Auteurs- en sprekersregister betreffende "Bousakla Mimount" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Bedreigingen gericht tegen senator Bousakla - Islamitisch fundamentalisme      
  3-84
p. 5 3-84 p. 5 (PDF)
Centrum Noord-Zuid - Toetreding - België (Centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales, instelling van de Raad van Europa) (3-6437)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bousakla aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8971-8972 3-82 p. 8971-8972 (PDF)
De EU-verordening inzake het hoederecht over kinderen (Internationale ontvoering van kinderen) (3-618)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bousakla aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-100
p. 46-47 3-100 p. 46-47 (PDF)
De schijnhuwelijken (Gemengde huwelijken - Onrechtmatig verkregen verblijfsrecht - Opvang en begeleiding van de slachtoffers - Justitiehuizen - Samenwerkingsakkoord - Rol van de politie) (3-417)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bousakla aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-81
p. 7-9 3-81 p. 7-9 (PDF)
De schijnhuwelijken en de gedwongen huwelijken (Misbruik van het recht op gezinshereniging als migratiekanaal) (3-150)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bousakla aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-38
p. 23-25 3-38 p. 23-25 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Bousakla, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Eer- en bloedwraak - Opleiding - Maatregelen (Opleiding bevoegde instanties - Informatieverschaffing , opvang en begeleiding van slachtoffers) (3-6951)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bousakla aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9816 3-88 p. 9816 (PDF)
Extremistische en terroristische groeperingen in Antwerpen - Lijsten van de Staatsveiligheid, de federale politie en van de Verenigde Staten - Bevoegde instanties - Criteria (3-2873)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bousakla aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3695 3-45 p. 3695 (PDF)
Extremistische en terroristische groeperingen in Antwerpen - Lijsten van de Staatsveiligheid, de federale politie en van de Verenigde Staten - Bevoegde instanties - Criteria (3-2874)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bousakla aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3641 3-45 p. 3641 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5252-5253 3-58 p. 5252-5253 (PDF)
Iran - Uitspraken van de Iraanse president - Diplomatieke acties (3-4009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bousakla aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5423-5424 3-60 p. 5423-5424 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5848-5850 3-62 p. 5848-5850 (PDF)
Ontvoering van kinderen naar het buitenland (3-5211)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bousakla aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7238-7240 3-70 p. 7238-7240 (PDF)
Schijnhuwelijken en gedwongen huwelijken - Vorderingen tot nietigverklaring - Tijdsduur van de procedure (3-3021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bousakla aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3957-3958 3-48 p. 3957-3958 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6310-6311 3-65 p. 6310-6311 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de slachtoffers van gedwongen huwelijken en familiale ontvoeringen naar het buitenland (Opvang en hulpverlening in België - Afsluiten van akkoorden met bepaalde landen) (3-1765)      
  Voorstel van mevrouw Bousakla en de heer Lionel Vandenberghe
3-1765/1
p. 1-3 3-1765/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht (3-1338)      
  Voorstel van de dames Defraigne, Crombé-Berton, Bousakla, Geerts en De Roeck en de heer Dedecker
3-1338/1
p. 1-2 3-1338/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het verplicht maken van een nummerplaat voor bromfietsen (3-1764)      
  Verslag van mevrouw Bousakla
3-1764/2
p. 1-4 3-1764/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 augustus 1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen (Problematiek van de "hallmarking" - Aanpassing van de voorwaarden voor het stempelen van juwelen en werken uit edele metalen teneinde de Belgische uitvoer binnen en buiten de EG te vergemakkelijken) (3-2421)      
  Verslag van mevrouw Bousakla
3-2421/2
p. 1-2 3-2421/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting richtlijn 2005/71/EG betreffende een specifieke procedure voor toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek) (3-2370)      
  Algemene bespreking
3-213
p. 62 3-213 p. 62 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten (Regeling van een overgangssituatie inzake de inschrijving van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten wanneer een kapitalisatieonderneming voor het statuut van verzekeringsonderneming opteert) (3-2440)      
  Verslag van mevrouw Bousakla
3-2440/2
p. 1-3 3-2440/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-216
p. 130-131 3-216 p. 130-131 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (Omzetting Europese richtlijnen) (3-801)      
  Verslag van mevrouw Mimount
3-801/2
p. 1-3 3-801/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Amendement nr 41 van de dames Lizin en Boussakla
3-27/3
p. 24 3-27/3 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 66 van de dames Lizin en Bousakla
3-27/4
p. 15 3-27/4 p. 15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in België verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ter ontmoediging van schijnhuwelijken (Strijd tegen de schijnhuwelijken en het oneigenlijk gebruik van de gezinshereniging als migratiekanaal) (3-1078)      
  Voorstel van mevrouw Bousakla
3-1078/1
p. 1-6 3-1078/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verbod op de al dan niet rechtstreekse financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen) (3-834)      
  Verslag van mevrouw Bousakla
3-834/4
p. 1-54 3-834/4 p. 1-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ten einde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen (Voorwaarden voor vrijstelling van intresten - Samenvoegen van de aangroeipremie en de getrouwheidspremie tot één enkele premie - Uniformisering van de berekening van de intresten) (3-2053)      
  Voorstel van de dames Kapompolé en Bousakla
3-2053/1
p. 1-9 3-2053/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5°, van het Wetboek van inkomstenbelasting 1992, teneinde de berekening van aangroei- en getrouwheidspremies verbonden aan spaarrekeningen transparanter te maken (Verschillende berekeningen aan de hand van valutadata) (3-669)      
  Amendement nr 1 van de dames Kapompolé en Bousakla
3-669/2
p. 1-3 3-669/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in België verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (EU-burgers op Belgische kandidatenlijsten : incoherenties in de wet) (3-513)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Bousakla c.s.
3-513/2
p. 2 3-513/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Strafwetboek, om gedwongen huwelijken tegen te gaan (Burgerlijk Wetboek, artikelen 146bis en 184 - Strafwetboek, artikel 321bis [nieuw]) (3-650)      
  Voorstel van mevrouw Bousakla en de heer Vandenhove
3-650/1
p. 1-3 3-650/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de deelname aan de verkiezingen te bevorderen (Fiscale aftrekbaarheid van de verkiezingsuitgaven van de kandidaten) (3-720)      
  Verslag van mevrouw Bousakla
3-720/4
p. 1-5 3-720/4 p. 1-5 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999