Auteurs- en sprekersregister betreffende "Coveliers Hugo" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-1971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1971
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-2572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2572
Afgewezen asielzoekers - Aantallen - Nationaliteit (4-6341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6341
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde(Stuk K. 52-0037) (4-856)      
  Amendement nr 2 van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers op het voorstel van gemotiveerd advies
4-856/3
p. 2 4-856/3 p. 2 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (Stukken Kamer, nr. 52-0039/1 tot 18) (Zie ook doc. 4-1607) (4-1608)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Hugo Vandenberghe en tussenkomst van de heer Hugo Coveliers
4-116
p. 113 4-116 p. 113 (PDF)
  4-116
p. 160 4-116 p. 160 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken Kamer, nr. 52-0037/1 tot 22) (Zie ook doc. 4-1608) (4-1607)      
  Amendement nr 1 van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers, op het voorstel van gemotiveerd advies
4-1607/3
p. 1-2 4-1607/3 p. 1-2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Hugo Vandenberghe en tussenkomst van de heer Hugo Coveliers
4-116
p. 113 4-116 p. 113 (PDF)
  4-116
p. 160 4-116 p. 160 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0037/1) (4-547)      
  Amendement nr 2 van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-547/3
p. 1-2 4-547/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0039/1) (4-548)      
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 6) (Scholen in de faciliteitengemeenten) (4-643)      
  Amendement nr 1 van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers, op het voorstel van advies aangenomen door de commissie
4-643/3
p. 1-2 4-643/3 p. 1-2 (PDF)
Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (4-760)      
  Geheime stemming en uitslag
4-36
p. 41-43 4-36 p. 41-43 (PDF)
  4-36
p. 44-46 4-36 p. 44-46 (PDF)
Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) - Berekeningsbasis - Gehuwden en wettelijk samenwonenden - Feitelijk samenwonenden (4-2027)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2027
Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) - Berekeningsbasis - Gehuwden en wettelijk samenwonenden - Feitelijk samenwonenden (4-2028)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2028
Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) - Berekeningsbasis - Gehuwden en wettelijk samenwonenden - Feitelijk samenwonenden (4-2340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2340
De Senaat moet controle kunnen uitoefenen op de regering, ook op een regering van lopende zaken - Antwoord op de vragen      
  4-1 COM
p. 4-5 4-1 COM p. 4-5 (PDF)
De aanpak van de terroristische dreiging in BelgiŽ      
  Debat
4-15
p. 11-19 4-15 p. 11-19 (PDF)
De bijsturing van het algemeen veiligheidsbeleid in functie van het steeds meer ontluikende "home grown terrorism" (Radicalisering - Banden tussen terrorisme en georganiseerde misdaad) (4-1077)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-111
p. 51-53 4-111 p. 51-53 (PDF)
De blijvende problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79 (Volmachtbesluiten betreffende de sociale zekerheid en het statuut van de geneesheren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 november 1967 - Verschillen tussen de versies goedgekeurd in de ministerraad en de gepubliceerde versies) (4-1230)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Coveliers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 34-36 4-98 p. 34-36 (PDF)
De blijvende problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79 (Volmachtenbesluiten over sociale zekerheid en over het artsenstatuut gepubliceerd in B.S. van 14 november 1967 - Verschillen tussen de versies goedgekeurd in de Ministerraad en de gepubliceerde versies) (4-678)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Coveliers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-61
p. 41-43 4-61 p. 41-43 (PDF)
De blijvende problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79 (Volmachtenbesluiten over sociale zekerheid en over het artsenstatuut gepubliceerd in B.S. van 14 november 1967 - Verschillen tussen de versies goedgekeurd in de Ministerraad en de gepubliceerde versies) (4-996)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Coveliers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 59-60 4-82 p. 59-60 (PDF)
De communicatiestoornis tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de politie in verband met de opsporing van illegalen (Onbeschikbaarheid van een faxtoestel, wat communicatie van Printrakgegevens onmogelijk maakte - Tegengaan van het asielshoppen) (4-616)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-62
p. 41-43 4-62 p. 41-43 (PDF)
De controverse rond een Antwerpse strafrechter (Vrijspraak op basis van de provocatietheorie : de rechter oordeelde dat het niet uitvoeren van een vroegere gevangenisstraf een provocatie is en een verschoningsgrond vormt - Geoorloofdheid van de publieke reactie van de minister van Justitie op het vonnis - Individuele vrijheid van de rechter) (4-807)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-79
p. 22-24 4-79 p. 22-24 (PDF)
De heer Hugo Coveliers maakt gebruik van zijn stemverklaring bij wetsontwerp 4-513 over het Grondwettelijke Hof om zijn ontevredenheid te uiten over de niet-inoverwegingneming van resolutie 4-1592 over de dubbele nationaliteit      
  4-108
p. 59 4-108 p. 59 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte is van mening dat het quorum dient bereikt te zijn voor de stemming over de behandeling bij urgentie van een wetsvoorstel - Inoverwegingneming van een wetsvoorstel - Artikel 46 Reglement van de Senaat      
  4-103
p. 19-21 4-103 p. 19-21 (PDF)
De informatisering van Justitie (4-906)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-92
p. 26-29 4-92 p. 26-29 (PDF)
De inlichtingendiensten en het islamextremisme (4-388)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-36
p. 19-21 4-36 p. 19-21 (PDF)
De kwetsbaarheid van de Antwerpse haven voor terrorisme (4-496)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-50
p. 23-26 4-50 p. 23-26 (PDF)
De onenigheid binnen de Hoge Raad voor de Justitie over de hervormingsplannen (Toegevingen aan het Franstalig college - Eenheidsrechtbank - Arbeidsrechtbanken - Horizontale integratie van de arbeidsauditoraten in de parketten) (4-1196)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-119
p. 22-25 4-119 p. 22-25 (PDF)
De problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten 78 en 79 (Volmachtbesluiten inzake sociale zekerheid en het geneesherenstatuut - Verschillen tussen de versies die goedgekeurd werden in Ministerraad in 1967 en de gepubliceerde versies - Beschikbaarheid van transcripties) (4-589)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Coveliers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-52
p. 53-56 4-52 p. 53-56 (PDF)
De problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79 (KB's die werden goedgekeurd, maar nadien werden gewijzigd vůůr hun bekendmaking - Volmachtbesluiten inzake sociale zekerheid en het geneesherenstatuut) (4-422)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-46
p. 22-24 4-46 p. 22-24 (PDF)
De racistische uitlatingen tijdens de recente betogingen in verband met het Midden-Oosten en de passiviteit van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Gebrek aan transparantie i.v.m. aantal en aard van de rechtszaken van het Centrum - Toepassen van twee maten en gewichten inzake racismebestrijding) (4-568)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-59
p. 40-43 4-59 p. 40-43 (PDF)
De regularisaties van het jaar 2000 (4-353)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-34
p. 16-19 4-34 p. 16-19 (PDF)
De uitspraken van de procureur-generaal bij het Hof van beroep te Antwerpen over een recent wetsvoorstel (Wetsvoorstel inzake inbeslagneming van ondernemingsgoederen - Diamantsector - Inquisitoriaal karakter van het gerechtelijk onderzoek - Strafrechtelijke straffen voor financiŽle misdrijven - HiŽrarchie van de straffen - Gevangenisstraffen in het bijzondere strafrecht versus alternatieven voor de gevangenisstraf) (4-317)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-30
p. 7-11 4-30 p. 7-11 (PDF)
De voorzitter van de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven is slechts een plaatsvervanger      
  4-1
p. 11-12 4-1 p. 11-12 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Hugo Coveliers, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
FOD Justitie - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut (4-3329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3329
FOD Justitie - Uitgaven - Regelmatigheid (4-2526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2526
FOD Justitie - Uitgaven - Regelmatigheid (4-950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-950
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Rekenhof - Rekeningen van rekenplichtigen - Achterstand (4-3587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3587
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Rechten van het kind) (4-800)      
  Bespreking
4-50
p. 34-37 4-50 p. 34-37 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Bespreking
4-50
p. 34-37 4-50 p. 34-37 (PDF)
Herziening van artikel 72 van de Grondwet (Afschaffing van het begrip "senatoren van rechtswege" : kinderen van de Koning) (4-859)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers
4-859/1
p. 1-2 4-859/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van de artikelen 64, eerste lid, 3į, en 69, 3į van de Grondwet (Verlaging van de verkiesbaarheidsvoorwaarde voor Senaat en Kamer tot 18 jaar) (4-1435)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Hugo Coveliers en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1435/1
p. 1-2 4-1435/1 p. 1-2 (PDF)
Het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Opleiding van magistraten, van parketmedewerkers en van het griffiepersoneel) (4-149)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-17
p. 15-19 4-17 p. 15-19 (PDF)
Het geven van inlichtingen door het parket over misdrijven (Wenselijkheid om het publiek te informeren over sommige criminele feiten - Instructies van de minister - Meeting met persmagistraten) (4-688)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-68
p. 37-40 4-68 p. 37-40 (PDF)
Het zetelen van magistraten in "sporttribunalen" (4-935)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-94
p. 30-33 4-94 p. 30-33 (PDF)
Hoogdringende behandeling van een wetsvoorstel - Reglement van de Senaat      
  4-4
p. 16 4-4 p. 16 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers (4-1868)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1868
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers (4-1869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1869
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers (4-2478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2478
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers (4-2622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2622
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers (4-2987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2987
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers (4-5435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5435
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers (4-5444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5444
Juridisch probleem betreffende het aantal te coŲpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekenning van een gecoŲpteerd senator aan Lijst Dedecker - Dagvaarding van de griffier van de Senaat      
  4-2
p. 5-17 4-2 p. 5-17 (PDF)
  4-2
p. 17-19 4-2 p. 17-19 (PDF)
Niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde      
  4-1
p. 12-13 4-1 p. 12-13 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-455/1 tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk      
  4-8
p. 4-9 4-8 p. 4-9 (PDF)
Over de inoverwegingneming van het wetsvoorstel 4-431/1 tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft (4-431)      
  4-8
p. 8-9 4-8 p. 8-9 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Bestrijding van fiscale en sociale fraude
4-45
p. 17-18 4-45 p. 17-18 (PDF)
   De politie zou op bepaalde plaatsen in Antwerpen niet meer durven komen, o.a. het De Coninckplein
4-45
p. 19 4-45 p. 19 (PDF)
  4-45
p. 19 4-45 p. 19 (PDF)
   Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-45
p. 17 4-45 p. 17 (PDF)
   Fraude inzake immigratie
4-45
p. 17-18 4-45 p. 17-18 (PDF)
   Gemeentelijke administratieve sancties
4-45
p. 19 4-45 p. 19 (PDF)
   Hervorming van Justitie
4-45
p. 19 4-45 p. 19 (PDF)
  4-45
p. 19-20 4-45 p. 19-20 (PDF)
   Institutionele hervorming
4-45
p. 17 4-45 p. 17 (PDF)
   Jeugdcriminaliteit
4-45
p. 20 4-45 p. 20 (PDF)
   Mensen zonder papieren - Regularisatie
4-45
p. 9-10 4-45 p. 9-10 (PDF)
   Misbruiken inzake gezinshereniging (Immigratie)
4-45
p. 10 4-45 p. 10 (PDF)
   Politiehervorming - Politiezones - Comitť P - Algemene inspectie
4-45
p. 18 4-45 p. 18 (PDF)
   Verhoging van het budget - Ontwikkelingssamenwerking
4-45
p. 17 4-45 p. 17 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Parlementair toezicht op de inlichtingendiensten en de Staatsveiligheid
4-56
p. 20 4-56 p. 20 (PDF)
Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand (4-219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-219
Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand (4-2504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2504
Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand (4-5582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5582
Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand (4-674)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-674
Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof (4-220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-220
Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof (4-2505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2505
Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof (4-5583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5583
Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof (4-675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-675
Rekenhof - Regie van de gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Laattijdig voorleggen van rekeningen (4-1178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1178
Rekenhof - Regie van de gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Laattijdig voorleggen van rekeningen (4-2539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2539
Rekenhof - Regie van de gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Laattijdig voorleggen van rekeningen (4-5599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5599
Stemming over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-1592 betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfunctions (Verwerping)      
  4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Toepassing van de faciliteitenregeling bij de verkiezingen in een gemeente van het kanton Zaventem (Wezembeek-Oppem)      
  4-1
p. 13 4-1 p. 13 (PDF)
Toewijzing van de gemeenschapssenatoren      
  4-1
p. 13-14 4-1 p. 13-14 (PDF)
Veiligheid van de Staat - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Huidige verhoudingen (4-4775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4775
Veiligheid van de Staat - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Huidige verhoudingen (4-5703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5703
Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (4-1600)      
  Bespreking
4-110
p. 48-50 4-110 p. 48-50 (PDF)
Vervanging van quaestoren in de loop van een zitting - Vervanging van een quaestor die geen deel meer uitmaakt van zijn fractie - Artt. 16, 84 en 8 Reglement van de Senaat - Vervanging van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heer Geert Lambert      
  4-61
p. 7-11 4-61 p. 7-11 (PDF)
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (4-182)      
  Geheime stemmingen en uitslag
   Aangezien er slechts ťťn kandidaat is die twee derden van de stemmen haalt, en er twee kandidaten moeten worden voorgedragen, stelt de heer Coveliers voor ťťn ambt opnieuw open te verklaren
4-4
p. 20 4-4 p. 20 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Benoemingscommissies voor het notariaat (4-1002)      
  De heer Hugo Coveliers verzoekt de senatoren die de modellijst opstelden, hun beslissing te motiveren
4-49
p. 43-44 4-49 p. 43-44 (PDF)
  Geheime stemming en uitslag
4-49
p. 43-44 4-49 p. 43-44 (PDF)
  4-49
p. 46-47 4-49 p. 46-47 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking (4-836)      
  De heer Hugo Coveliers verzoekt de senatoren die de modellijst opstelden, hun beslissing te motiveren
4-49
p. 32-35 4-49 p. 32-35 (PDF)
  Geheime stemming en uitslag
4-49
p. 32-35 4-49 p. 32-35 (PDF)
  4-49
p. 42-43 4-49 p. 42-43 (PDF)
Voorlopige hechtenis - Toepassing - Evaluatie (4-2111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2111
Voorlopige hechtenis - Toepassing - Evaluatie (4-2581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2581
Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk (4-893)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Karim Van Overmeire en Freddy Van Gaever en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-893/1
p. 1-6 4-893/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen (4-1591)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1591/1
p. 1-4 4-1591/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen (4-602)      
  Amendementen nrs 1 tot 86 van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers
4-602/3
p. 1-213 4-602/3 p. 1-213 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan grondrechten - Grondrechten die zowel in een verdragsbepaling als in een bepaling van titel II van de Grontwet gewaarborgd zijn : risico van tegenstrijdige rechtspraak) (4-12)      
  Algemene bespreking
4-36
p. 31-40 4-36 p. 31-40 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32, ß 1ter, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten (Misbruik van de procedure beteugelen) (4-1180)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers
4-1180/1
p. 1-7 4-1180/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi (4-1216)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Hugo Coveliers
4-79
p. 41 4-79 p. 41 (PDF)
  4-79
p. 65 4-79 p. 65 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties (4-1592)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru (4-1372)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Hugo Coveliers
4-86
p. 103 4-86 p. 103 (PDF)
  4-86
p. 114-115 4-86 p. 114-115 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de gevaarlijke boodschap van de koran (4-1260)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1260/1
p. 1-5 4-1260/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een snelle ratificatie van het Verdrag over clustermunitie, ondertekend te Oslo op 2, 3 en 4 december 2008 (4-1101)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Hugo Coveliers
4-65
p. 51 4-65 p. 51 (PDF)
  4-65
p. 85 4-65 p. 85 (PDF)
Voorstel van resolutie om het proactief opsporen van cannabisplantages via warmtecamera's wettelijk mogelijk te maken (4-1526)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1526/1
p. 1-2 4-1526/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat in de toekomst het pariteitsbeginsel binnen de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt verdedigd) (4-1492)      
  Bespreking
4-110
p. 47-48 4-110 p. 47-48 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Hugo Coveliers
4-110
p. 52 4-110 p. 52 (PDF)
  4-110
p. 84 4-110 p. 84 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi (4-1675)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Hugo Coveliers
4-116
p. 112 4-116 p. 112 (PDF)
  4-116
p. 159-160 4-116 p. 159-160 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II (4-1370)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers
4-1370/1
p. 1-3 4-1370/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (4-455)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-455/1
p. 1-35 4-455/1 p. 1-35 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken (via de allernieuwste communicatie- en informatiemiddelen) (4-618)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder, Hugo Coveliers en Yves Buysse
4-618/1
p. 1-4 4-618/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (4-782)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (Afschaffing van het recht van de Koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen) (4-1368)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1368/1
p. 1-3 4-1368/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft (4-851)      
  Voorstel van de heren Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Joris Van Hauthem
4-851/1
p. 1-3 4-851/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, tweede lid, van de Grondwet, om de democratische controle te verhogen op het vaststellen van de staat van oorlog en op het inzetten of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde (4-915)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet om aan de wijzigingen die dit artikel mogelijk maakt, de opheffing van overgangsbepalingen zonder voorwerp toe te voegen (4-1239)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet (Burgerlijk en kerkelijk huwelijk) (4-1547)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (4-305)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciŽle sector e.d.) (4-860)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle artikelen van de Grondwet) (4-1772)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1772/1
p. 1-18 4-1772/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (4-1363)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (4-726)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen, betreffende de internationale solidariteit (4-797)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding (Strafbaarstelling van "het publiekelijk uitlokken van het plegen van een terroristisch misdrijf") (4-508)      
  Onderzoek van subsidiariteit
   Bespreking
4-13
p. 25-31 4-13 p. 25-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (4-1469)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Hugo Coveliers
4-99
p. 73-74 4-99 p. 73-74 (PDF)
  4-99
p. 106 4-99 p. 106 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), gedaan te Brussel op 23 juli 2007 en te Washington op 26 juli 2007 (4-1432)      
  Algemene bespreking
4-94
p. 43-45 4-94 p. 43-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Brussel op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Montenegro inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten (4-668)      
  Algemene bespreking
4-28
p. 37-38 4-28 p. 37-38 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag van 1976 inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, gedaan te Londen op 2 mei 1996 (4-1192)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Hugo Coveliers
4-71
p. 39-40 4-71 p. 39-40 (PDF)
  4-71
p. 59 4-71 p. 59 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (4-1491)      
  Algemene bespreking
4-99
p. 61-72 4-99 p. 61-72 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (II) (4-584)      
  Algemene bespreking
4-64
p. 39-40 4-64 p. 39-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Regionale verkiezingen : de digitale transmissie van de processen-verbaal; het digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus; de nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming; de inschrijving op de kiezerslijst van hun identificatienummer bij het Rijksregister - Federale verkiezingen : de aanpassing van de lijst met de personen die kunnen aangewezen worden in de functie van voorzitter van een stembureau of een stemopnemingsbureau, de door de gemeente te volgen procedure voor het erkennen van de kiezers die kandidaten voordragen, de versoepeling van de voorwaarden om, in geval van een reis naar het buitenland, een volmacht te geven en de organisatie door het kantonhoofdbureau van een opleiding aan de voorzitters van de stembureaus en stemopnemingsbureaus - De schorsing van het kiesrecht na een strafwettelijke veroordeling) (4-1253)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Hugo Coveliers c.s.
4-1253/2
p. 3-6 4-1253/2 p. 3-6 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Louis Ide en Hugo Coveliers
4-71
p. 40-42 4-71 p. 40-42 (PDF)
  4-71
p. 60-61 4-71 p. 60-61 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (4-1357)      
  Algemene bespreking
4-109
p. 52-57 4-109 p. 52-57 (PDF)
Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan het Groot-Hertogdom Luxemburg toe te staan (Debacle van de Kaupthing Bank - Bescherming van de spaartegoeden van de Belgische klanten) (4-1256)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Hugo Coveliers
4-71
p. 42 4-71 p. 42 (PDF)
  4-71
p. 62 4-71 p. 62 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Interne organisatie en interne werking van de Comitťs P en I) (4-1620)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Hugo Coveliers
4-119
p. 50 4-119 p. 50 (PDF)
  4-119
p. 91 4-119 p. 91 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en tot instelling van de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van (...) betreffende de betalingsdiensten (Instelling van een beroep bij het hof van Beroep te Brussel en de Raad van State overeenkomstig de versnelde procedure tegen bepaalde beslissingen van de CBFA - Zie ook doc. 4-1496) (4-1497)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Hugo Coveliers
4-99
p. 74 4-99 p. 74 (PDF)
  4-99
p. 106-107 4-99 p. 106-107 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding wat de controle door het Rekenhof betreft (4-1640)      
  Algemene bespreking
4-114
p. 43 4-114 p. 43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (4-1409)      
  Amendement nr 7 van de heer Hugo Coveliers c.s.
4-1409/2
p. 4-5 4-1409/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 160 van de heer Hugo Coveliers c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1409/12
p. 1-2 4-1409/12 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de aanwijzing van tot de inruststelling toegelaten magistraten als plaatsvervangende magistraten betreft (Verhoging van de leeftijdsgrens) (4-1642)      
  Algemene bespreking
4-114
p. 44 4-114 p. 44 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken (4-665)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Hugo Coveliers
4-665/1
p. 1-8 4-665/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bekendmaking van het woonverbod en de uitsluiting tot eerherstel van veroordeelde pedofielen (4-1244)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1244/1
p. 1-4 4-1244/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Algemene bespreking
4-86
p. 39-64 4-86 p. 39-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafbaarstelling van het kraken van gebouwen (Wederrechtelijk betrekken van andermans leegstaand of ongebruikt onroerend goed - Wijziging strafwetboek) (4-1648)      
  Voorstel van de heer Hugo Coveliers en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1648/1
p. 1-3 4-1648/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende opheffing van de artikelen 327 en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de detacheringsmogelijkheid van parketmagistraten af te schaffen (4-1278)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1278/1
p. 1-3 4-1278/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer (Wijziging Gerechtelijk Wetboek) (4-1421)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Hugo Coveliers en Jurgen Ceder
4-1421/1
p. 1-7 4-1421/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof" (Vervanging van "Arbitragehof" door "Constitutioneel Hof" : wijziging wet 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, wet 6 augustus 1931 houdende vaststelling van onverenigbaarheden, wet 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State en de magistraten en leden van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Gerechtelijk Wetboek, gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewone wet 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, referendarissen en griffiers van het Arbitragehof, wet 23 januari 1989 op het Arbitragehof, wet 3 mei 2003 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek en wet 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comitť belast met de wetsevaluatie) (4-513)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Hugo Coveliers
4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een vastgoedmakelaar aan de huurder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder) (Wijziging Burgerlijk Wetboek) (4-1047)      
  Algemene bespreking
4-72
p. 36-38 4-72 p. 36-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering) (Wettigheidscontrole op de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden) (4-1091)      
  Algemene bespreking
4-58
p. 4-19 4-58 p. 4-19 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-58
p. 20 4-58 p. 20 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Hugo Coveliers
4-59
p. 34 4-59 p. 34 (PDF)
  4-59
p. 76 4-59 p. 76 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting (4-1197)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Hugo Coveliers
4-1197/1
p. 1-14 4-1197/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot het strenger bestraffen van geweldsdelicten op het openbaar vervoer (Invoeging artikel 410ter in het Strafwetboek) (4-1434)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1434/1
p. 1-3 4-1434/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan het ongeboren kind (4-627)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-627/1
p. 1-3 4-627/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid) (Politieagenten, ambtenaren van het bosbeheer, personeel van de administratie der Douane en Accijnzen, brandweerlui e.d.m. - Opzettelijk doden of toebrengen van een lichamelijk letsel) (4-495)      
  Amendementen nrs 12 en 13 van de heer Hugo Coveliers en mevrouw Anke Van dermeersch, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-495/5
p. 1-3 4-495/5 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek) (Vordering strekkende tot betaling van een zekere schuld die een geldsom tot voorwerp heeft) (Zie doc. 4-823) (4-139)      
  Algemene bespreking
4-36
p. 48-50 4-36 p. 48-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in BelgiŽ van sommige vreemde publicaties te verbieden (4-594)      
  Aangehouden stemming en stemverklaring van de heer Hugo Coveliers
4-64
p. 46 4-64 p. 46 (PDF)
  4-64
p. 73 4-64 p. 73 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de categorieŽn van personen en van de schadeposten die in aanmerking komen voor een vergoeding door de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden ("Onrechtstreekse" slachtoffers - MateriŽle schade) (4-1366)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1366/1
p. 1-5 4-1366/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Mogelijkheid voor een Nederlandstalige beschuldigde die wordt vervolgd voor het Hof van assisen van Luik de doorverwijzing naar een ander hof van assisen te vragen - Mogelijkheid voor een Franstalige beschuldigde die voor een Nederlandstalig hof van assisen wordt gebracht om de doorverwijzing te vragen naar een Franstalig hof van assisen) (4-692)      
  Algemene bespreking
4-52
p. 37-38 4-52 p. 37-38 (PDF)
  4-52
p. 38-42 4-52 p. 38-42 (PDF)
   Voorstel van de heer Hugo Coveliers tot terugzending naar commissie (Late verzending van het advies van het College van procureurs-generaal)
4-52
p. 38-39 4-52 p. 38-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering) (Mogelijkheid een beroep te doen op een niet-beŽdigd vertaler in het geval een beŽdigd vertaler niet beschikbaar is) (4-86)      
  Algemene bespreking
4-52
p. 37-38 4-52 p. 37-38 (PDF)
  4-52
p. 38-42 4-52 p. 38-42 (PDF)
   Voorstel van de heer Hugo Coveliers tot terugzending naar commissie (Late verzending van het advies van het College van procureurs-generaal)
4-52
p. 38-39 4-52 p. 38-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie wat de bijzondere verbeurdverklaring betreft (De bepalingen van het Strafwetboek inzake de bijzondere verbeurdverklaring zijn integraal van toepassing op de opschorting van de uitspraak van de veroordeling) (4-1016)      
  Voorstel van de heer Hugo Coveliers
4-1016/1
p. 1-3 4-1016/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (4-197)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Freddy Van Gaever, Karim Van Overmeire, Jurgen Ceder en Hugo Coveliers en de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers
4-197/1
p. 1-15 4-197/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (4-243)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Karim Van Overmeire, Freddy Van Gaever en Hugo Coveliers en de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers
4-243/1
p. 1-6 4-243/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden (Personen veroordeeld tot een vrijheidsstraf van tenminste 3 jaar) (4-628)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Hugo Coveliers
4-628/1
p. 1-3 4-628/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement met het oog op de gelijkschakeling van de leeftijd als verkiesbaarheidsvoorwaarde (18 jaar) (4-1433)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse en Hugo Coveliers en mevrouw Nele Jansegers
4-1433/1
p. 1-2 4-1433/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (4-764)      
  Algemene bespreking
4-33
p. 46-57 4-33 p. 46-57 (PDF)
  4-40
p. 21-24 4-40 p. 21-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, met het oog op de intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten (en tot opheffing van KB 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims) (4-1025)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Hugo Coveliers en mevrouw Anke Van dermeersch
4-1025/1
p. 1-9 4-1025/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van het schorsend karakter van een verzoekschrift tot vernietiging bij de Raad van State voor wat de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding betreft (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het schorsen van de verjaring van de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State) (4-10)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 25-26 4-40 p. 25-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de nalatenschappen zonder erfgenamen betreft (De goederen vervallen aan de gewesten i.p.v. aan de Staat) (4-1261)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1261/1
p. 1-3 4-1261/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de afschaffing van het automatisch ten laste leggen van de eisende partij van alle kosten in geval van eenzijdige aanvraag tot echtscheiding (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure) (4-1115)      
  Algemene bespreking
4-62
p. 37-38 4-62 p. 37-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de samenstelling betreft van de arbeidsrechtbank en het arbeidshof bij geschillen over de sociale verkiezingen (Vervanging van de lekenrechters door professionele rechters) (4-1590)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder en Hugo Coveliers en mevrouw Anke Van dermeersch
4-1590/1
p. 1-3 4-1590/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de opheffing van de onbekwaamheid tot deelname aan de verkiezingen van sommige veroordeelden (4-916)      
  Voorstel van de heer Hugo Coveliers
4-916/1
p. 1-5 4-916/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft (Afschaffing van de sancties op de niet-naleving van de opkomstplicht : opheffing van Titel VI, artikelen 207 tot 210) (4-886)      
  Algemene bespreking
4-118
p. 15-21 4-118 p. 15-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de ontvluchting van gevangenen betreft (4-1487)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1487/1
p. 1-3 4-1487/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, inzake de regelgeving betreffende de verzachtende omstandigheden ingeval van wettelijke herhaling (Strafvermindering) (4-1237)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Hugo Coveliers
4-1237/1
p. 1-3 4-1237/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond "noodweerexces" (Uitbreiding van het begrip "wettige zelfverdediging" tot de bescherming van goederen) (4-615)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Hugo Coveliers en mevrouw Anke Van dermeersch
4-615/1
p. 1-6 4-615/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Sabine de Bethune, Freya Piryns en Christiane Vienne en de heren Patrik Vankrunkelsven, Hugo Coveliers, Louis Ide, Bart Tommelein, Philippe Moureaux, Benoit Hellings, Philippe Mahoux, Johan Vande Lanotte, Dirk Claes, Philippe Monfils, Jean-Paul Procureur en Jurgen Ceder
4-105
p. 9-14 4-105 p. 9-14 (PDF)
  4-105
p. 19 4-105 p. 19 (PDF)
de heer Coveliers vraagt een hoorzitting te organiseren voor de politieke kandidaten voor het ambt van rechter bij het Grondwettelijk Hof      
  4-4
p. 18 4-4 p. 18 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999