Auteurs- en sprekersregister betreffende "Raes Roeland" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanpassing van de parkeerplaats aan het Sint-Pietersstation te Gent      
  Schriftelijke vraag van de heer Raes aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1802 1-37 p. 1802 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2091 1-42 p. 2091 (PDF)
Afwezigheden wegens ziekte van Belgacom-personeelsleden - Controle - Terugbetaling van de verplaatsingskosten      
  Schriftelijke vraag van de heer Raes aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1799 1-37 p. 1799 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2068 1-42 p. 2068 (PDF)
De discriminatie van één ideologische strekking door de Vaste Cultuurpactcommissie (Vlaams Blok)      
  Mondelinge vraag van de heer Raes aan de heer Dehaene, eerste minister
1-97
p. 2569-2570 1-97 p. 2569-2570 (PDF)
De eventuele uitbreiding van de Europese Unie en de financiële gevolgen ervan voor het gebruik van de officiële talen      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Dehaene, eerste minister
1-89
p. 2350-2356 1-89 p. 2350-2356 (PDF)
De gevolgen van de onthullingen in het kader van "het onderzoek van het onderzoek" waartoe de zaken-Dutroux/Nihoul en Cools aanleiding hebben gegeven      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Dehaene, eerste minister
1-68
p. 1757-1768 1-68 p. 1757-1768 (PDF)
De gewapende vakbondsactie te Diegem      
  Mondelinge vraag van de heer Raes aan de heer De Clercq, minister van Justitie
1-8
p. 176-177 1-8 p. 176-177 (PDF)
Dienstregeling bij Belgacom      
  Schriftelijke vraag van de heer Raes aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 838-839 1-17 p. 838-839 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1005-1006 1-20 p. 1005-1006 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Raes, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (1-258)      
  Beraadslaging en indiening van moties
1-35
p. 812-827 1-35 p. 812-827 (PDF)
Eventuele uitgifte van een speciale postzegel over de "Boerenkrijg" (1-1045)      
  Schriftelijke vraag van de heer Raes aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-75
p. 3905-3906 1-75 p. 3905-3906 (PDF)
Nationaal-socialistische verzenddienst "Excalibur"      
  Schriftelijke vraag van de heer Raes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-29
p. 1392-1393 1-29 p. 1392-1393 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1705 1-34 p. 1705 (PDF)
Postzendingen naar gedetineerden - Zendingen uitgaande van politieke partijen (1-774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Raes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3450 1-67 p. 3450 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-76
p. 3977 1-76 p. 3977 (PDF)
Verlies van schuldvorderingen bij faillissement - BTW      
  Schriftelijke vraag van de heer Raes aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-10
p. 461-462 1-10 p. 461-462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-11
p. 506-508 1-11 p. 506-508 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide (1-116)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Verreycken en Raes
1-116/2
p. 1-4 1-116/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de uitvoering van een objectieve kosten-batenanalyse betreffende de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land (Niet-Europese vreemdelingen) (1-917)      
  Voorstel van de heer Raes
1-917/1
p. 1-3 1-917/1 p. 1-3 (PDF)
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
1-181
p. 5322-5323 1-181 p. 5322-5323 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid en een krachtdadig Afrikabeleid (1-302)      
  Beraadslaging en onderzoek van de amendementen
1-45
p. 1055-1068 1-45 p. 1055-1068 (PDF)
Website van De Post - Gebruik van het Nederlands (1-1046)      
  Schriftelijke vraag van de heer Raes aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-75
p. 3906 1-75 p. 3906 (PDF)
Wetsontwerp betreffende criminele organisaties (1-662)      
  Amendement nr 28 van de heer Raes
1-662/3
p. 9-10 1-662/3 p. 9-10 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-177
p. 5203-5215 1-177 p. 5203-5215 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gerechtelijke samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor het voormalige Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-26
p. 585-598 1-26 p. 585-598 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 (1-852)      
  Algemene beraadslaging
1-167
p. 4465-4473 1-167 p. 4465-4473 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Centraal Strafregister (1-663)      
  Amendementen nrs 11 tot 18 en 20 van de heer Desmedt
1-663/2
p. 6-9 1-663/2 p. 6-9 (PDF)
  1-663/2
p. 9-10 1-663/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 10 van de heer Raes
1-663/2
p. 3-5 1-663/2 p. 3-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-131
p. 3489-3500 1-131 p. 3489-3500 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep (Magistraatcoördinator - Plaatsvervangend raadsheren - Aanvullende kamers - Toewijzing aan een raadsheer van het beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel - Voorzitter van een assisenzaak - Uitwerken van een meerjarenplan) (1-490)      
  Amendement nr 28 van de heer Raes
1-490/5
p. 4-5 1-490/5 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Toetreding tot de EMU - Pleidooi voor een zelfstandig Vlaanderen - Noord-Zuid-transfers - Gezondmaking van de overheidsfinanciën - Impact van de allochtonen op de sociale zekerheid
1-66
p. 1645-1646 1-66 p. 1645-1646 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI, op het notarisambt, met de artikelen 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 (Kamer van notarissen - Tuchtprocedure) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112) (Zie ook doc. Senaat 1-1276) (1-1277)      
  Algemene beraadslaging
1-259
p. 7505-7515 1-259 p. 7505-7515 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters (1-705)      
  Stemverklaringen van de heren Desmedt, Vandenberghe, Erdman, Raes, Loones, Boutmans, mevrouw Milquet, de heren Lallemand en Coveliers en eindstemming
1-155
p. 4114-4116 1-155 p. 4114-4116 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1-589)      
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-167
p. 4465-4473 1-167 p. 4465-4473 (PDF)
Wetsontwerp tot integratie van de dienst enquêtes van het Hoog Comité van Toezicht in de gerechtelijke politie bij de parketten (1-856)      
  Algemene beraadslaging
1-167
p. 4450-4456 1-167 p. 4450-4456 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973) (Partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Vermindering van de dotatie - Raad van State en Hof van Cassatie - Racisme) (1-1197)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-240
p. 7026-7040 1-240 p. 7026-7040 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de wettelijke samenwoning (Ongehuwd samenwonen) (Samenlevingsregister - Verplichtingen inzake hulp en bijstand - Stelsel van goederen - Erfrecht - Pensioen, beroepsziekten, arbeidsongeschiktheid, ZIV - Verbreking : vrederechter - Verblijfsrecht : vreemdelingen - Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek) (1-916)      
  Amendement nr 1 van de heer Raes
1-916/2
p. 1 1-916/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Raes
   Inkomstenbelastingen
1-916/2
p. 2 1-916/2 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-209
p. 6004-6009 1-209 p. 6004-6009 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek ("Kleine Franchimont") (1-704)      
  Algemene beraadslaging
1-159
p. 4247-4274 1-159 p. 4247-4274 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI, op het notarisambt (Hervorming van het notariaat : toegang tot het ambt; statuut van erkend kandidaat notaris en geassocieerd notaris; tucht; professionele structuren) (Zie ook doc. Senaat 1-1277) (1-1276)      
  Amendement nr 13 tot 17 van de heer Raes
1-1276/2
p. 7-8 1-1276/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 43 tot 47 van de heer Raes
1-1276/5
p. 8-10 1-1276/5 p. 8-10 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7505-7535 1-259 p. 7505-7535 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten (1-505)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-100
p. 2661-2672 1-100 p. 2661-2672 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van corruptie (Openbare corruptie - Privé-corruptie - Strafrecht - Erkenning van aannemers - Opzeggen van verbod aan veroordeelden en gefailleerden) (1-107)      
  Amendement nr 1 van de heer Raes
1-107/3
p. 1 1-107/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 5 van de heer Raes
1-107/4
p. 20-21 1-107/4 p. 20-21 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heer Raes, ingediend na de goedkeuring van het verslag.
1-107/7
p. 1 1-107/7 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 5 van de heer Raes, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag.
1-107/7
p. 1 1-107/7 p. 1 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-205
p. 5885-5890 1-205 p. 5885-5890 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings (Hervorming van de gerechtelijke organisatie - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering) (1-1066)      
  Amendementen nrs 51 tot 57 van de heren Ceder en Raes
1-1066/4
p. 15-16 1-1066/4 p. 15-16 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van de nieuwe afdeling II met als opschrift "Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder", door de wet van 20 februari 1991 ingevoegd na artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek (1-368)      
  Algemene beraadslaging
1-100
p. 2661-2666 1-100 p. 2661-2666 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het geweld binnen het gezin aan banden te leggen (Strafwetboek - Wetboek van Strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan) (1-269)      
  Algemene beraadslaging van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-137
p. 3676-3681 1-137 p. 3676-3681 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het invoeren van een summiere rechtspleging voor het Hof van Assisen om daadwerkelijke bestraffing van racistische drukpersmisdrijven te bewerkstelligen (1-472)      
  Amendementen nrs 2 tot 9 van de heer Raes
1-472/3
p. 1-4 1-472/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de vervroegde invrijheidstelling (1-40)      
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899 houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van strafvordering (Bevoegdheid van de militaire rechtsmachten m.b.t. misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, in oorlogstijd - Herziening van repressieprocessen : bevoegdheid van het burgerlijk hof van beroep) (1-298)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Raes
1-298/1
p. 1-4 1-298/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter (Hof van cassatie) (1-456)      
  Stemverklaringen van de heer Erdman, mevrouw Delcourt-Pêtre, de heren Loones, Vandenberghe, Coveliers, Raes, Boutmans en Lallemand en eindstemming over het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat
1-163
p. 4340-4342 1-163 p. 4340-4342 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999