BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
13 juni 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1074

de Christophe Collignon (PS)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Sociaal-economische atlas van BelgiŽ - Opstelling - Betrokkenheid en samenwerking van de deelstaten
________
sociaal-economische omstandigheden
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
ministerie
________
13/6/2008Verzending vraag
9/10/2008Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-998
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1074 d.d. 13 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft het initiatief genomen om een sociaal-economische atlas van BelgiŽ te publiceren, die de sociaal-economische structuur van het land weergeeft in de vorm van kaarten voorzien van commentaar.

Dat initiatief werd gerealiseerd zonder overleg met de vertegenwoordigers van de deelstaten. De diensten van het Waals Gewest werden er bijvoorbeeld van op de hoogte gebracht tijdens een vergadering van de InterministeriŽle Economische Commissie (IEC) op 8†oktober†2007, waarin het publicatieproject in zijn definitieve vorm werd voorgesteld.

Uit een analyse van de plannen voor die atlas blijkt dat er voor een aantal punten problemen zijn omdat bepaalde kenmerkende gegevens van het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest achterhaald, fout of onvolledig zijn.

Het is duidelijk dat dit instrument ongeschikt is om ons land in het buitenland te promoten, mocht dat de bedoeling zijn. Het had moeten worden opgesteld in samenwerking met de gewestelijke bevoegde ministers en organen (AWEX-OFI, IWEPS, CPDT, enzovoort) waar trouwens nergens naar wordt verwezen.

Ik heb volgende vragen:

Hoever staat het met die atlas?

Is het nog mogelijk de FOD Economie te vragen de vertegenwoordigers van de deelstaten bij dit initiatief te betrekken?

Zo neen, moet er in de toekomst geen rekening worden gehouden met het standpunt van de deelstaten voor de realisering van een dergelijk instrument voor economische steun?

Antwoord ontvangen op 9 oktober 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie heeft in 2006 het initiatief genomen voor een bijwerking van de Sociaal-economische atlas van België, opgemaakt in 1995 door de professoren A. Colard en C. Vandermotten, verschenen bij de “Editions de l'Université deBruxelles” en gefinancierd door de heer Melchior Wathelet, minister van Economische Zaken. Die bijwerking had tot eerste doel een globaal sociaal-economische voorstelling te geven van ons land in de vorm van kaarten met commentaar, bestemd voor de potentiële buitenlandse investeerders; ze werd, na de procedure van de offerteaanvraag, toevertrouwd aan een groep universitairen van de ULB, de ULg en de KUL.

Zoals het geachte lid meldt, werden die werkzaamheden niet gevoerd in overleg met de gefedereerde entiteiten. Daarom werd het nuttig geacht om de studie, vooraleer ze te verspreiden, voor te leggen aan de Interministeriële Economische Commissie (IEC), die de zaak een eerste maal heeft besproken op 8 oktober 2007. Rekening houdend met de reacties van de gefedereerde entiteiten tijdens die vergadering, werd er in een eerste fase overeengekomen om de commentaar bij de kaarten te amenderen en enkele aanvullende passages in te voeren, inzonderheid wat betreft de gewestelijke economische instrumenten.

Tijdens een tweede vergadering van de IEC op 20 maart 2008 kon ook die tweede versie de goedkeuring niet wegdragen van de gefedereerde entiteiten. Daar de cijfers waarop de cartografie steunde te oud werden, heeft de FOD Economie besloten dat de bijwerking in zijn huidige context niet zou worden voortgezet, maar het opmaken van een nieuw document voorgesteld in overleg met de betrokken gefedereerde entiteiten.

Om dit nieuw document op degelijke wijze af te stemmen op het doelpubliek van de potentiële buitenlandse investeerders, werd het uit te werken concept besproken tijdens de vergaderingen van 23 mei en 30 juni 2008 van de Verbindingscel gewesten-federale overheid Buitenlandse Investeringen, opgericht bij het Samenwerkingsakkoord van 7 februari 1995 (Belgisch Staatsblad van29 juni.1995) tussen de Federale Staat en de gefedereerde entiteiten voor de bevordering van de buitenlandse investeringen in België. Het resultaat van deze besprekingen zal oriëntatie bieden voor de uitwerking van het nieuwe document.