Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-150

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 14 januari 2008

aan de minister van Justitie

Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Evaluatie

persoonlijk wapen
vuurwapen
verboden wapen
handvuurwapens

Chronologie

14/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
28/2/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-65

Vraag nr. 4-150 d.d. 14 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 8 juni 2006 werd de nieuwe “wapenwet” van kracht. Wapenvergunningen blijken langer op zich te laten wachten dan de vooropgestelde vier maanden.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Is deze wapenwet al geëvalueerd?

2. Wat zijn de resultaten tot op heden? Kan zij de sterktes en zwaktes van deze wet toelichten?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2008 :

1. De nieuwe wapenwet werd inderdaad reeds geëvalueerd door een commissie die hiervoor speciaal werd opgericht door de Kamer van volksvertegenwoordigers, en die vergaderde op 16, 25 en 30 januari, 6, 15 en 27 februari en 6 maart 2007. Verschillende instanties en belangengroepen werden gehoord.

Het verslag van deze evaluatie werd uitgebracht op 20 maart 2007 door de heer Philippe Monfils (stuk Kamer, nr. 51-3008/001).

2. Zwaktes en sterktes van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

Zwaktes van deze wet:

Vooral de problemen (juridische en praktische) die de nieuwe wapenwet op het terrein met zich meebrengt komen aan bod. Aangezien tijdens de hoorzittingen zeer uiteenlopende instanties en belangengroepen aan het woord waren, zijn de problemen die werden aangekaart ook zeer uiteenlopend. Het is niet opportuun ze hier allemaal te vernoemen. Toch zijn er een aantal pijnpunten die door meerdere van deze groeperingen naar voren werden geschoven. Kort samengevat betreft het volgende problemen :

a) het ontbreken van de mogelijkheid tot « passief » wapenbezit (wapens verkregen uit een erfenis of wapens met een emotionele waarde). Heel wat wapenbezitters kiezen er bewust voor dergelijke wapens niet aan te geven uit angst ze te zullen moeten afstaan;

b) de beperkte geldigheidsduur van vergunningen (en erkenningen). Volgens de wapenliefhebbers komt hierdoor de rechtszekerheid in het gedrang. Zij pleiten dan ook voor vergunningen van onbepaalde duur;

c) de financiële weerslag van de nieuwe wapenwet op het wapenbezit : de retributies. Vooral liefhebbers die meerdere wapens bezitten vinden de retributies veel te hoog aangezien er per wapen een retributie betaald dient te worden;

d) het uitblijven van een aantal belangrijke uitvoeringsbesluiten. Enkele uitvoeringsbesluiten zijn intussen we ! uitgewerkt, maar kunnen pas genomen worden van zodra er een nieuwe regering is samengesteld.

Sterktes van deze wet:

Vooreerst heeft de wet een einde gemaakt aan het risico van impulsieve wapenaankopen en aan veel technische discussies over de al dan niet verboden aard van sommige wapens. Dat ze klaarheid heeft geschapen in deze complexe materie is haar grootste verdienste.

Dat de nieuwe wapenwet daarnaast ook andere successen heeft geboekt blijkt bijvoorbeeld uit de inzameling van particuliere wapens : 110 046 vuurwapens werden tijdens de amnestieperiode (tot 30 juni 2007) afgestaan voor vernietiging.

Ook de oprichting van de Federale Wapendienst en de Adviesraad mogen gezien worden als een succes :

— de taken van de Federale Wapendienst zijn divers, maar de zorg voor een uniforme toepassing van de wapenwetgeving over het gehele land is ongetwijfeld primordiaal.

Om deze doelstelling te bereiken organiseert de Federale Wapendienst elke maand een overlegvergadering met alle provinciale wapendiensten. Ook het feit dat de Federale Wapendienst optreedt als beroepsinstantie (tegen beslissingen van de gouverneur) draagt bij tot een uniform resultaat aangezien alle dossiers beoordeeld worden op grond van dezelfde criteria;

— het nut van de Adviesraad is eveneens bewezen. Dankzij haar samenstelling (vertegenwoordigers van de verschillende overheden én van de verschillende belangengroepen) kunnen alle betrokken actoren hun argumenten kenbaar maken.

Een ander positief punt is de kans die het Centraal Wapenregister (CWR) nu ten bate neemt om veel fouten uit het verleden recht te zetten en zo te evolueren tot een betrouwbaar instrument.

Het spreekt voor zich dat heel wat doelstellingen van de nieuwe wapenwet nog niet zijn verwezenlijkt. De wet is nog maar anderhalf jaar oud, en heel wat resultaten zullen pas in een later stadium zichtbaar worden. De invloed van de nieuwe strafbepalingen bijvoorbeeld is momenteel nog niet duidelijk. Op voorwaarde dat de parketten daadwerkelijk streng zullen optreden inzake inbreuken op de wapenwetgeving, kan er een mentaliteitsverandering ontstaan waardoor meer illegale wapenbezitters toch zullen opteren hun wapens te registreren. Geduld is dus noodzakelijk.