Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1282

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten

onderhoud
openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
ministerie

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
2/9/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1283

Vraag nr. 4-1282 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De onderhoudskosten van het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen werd op 27 februari 2007 geraamd door uw diensten op 1.3 miljoen euro. Als antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-832 liet de geachte minister weten wat er voor het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen voor twee maanden aan onderhoud van elektrische installaties werd betaald, namelijk 37 613,66 euro. Voor het reinigen van gevels en daken en tuinonderhoud waren er geen kosten.

1. Hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Antwerpen in 2007? Kan de geachte ministers de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, …)?

2. Hoeveel geld betaalde onze schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Antwerpen tussen 1 januari 2008 en 30 juni 2008? Kan hij de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, …)?

3. Zijn deze cijfers in verhouding met de vorige jaren? Wordt er meer uitgegeven, waarom?

Antwoord ontvangen op 2 september 2008 :

Naar aanleiding van haar vermelde vraag kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken :

1 en 2. Door de Regie der Gebouwen werden in 2007 en 2008 op haar budget geen onderhoudskosten ten laste genomen voor het nieuwe Antwerpse gerechtsgebouw. Voor sommige contracten treedt de Regie der Gebouwen wel op als leidend ambtenaar, maar de onderhoudskosten worden gedragen door de FOD Justitie. De betaalde bedragen aan onderhoudskosten zullen derhalve worden medegedeeld door de minister van Justitie in antwoord op uw vraag nr. 4-1283.

3. Een evaluatie van de evolutie van de onderhoudskosten in het nieuwe Antwerpse gerechtsgebouw is bij gebrek aan vorige referentiejaren onmogelijk.

Indien de vraag een vergelijking van de onderhoudskosten betreft met de situatie voordat het nieuwe gerechtsgebouw in gebruik werd genomen, dan is die eveneens nog niet te maken, omdat voor sommige onderhoudsdisciplines (onder andere tuinonderhoud en gevelreiniging) in de eerste jaarhelft van 2008 nog niets werd gefactureerd.

Het hoeft echter geen betoog dat in dit geval nauwelijks sprake kan zijn van een vergelijking. Hoe kan men immers de onderhoudskosten van oude gebouwen, zonder gesofisticeerde beveiliging en zonder noemenswaardige technische uitrusting gaan vergelijken met die in een hypermodern gebouw ?