SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
30 septembre 2009 30 september 2009
________________
Question écrite n° 4-4596 Schriftelijke vraag nr. 4-4596

de Christine Defraigne (MR)

van Christine Defraigne (MR)

au ministre des Affaires étrangères

aan de minister van Buitenlandse Zaken
________________
Japon - Élections du 30 août 2009 - Victoire du Parti démocrate - Gouvernement - Programme - Conséquences politiques et commerciales - Marine japonaise - Forces de l'OTAN en Afghanistan - Ravitaillement - Remise en cause - Militaires belges - Conséquences Japan- Verkiezingen van 30 augustus 2009 - Overwinning van de Democratische Partij - Regering - Programma - Gevolgen op politiek en commercieel vlak - Japanse marine - NAVO-strijdkrachten in Afghanistan - Herinoverwegingneming - Belgische militairen - Gev 
________________
Japon
élection nationale
force à l'étranger
OTAN
Afghanistan
situation politique
Japan
landelijke verkiezing
strijdkrachten in het buitenland
NAVO
Afghanistan
politieke situatie
________ ________
30/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
30/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4597
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4597
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5404
________ ________
Question n° 4-4596 du 30 septembre 2009 : (Question posée en français) Vraag nr. 4-4596 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Le Parti démocrate a gagné les dernières élections législatives du 30 août 2009 au Japon et a formé un accord de coalition avec le Parti social-démocrate et le Nouveau Parti du peuple.

Je voudrais d'abord connaître votre analyse de ce scrutin et votre appréciation du programme de gouvernement de cette nouvelle coalition. Les orientations politiques de ce gouvernement auront-elles des conséquences sur les relations politiques et commerciales que nous avons avec le Japon ?

Je voudrais savoir si vous comptez dans les mois qui viennent vous rendre au Japon pour resserrer les liens entre nos deux pays.

La marine japonaise ravitaille dans l'océan Indien les navires de la coalition combattant en Afghanistan. Le nouveau gouvernement pourrait remettre en cause cet accord. Quelles en seraient les conséquences pour les troupes belges qui se trouvent en Afghanistan ? Avons-nous des solutions de remplacement à l'aide fournie jusqu'à présent par la marine japonaise ?

 

De Democratische Partij heeft de verkiezingen van 30 augustus 2009 in Japan gewonnen en heeft een coalitieakkoord gesloten met de Sociaal-Democratische Partij en met de Nieuwe Partij van het Volk.

Ik zou graag weten wat u van die verkiezingsuitslag denkt en hoe u het regeerprogramma van de nieuwe coalitie beoordeelt. Zal de politieke koers van die regering een weerslag hebben op onze politieke en handelsrelaties met Japan?

Ik zou graag weten of u de komende maanden naar Japan gaat om de banden tussen dat land en het onze aan te halen.

De Japanse marine staat in voor de bevoorrading in de Indische Oceaan van de schepen van de coalitie in Afghanistan. De nieuwe regering zou dat akkoord op de helling kunnen zetten. Welke gevolgen zou dat hebben voor de Belgische troepen in Afghanistan? Hebben wij alternatieven voor de logisitieke bijstand van de Japanse marine?