Voorstellen van Philippe Monfils (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1995-1999

65 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-22 Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeëindiging 20/7/1999
S. 2-28 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, §2bis, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 2/9/1999
S. 2-75 Wetsontwerp tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de afgifte van kunstwerken ter betaling van successierechten 24/9/1999
S. 2-87 Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's 30/9/1999
S. 2-88 Wetsvoorstel tot hervorming van de regels van het Burgerlijk Wetboek betreffende de adoptie 30/9/1999
S. 2-89 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten einde de mogelijkheid in te voeren om naamloos te bevallen 30/9/1999
S. 2-125 Wetsontwerp betreffende de overdracht van apotheken 26/10/1999
S. 2-126 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging 26/10/1999
S. 2-176 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien teneinde rechtsbescherming te verlenen aan biotechnologische uitvindingen 22/11/1999
S. 2-222 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van proefpersonen bij medisch onderzoek 8/12/1999
S. 2-244 Wetsontwerp betreffende de euthanasie 20/12/1999
S. 2-245 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie 20/12/1999
S. 2-246 Wetsontwerp betreffende de palliatieve zorg 20/12/1999
S. 2-269 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening 12/1/2000
S. 2-317 Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming 31/1/2000
S. 2-326 Wetsontwerp betreffende de schadeloosstelling van de slachtoffers van daden van moed 3/2/2000
S. 2-346 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en van de provinciewet, teneinde kandidaten die niet aan de eisen van de democratie voldoen, te verbieden het ambt van burgemeester, schepen of lid van de bestendige deputatie uit te oefenen 18/2/2000
S. 2-395 Voorstel van resolutie over internationale ontvoeringen van kinderen door een van de ouders 3/4/2000
S. 2-427 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 10/5/2000
S. 2-494 Voorstel van resolutie over Cyprus 27/6/2000
S. 2-496 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 27/6/2000
S. 2-497 Wetsvoorstel houdende instelling van een Hoog Comité voor de Sport 27/6/2000
S. 2-501 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 29/6/2000
S. 2-521 Voorstel van resolutie over een universeel moratorium op de doodstraf 13/7/2000
S. 2-533 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 54 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 17/7/2000
S. 2-534 Wetsvoorstel tot instelling van de volksraadpleging op federaal niveau 20/7/2000
S. 2-579 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 17/11/2000
S. 2-640 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de berechting bij verstek betreft 1/2/2001
S. 2-641 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, wat de tussenpersonen betreft 1/2/2001
S. 2-688 Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het reglement van de Senaat 15/3/2001
S. 2-695 Wetsontwerp betreffende het onderzoek op embryo's in vitro 20/3/2001
S. 2-703 Wetsontwerp tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de steun aan de productie van audiovisuele werken betreft 23/3/2001
S. 2-704 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de context van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij 23/3/2001
S. 2-740 Wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 9/5/2001
S. 2-751 Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland 16/5/2001
S. 2-753 Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 84 van het reglement van de Senaat 15/5/2001
S. 2-857 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 17/7/2001
S. 2-858 Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur 17/7/2001
S. 2-859 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek 17/7/2001
S. 2-872 Voorstel tot wijziging van artikel 26 van het Reglement van de Senaat 18/7/2001
S. 2-895 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, § 2bis, 2°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 31/8/2001
S. 2-906 Wetsvoorstel ter bestrijding van de sociale marginalisering van personen die zich prostitueren 19/9/2001
S. 2-922 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 283 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 4/10/2001
S. 2-923 Voorstel van resolutie over de verklaring van Laken 4/10/2001
S. 2-925 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 328 en 331bis van het Strafwetboek met het oog op de bestraffing van daden die aanslagen veinzen tegen personen of eigendommen 17/10/2001
S. 2-974 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een betere transparantie en controle 5/12/2001
S. 2-1026 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, wat betreft de moederschapsrust 28/1/2002
S. 2-1027 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het begrip syntheseconclusies erin op te nemen 28/1/2002
S. 2-1034 Wetsvoorstel betreffende de noodhulp aan slachtoffers van gewelddaden 1/2/2002
S. 2-1035 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wat betreft de achterstand in de betaling van sociale bijdragen 1/2/2002
S. 2-1036 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de inhoud van de akte van hoger beroep 1/2/2002
S. 2-1037 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de bijkomende termijn om conclusies te nemen 1/2/2002
S. 2-1044 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, wat betreft de rechten van de slachtoffers 7/2/2002
S. 2-1045 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 5bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het informatierecht van de slachtoffers 7/2/2002
S. 2-1054 Wetsvoorstel betreffende de dotaties aan leden van de koninklijke familie 19/2/2002
S. 2-1091 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 975 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het voortgangsrapport van de deskundigen 28/3/2002
S. 2-1100 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in het Midden-Oosten 16/4/2002
S. 2-1143 Wetsvoorsel tot wijziging van artikel 12 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde tot een betere bescherming van de gezelschapsdieren te komen 8/5/2002
S. 2-1173 Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 28/5/2002
S. 2-1225 Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht 1/7/2002
S. 2-1336 Wetsontwerp tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 5/11/2002
S. 2-1389 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden 12/12/2002
S. 2-1527 Voorstel van resolutie betreffende het Europese ruimtevaartbedrijf Arianespace 12/3/2003
S. 2-1545 Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat 19/3/2003
S. 2-1577 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op de instelling van de dubbele nationaliteit voor de Beglsiche onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen 1/4/2003

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1995-1999