één of twee haltes in België om een grotere stiptheid te bekomen, dank zij een grotere tijdspanne voor hergebruik van het materieel te Brussel-Zuid.

Om de keuze van de te behouden haltes te maken, werden verschillende elementen in overweging genomen:

- Antwerpen en Brussel-Zuid zijn twee haltes waar je niet om heen kunt, vooral dan Brussel-Zuid omwille van de aansluiting met andere hogesnelheidstreinen;

- Brussel-Centraal is het meest gebruikte station van de Brusselse stations.

Volgens het marketing-onderzoek hebben zowel de klanten in internationaal als in binnenlands verkeer hun voorkeur uitgesproken voor de halte te Brussel-Centraal. De volgende cijfers bevestigen dit:

- 27% van de reizigers hebben Brussel-Centraal als bestemming, tegenover 20% voor Brussel-Noord;

- In de tegenovergestelde richting hebben 26% en 24% die stations als vertrekplaats.

Wanneer men zich beperkt tot de reizigers in internationaal verkeer daalt het belang van Brussel-Noord (18%).

Bijgevolg was de keuze beperkt tot de afschaffing van de halte te Mechelen of te Bussel-Noord. Aangezien het niet mogelijk was om het binnenlands treinverkeer voldoende te versterken, bleek de halte te Mechelen onmisbaar en werd dud de halte te Brussel-Noord afgeschaft.

5. De Beneluxtrein stopt vanaf 14 december 2008 op het Belgische net in Antwerpen-Centraal, Mechelen, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid. Het station van Brussel-Noord is niet langer een halte voor deze trein, behalve tijdens het weekend.

6. De geplande infrastructuur-werkzaamheden behelzen het vernieuwen van de perrons en luifels in Vilvoorde en de renovatie van het station Mechelen.

De rittijd wordt verlengd met 2 minuten (niet met 3 minuten).

7. Op werkdagen wordt er geen hinder verwacht voor het treinverkeer door de infrastructuurwerkzaamheden. De voorziene verlenging van de rijtijd volstaat om de snelheidsbeperkingen ter hoogte van de werfzones, op te vangen.

Tijdens sommige weekends zullen 5 minuten meer rijtijd nodig zijn. Er wordt dan via lijn 27 gereden. Dit is een lijn die ongeveer parallel loopt met lijn 25 Brussel-Antwerpen. De toegelaten snelheid op lijn 27 ligt echter lager.

8. Sinds 14 december 2008 bestaat te Antwerpen-Centraal het probleem van de korte herbenuttigingstijd voor de IC-treinen niet meer, daar één van de relaties zal doorrijden tot Essen. Er is dus meer tijd in het eindstation tussen de aankomst van de trein en de terugrit. Door een kleine verschuiving (enkele minuten) van de rijpaden is de keertijd in Charleroi-Sud verlengd, waardoor opgelopen vertragingen bij aankomst makkelijker kunnen worden opgevangen.

9. Met betrekking tot de informatie aan de reizigers gelden de volgende principes:

- bij langdurige aanpassing van de dienstregeling, worden de gele affiches aangepast;

- bij tijdelijke aanpassing van de dienstregeling (enkele dagen of voor een korte periode), worden de reizigers hierover ingelicht via speciale affiches in de stations en de stopplaatsen;

- bij grote werken of onderbreking van de lijn worden er infobrochures gedrukt en verspreid onder de reizigers.