Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1286

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten

openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
onderhoud
ministerie

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
2/9/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1287

Vraag nr. 4-1286 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De onderhoudskosten van het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen werden op 27 februari 2007 geraamd door uw diensten op 1,3 miljoen euro. Als antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-832 liet de geachte minister weten wat er voor het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen voor twee maanden aan onderhoud van elektrische installaties werd betaald, namelijk 37 613,66 euro. Voor het reinigen van gevels en daken en tuinonderhoud waren er geen kosten.

Ook Gent heeft een nieuw gerechtsgebouw, dat recent in gebruik werd genomen. De mooie vijver in het midden van het gebouw vertoont blijkbaar echter reeds gebreken, waardoor hij leeg staat.

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister:

1. Hoeveel geld betaalde onze schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Gent in 2007? Kan de geachte minister de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, …)?

2. Hoeveel geld betaalde onze schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Gent tussen 1 januari 2008 en 30 juni 2008? Kan hij de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, …)?

3. Zijn deze cijfers in verhouding met de vorige jaren? Wordt er meer uitgegeven, waarom?

4. Is het probleem met de vijver inmiddels gedetecteerd? Zo ja, wanneer en hoe kan het worden opgelost?

Antwoord ontvangen op 2 september 2008 :

Naar aanleiding van haar vermelde vraag kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken :

1 en 2. Voor de jaren 2007 en 2008 heeft de Regie der Gebouwen respectievelijk 1 847,67 euro en 1 361,51 euro betaald voor het onderhoud van de HVAC-installatie van het bijgebouw. Dit gebouw zal in de toekomst als horecazaak worden uitgebaat. Deze kosten zullen derhalve de komende jaren betaald worden door de uitbater van de horecazaak.

Voor sommige contracten treedt de Regie der Gebouwen wel op als leidend ambtenaar maar worden de onderhoudskosten gedragen door de FOD Justitie. De betaalde bedragen aan onderhoudskosten zullen derhalve worden medegedeeld door de minister van Justitie in antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 4-1287.

3. Een evaluatie van de evolutie van de onderhoudskosten in het nieuwe Gentse gerechtsgebouw is bij gebrek aan vorige referentiejaren onmogelijk.

Indien de vraag een vergelijking van de onderhoudskosten betreft, met de situatie voordat het nieuwe gerechtsgebouw in gebruik werd genomen, dan dient opnieuw verwezen te worden naar het door de minister van Justitie te verstrekken antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 4-1287. Het hoeft echter geen betoog dat in dit geval nauwelijks sprake kan zijn van een vergelijking. Hoe kan men immers de onderhoudskost van oude gebouwen, zonder gesofisticeerde beveiliging en zonder noemenswaardige technische uitrusting gaan vergelijken met die in een hypermodern gebouw ?

4. Er is waterinsijpeling vastgesteld in meerdere archiefruimtes onder de vijver tussen toren 2 en toren 3 (burelen griffies).

Aan de hand van de gelokaliseerde lekken heeft de promotor reeds meerdere onderzoekingen gedaan om de lekken op te sporen en te dichten, maar men is er tot nog toe niet in gelukt.

Voor het bouwverlof is de promotor begonnen met een groot deel van de waterdichting en de erboven liggende beschermingslaag weg te nemen en van zodra zich een droge weersperiode aankondigt zal men een deel van de waterdichting volledig hernieuwen. De promotor hoopt op deze wijze tot een definitieve oplossing te komen voor het probleem.

In elk geval moet het probleem opgelost zijn voor de definitieve oplevering op 30 november 2008.