Auteurs- en sprekersregister betreffende "Timmermans Jacques" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003 BZ)      
  Benoeming van de heer Timmermans tot quaestor van de Senaat
3-3
p. 9-10 3-3 p. 9-10 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003-2004)      
  Benoeming van de heer Timmermans tot quaestor van de Senaat
3-13
p. 4-5 3-13 p. 4-5 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Timmermans, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Libanon en de Palestijnse vluchtelingen (3-479)      
  Verslag van de heer Timmermans
3-479/1
p. 1-9 3-479/1 p. 1-9 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  van een senator-opvolgster voor het Franse kiescollege, ter vervanging van de heer Michel, overeenkomstig artikel 50 van de Grondwet en artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1931 als rechtstreeks gekozen senator
   Verslag van de heer Timmermans
3-68
p. 47-48 3-68 p. 47-48 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-8
p. 17-37 3-8 p. 17-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Verslag van de heer Timmermans
3-424/7
p. 1-3 3-424/7 p. 1-3 (PDF)
   Bezoldiging van de personen belast met een leeropdracht in de Koninklijke Militaire School
3-424/7
p. 1-3 3-424/7 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Overzicht van het verslag van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3-30
p. 5 3-30 p. 5 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-30
p. 4-6 3-30 p. 4-6 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-425)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Overzicht van het verslag van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3-30
p. 5 3-30 p. 5 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-30
p. 4-6 3-30 p. 4-6 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Maatregelen inzake energie
3-6
p. 63-65 3-6 p. 63-65 (PDF)
   Milieubeleid
3-6
p. 65 3-6 p. 65 (PDF)
   Productbeleid
3-6
p. 65 3-6 p. 65 (PDF)
   Transport van dieren over lange afstand
3-6
p. 65 3-6 p. 65 (PDF)
   Uitvoering van het Kyotoprotocol
3-6
p. 63 3-6 p. 63 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Europese Conventie met betrekking tot het Landschap, gedaan te Firenze op 20 oktober 2000 (3-506)      
  Verslag van de heer Timmermans
3-506/2
p. 1-2 3-506/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de regering van het Groothertogdom Luxemburg en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale regering van de Federale Republiek JoegoslaviŽ betreffende de terug- en overname van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat, en met het Uitvoeringsprotocol en zijn Bijlagen 1 tot 8, gedaan te Belgrado op 19 juli 2002 (3-404)      
  Verslag van de heer Timmermans
3-404/2
p. 1-3 3-404/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ArmeniŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 7 juni 2001 (3-505)      
  Verslag van de heer Timmermans
3-505/2
p. 1-2 3-505/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 7 bij de Herziene Rijnvaartakte, ondertekend te Straatsburg op 27 november 2002 (Harmonisatie van technische voorschriften op Europees niveau en vereenvoudiging van verplichtingen inzake scheepscertificaten en schipperspatenten - Inspectie van schepen) (3-628)      
  Verslag van de heer Timmermans
3-628/2
p. 1-2 3-628/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de IJzeren Rijn, gesloten te Den Haag bij wisseling van nota's gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli 2003 (3-363)      
  Verslag van de heer Timmermans
3-363/2
p. 1-3 3-363/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-35
p. 18-25 3-35 p. 18-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldmisdrijven, gedaan te Straatsburg op 24 november 1983 (3-218)      
  Verslag van de heer Timmermans
3-218/2
p. 1-2 3-218/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-25
p. 20-27 3-25 p. 20-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 26 september 1997 (Luchtvervuiling) (3-487)      
  Verslag van de heer Timmermans
3-487/2
p. 1-2 3-487/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 181 betreffende de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, aangenomen te GenŤve op 19 juni 1997 (3-491)      
  Verslag van de heer Timmermans
3-491/2
p. 1-2 3-491/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek SloveniŽ inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 januari 2001 (3-295)      
  Verslag van de heer Timmermans
3-295/2
p. 1-3 3-295/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-35
p. 17-18 3-35 p. 17-18 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Athene op 16 april 2003 (3-176)      
  Algemene bespreking
3-18
p. 33-53 3-18 p. 33-53 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : 1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije, 2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Estland, 3į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Letland, 4į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Litouwen, 5į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek RoemeniŽ, 6į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Slowaakse Republiek, 7į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek SloveniŽ, ondertekend te Brussel op 26 maart 2003 (Interne aanpassing van het Bondgenootschap - Uitbreiding van de NAVO - Uitbreidingskosten) (3-142)      
  Algemene bespreking
3-17
p. 4-11 3-17 p. 4-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 51bis in de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmee gelijkgestelde plicht, wat betreft de oorlogsvrijwilligers (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van de nationale erkentelijkheid) (Periode van geldige oorlogsdienst, 1944-1945) (3-24)      
  Amendement nr 3 van de heer Timmermans
3-24/3
p. 1 3-24/3 p. 1 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999