Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Gucht Jean-Jacques" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De evaluatie van het Verdrag van Aarhus en het behalen van de uitstootdoelstelling voorzien in de Europese richtlijn 2001/81/EC (Verlening van het recht op toegang tot milieu-informatie, in het bijzonder over emissies, evenals het recht op inspraak in het besluitvormingsproces over milieukwesties - Toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden wanneer de burger zich tekort gedaan voelt door de overheid) (4-398)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-37
p. 30-32 4-37 p. 30-32 (PDF)
De inkomsten voor de Staat uit dvd's en cd's (Wenselijkheid van een verlaagd BTW-tarief van cd's en dvd's) (4-451)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
4-47
p. 22-23 4-47 p. 22-23 (PDF)
De maatregelen van de huidige regering om de pensioenen betaalbaar te houden (Vergrijzing van de bevolking - Uitbouw van de derde pijler) (4-266)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-27
p. 47-48 4-27 p. 47-48 (PDF)
De zondagssluiting (en tewerkstelling van werknemers op zondag - Uitbreiding van de koopzondagen) (4-505)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-52
p. 19-21 4-52 p. 19-21 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen Vlaams Parlement van 7 juni 2009)      
  de heer Jean-Jacques De Gucht, gemeenschapssenator
4-86
p. 8 4-86 p. 8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Jean-Jacques De Gucht, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Euthanasie - Aantal - Verdeling tussen de gewesten - Verhouding naar gelang de plaats (4-840)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-840
Euthanasie - Apotheek - Euthanasiekit - Aantal afgiftes (4-841)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-841
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (Vrijheid van ondernemen, van handel en van nijverheid) (4-311)      
  Voorstel van de heren Paul Wille en Jean-Jacques De Gucht en van mevrouw Nele Lijnen
4-311/1
p. 1-11 4-311/1 p. 1-11 (PDF)
Het vervolgbeleid in het kader van vrouwenbesnijdenissen (4-145)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-16
p. 22-23 4-16 p. 22-23 (PDF)
Solden - Sperperiode - Niet-respecteren (4-1799)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1799
Verlofregelingen - Feestdagen - Kostprijs voor 2007 (4-1803)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1803
Verlofregelingen - Feestdagen - Kostprijs voor 2007 (4-2475)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2475
Veroordeling - Levenslange gevangenisstraf - Werkelijke tijdsduur (4-2527)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2527
Veroordeling - Levenslange gevangenisstraf - Werkelijke tijdsduur (4-5595)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5595
Veroordeling - Levenslange gevangenisstraf - Werkelijke tijdsduur (4-951)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-951
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Voordracht kandidaat-regeringsleden van de Gemeenschaps- of gewestregeringen : constitutieve autonomie ; bevoegdheid regionale parlementen) (4-1579)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Bart Tommelein en Luckas Vander Taelen en mevrouw Martine Taelman
4-1579/1
p. 1-4 4-1579/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de activering van werklozen en de loonlastenverlaging (4-1063)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht c.s.
4-1063/1
p. 1-4 4-1063/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" (Hervormingsprogramma - gebaseerd op een UNEP-rapport - om tegelijk de economische crisis, de klimaatverandering en de energieschaarste aan te pakken) (4-1027)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, Wouter Beke, Berni Collas, Philippe Mahoux, Francis Delpérée en Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Margriet Hermans
4-1027/1
p. 1-25 4-1027/1 p. 1-25 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende palliatieve zorg (4-923)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-923/1
p. 1-3 4-923/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om België aan te zetten tot een verbod op de verkoop en het gebruik van technische instrumenten om kinderen en jongeren te verjagen (o.a. de Mosquito) (4-642)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Nahima Lanjri en Isabelle Durant en de heren Jean-Jacques De Gucht en Geert Lambert
4-642/1
p. 1-2 4-642/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot oprichting van een nationale publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst en antiek (4-1597)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Jean-Jacques De Gucht
4-1597/1
p. 1-8 4-1597/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de luchthavenidentificatiebadges (4-487)      
  Verslag van de heer Jean-Jacques De Gucht
4-487/2
p. 1-2 4-487/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 146, eerste lid, van de programmawet van 27 april 2007 (Bekendmaking op de site van de Kruispuntbank van de Ondernemingen van de beslissingen tot registratie als aannemer en de schrapping ervan : uitstel van inwerkingtreding - Belgisch Staatsblad) (4-489)      
  Verslag van de heer Jean-Jacques De Gucht
4-489/2
p. 1-3 4-489/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid (Wijziging art. 143 WIB 1992 - Wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van het KB van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 worden gesloten - Arbeidsduur - Socialezekerheidsbijdragen en solidariteitsbijdragen) (4-853)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Filip Anthuenis en Jean-Jacques De Gucht
4-853/1
p. 1-12 4-853/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen (4-920)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-920/1
p. 1-5 4-920/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust (Flexibele periodes van pre- en postnataal verlof) (4-1076)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Nele Lijnen, de heer Paul Wille en mevrouw Martine Taelman
4-1076/1
p. 1-3 4-1076/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking (Geldigheidsduur van een wilsverklaring - Persoon die niet meer bij bewustzijn is) (4-922)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-922/1
p. 1-4 4-922/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 79 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met betrekking tot de informatieplicht door aanbieders van sms-diensten (Informatie van de consument dat hij een abonnementsdienst genomen heeft en hoe hij het abonnement kan stopzetten en klacht kan indienen bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie) (4-339)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jean-Jacques De Gucht
4-339/1
p. 1-6 4-339/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts (4-921)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-921/1
p. 1-5 4-921/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie (4-919)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-919/1
p. 1-6 4-919/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de aanvaarding van het meemoederschap bij homoseksuele vrouwen mogelijk te maken (4-1580)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en de dames Nele Lijnen en Ann Somers
4-1580/1
p. 1-6 4-1580/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het discreet bevallen (4-1026)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Martine Taelman
4-1026/1
p. 1-4 4-1026/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende invoering van een tax-shelterregeling ten behoeve van de podium- en theaterkunsten, inclusief musicals (4-917)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Berni Collas en mevrouw Martine Taelman
4-917/1
p. 1-12 4-917/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de aftrek van bijkomende kosten die verband houden met het verwerven of het behoud van een woning (4-1087)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Jean-Jacques De Gucht en André Van Nieuwkerke
4-1087/1
p. 1-5 4-1087/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad moet voldoen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet voldoen) (Aanwijzing van 2 juristen in de Hoge Raad en van een jurist in elke erkenningscommissie, om die instanties te begeleiden bij de motivering van hun beslissingen - Verplichting voor de leden van de Hoge Raad hun respectieve disciplines actief te beoefenen - Erkenning van kandidaat-geneesheren-specialisten) (4-167)      
  Verslag van de heer Jean-Jacques De Gucht
4-167/8
p. 1-3 4-167/8 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-50
p. 40-41 4-50 p. 40-41 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999