Voorstellen van Philippe Monfils (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

74 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-8 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen met zes maanden, namelijk tot 31 december 2007 12/7/2007
S. 4-9 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 12/7/2007
S. 4-76 Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei 24/8/2007
S. 4-111 Wetsvoorstel betreffende therapeutische experimenten op zwangere en lacterende vrouwen 26/7/2007
S. 4-112 Wetsvoorstel tot regeling van de voorlichting bij een openbare oproep tot sociale solidariteit 26/7/2007
S. 4-113 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde aan de geconventionneerde kinderonthaalsters het voordeel van de werkloosheidsverzekering te bieden 26/7/2007
S. 4-114 Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus 26/7/2007
S. 4-115 Wetsvoorstel tot wjiziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten 26/7/2007
S. 4-116 Voorstel van resolutie betreffende de begeleiding van minderjarige seksuele delinquenten 26/7/2007
S. 4-117 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 342 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 26/7/2007
S. 4-118 Wetsvoorstel tot wijziging van Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering in te stellen voor de begunstigden van de diensten voor gezinszorg en bejaardenhulp 26/7/2007
S. 4-119 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten 26/7/2007
S. 4-120 Wetsvoorstel tot reglementering van het beroep van sportmakelaar 26/7/2007
S. 4-121 Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 geco÷rdineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, met het oog op het ondervangen van de gebrekkige werking van de diensten die autobestuurders die veroordeeld zijn tot het verval van het recht op sturen aan onderzoeken moeten onderwerpen 26/7/2007
S. 4-122 Wetsvoorstel houdende verbod op de kinderhandel 26/7/2007
S. 4-123 Voorstel van resolutie betreffende de nanotechnologieŰn 26/7/2007
S. 4-142 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 383bis van het Strafwetboek, teneinde de strafbaarstelling van pronografie uit te breiden tot de geluidsdragers 10/8/2007
S. 4-143 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het hersel van de door dit feit veroorzaakte schade, teneinde te voorzien in de verplichte onttrekking van de zaak aan de jeugdrechtbank in geval van herhaling van zware misdrijven door een minderjairge van meer dan 16 jaar 10/8/2007
S. 4-144 Wetsvoostel teneinde bij de berechting van zware feiten gepleegd door een minderjairge ouder dan 16 jaar, de publicatie en verspreiding toe te staan van het verslag van de debatten voor de rechtbank 10/8/2007
S. 4-145 Wetsvoorstel teneinde jongeren financieringssteun te verstrekken om hun rijopleiding te helpen betalen 10/8/2007
S. 4-146 Voorstel van resolutie betreffende het recht op kopiŰren voor eigen gebruik 10/8/2007
S. 4-147 Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen 10/8/2007
S. 4-148 Wetsvoorstel tot instelling van een filmclassificatiesysteem 10/8/2007
S. 4-149 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kunstenaars betreft, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 10/8/2007
S. 4-150 Wetsvoorstel tot bescherming van de uitoefening van de door de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden gewaarborgde rechten 10/8/2007
S. 4-151 Wetsvoorstel ter bestrijding van de sociale marginalisering van de personen die zich prostitueren 10/8/2007
S. 4-152 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de op 14 juli 1994 geco÷rdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, alsook de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, teneinde de mogelijkheid in te voeren om naamloos te bevallen 10/8/2007
S. 4-263 Herziening van de artikelen 64, eerste lid, 3░, en 69, 3░, van de Grondwet
------------------------------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131 - Ed. 2 van 2 mei 2007)
11/10/2007
S. 4-264 Wetsvoorstel tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof 11/10/2007
S. 4-265 Voorstel van resolutie betreffende de toegankelijkheid van federale openbare gebouwen 11/10/2007
S. 4-312 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt 18/10/2007
S. 4-321 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap teneinde de vermindering van de tegemoetkomingen op basis van de inkomsten van de echtgenoot of samenwonende, af te schaffen 23/10/2007
S. 4-332 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot toekenning van eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van Landsverdediging betreffende de toekenning van materiŰle bijstand 24/10/2007
S. 4-367 Wetsvoorstel tot bestraffing van het bedrieglijk misbruik van iemands zwakke positie, met de bedoeling hem of haar te dwingen een daad te stellen of te verzuimen een daad te stellen 6/11/2007
S. 4-368 Voorstel van resolutie betreffende hepatitis 6/11/2007
S. 4-393 Herziening van Titel II van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
---------------
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een nieuw artikel 22ter in te voegen dat personen met een handicap het genot van rechten en vrijheden moet waarborgen
14/11/2007
S. 4-415 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ž 2, van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas, inzake de overlevingspensioenen van de uit de echt gescheiden weduwen van oud-kolonialen 23/11/2007
S. 4-498 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12, ž 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de inhouding op de integratietegemoetkoming van een persoon met een handicap die in eeen instelling wordt opgenomen, op te heffen 21/12/2007
S. 4-499 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde alle beperkingen op de cumulatie tussen tegemoetkomingen en beroepsinkomsten weg te werken 21/12/2007
S. 4-500 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende prioritaire voertuigen die een rood licht voorbijrijden 21/12/2007
S. 4-501 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25.1, enig lid, 1░, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om het verbod om te parkeren op minder dan een meter van een ander stilstaand of geparkeerd voertuig op te heffen 21/12/2007
S. 4-531 Voorstel van resolutie om BelgiŰ ertoe aan te zetten het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, te ratificeren 25/1/2008
S. 4-602 Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen 5/3/2008
S. 4-603 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 5/3/2008
S. 4-604 Wetsvoorstel houdende institutionele maatregelen 5/3/2008
S. 4-708 Voorstel van resolutie om de regering te vragen jaarlijks bij het Parlement een verslag in te dienen met betrekking tot de evaluatie van de doelstellingen inzake werkgelegenheid voor gehandicapten in de overheidsdiensten 17/4/2008
S. 4-709 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, om het niet toegestaan gebruik van parkeerplaatsen voor personen met een handicap tot een overtreding van de 3e graad te maken 17/4/2008
S. 4-717 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 383bis van het Strafwetboek, teneinde het bewust bekijken van pedopornografische dragers via een telecommunicatienetwerk te bestraffen 28/4/2008
S. 4-737 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, om de regeling inzake verhoogde kinderbijslagen voor kinderen met een handicap uit te breiden tot kinderen geboren voor 1 januari 1993 8/5/2008
S. 4-815 Wetsvoorstel betreffende de toekenning van dotaties aan leden van de koninklijke familie 19/6/2008
S. 4-885 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een afzonderlijke belasting op sommige beroepsinkomsten van kunstenaars 17/7/2008
S. 4-923 Voorstel van resolutie betreffende palliatieve zorg 16/9/2008
S. 4-972 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro 16/10/2008
S. 4-1004 Wetsvoorstel tot aanvulling van de programmawet (I) van 24 december 2002 teneinde een nieuwe doelgroepvermindering in te voeren voor werkgevers die personen met een handicap in dienst nemen 13/11/2008
S. 4-1138 Wetsvoorstel betreffende de discrete bevalling 21/1/2009
S. 4-1217 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen 12/3/2009
S. 4-1225 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 12/3/2009
S. 4-1233 Voorstel van resolutie betreffende de top rond het zestigjarige bestaan van de NAVO (3 en 4 april 2009) 18/3/2009
S. 4-1236 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de aftrek van giften in natura aan sociale, milieu- en gezondheidsinstellingen mogelijk te maken 19/3/2009
S. 4-1264 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde diverse fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten in te voeren 1/4/2009
S. 4-1269 Wetsvoorstel tot oprichting van de Federale Boedel 2/4/2009
S. 4-1416 Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen 24/7/2009
S. 4-1442 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 418, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de termijn voor het instellen van een tuchtprocedure tegen een magistraat te verkorten van zes tot drie maanden 7/10/2009
S. 4-1443 Wetsvoorstel strekkende om tuchtbeslissingen op gerechtelijk gebied eveneens te verzenden naar de Hoge Raad voor de Justitie 7/10/2009
S. 4-1444 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de elementen opgenomen in de gegevensbank bedoeld in artikel 427, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, tot de adviezen van de Nationale Tuchtraad over de voorgestelde straffen 7/10/2009
S. 4-1470 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de benoeming van de magistraten 22/10/2009
S. 4-1506 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten betreffende het elektronisch toezicht 16/11/2009
S. 4-1511 Voorstel van resolutie inzake het actieplan van Cartagena 2010-2014 tot herziening van het Verdrag van Ottawa op het verbod op antipersoonsmijnen 19/11/2009
S. 4-1531 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen
8/12/2009
S. 4-1541 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, ter verbetering van de embargoprocedure bij terreuralarm 10/12/2009
S. 4-1645 Wetsvoorstel tot regeling van een veilige opslag van gevaarlijke bewijsstukken in de justitiepaleizen 5/2/2010
S. 4-1649 Voorstel van resolutie met het oog op het aanleggen van een globaal kadaster van personen met een handicap 8/2/2010
S. 4-1650 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 422bis van het Strafwetboek, teneinde verzwarende omstandigheden die samenhangen met de hoedanigheid van de dader, in te voeren voor wie verzuimt hulp te bieden aan een persoon in gevaar 8/2/2010
S. 4-1748 Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van culturele creaties op het internet 21/4/2010

Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999