5-2224/2

5-2224/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

18 JULI 2013


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geďntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW THIBAUT


I. INLEIDENDE UITEENZETTING VAN DE VERTEGENWOORDIGSTER VAN DE VICE-EERSTEMINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN MEVROUW MILQUET

Dit ontwerp heeft tot doel de geldigheid van de zonale veiligheidsplannen die door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie voor de periode 2009-2012 werden goedgekeurd, met twaalf maanden te verlengen.

Het doel van het ontwerp is dus die veiligheidsplannen te verlengen tot 31 december 2013.

Dit ontwerp strekt om rekening te houden met de installatie van de nieuwe zonale veiligheidsraden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, opdat zij hun eigen veiligheidsprioriteiten kunnen vastleggen. Het jaar 2013 kan dan te baat worden genomen om de nieuwe veiligheidsplannen voor te bereiden.

Tevens zal dit ontwerp het mogelijk maken de cycli van de zonale veiligheidsplannen en de cycli van de strategische veiligheids- en preventieplannen, die eveneens op 1 januari 2014 moeten aanvangen, op elkaar af te stemmen.

De hier gevraagde spoedbehandeling wordt verantwoord door het feit dat de procedure om zonale veiligheidsplannen in te dienen en goed te keuren, beperkt is in de tijd.

Artikel 37 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geďntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, bepaalt immers dat de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie om de zonale veiligheidsplannen goed te keuren, een termijn van twee maanden krijgen vanaf hun indiening.

Om de start van de nieuwe cycli van de zonale veiligheidsplannen op 1 januari 2014 te waarborgen, is het dus van belang dat de zonale veiligheidsplannen uiterlijk op 30 september 2013 bij de administraties van Justitie en Binnenlandse Zaken worden ingediend.

Tevens wordt erin voorzien dat die zonale veiligheidsplannen in werking treden op 1 januari 2013 om alle zones enige rechtszekerheid te bieden voor de zes voorgaande maanden.

De invoeging van dat artikel 256bis zal de minister van Justitie, de gelegenheid geven de procedure voor het goedkeuren van de toekomstige zonale veiligheidsplannen zo goed mogelijk te organiseren, onder andere door het uitgeven van een interministeriële omzendbrief PLP betreffende de procedure tot indiening van die zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan.

II. STEMMING OVER HET GEHEEL VAN HET ONTWERP

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt eenparig aangenomen (11 stemmen). Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor een mondeling verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Cécile THIBAUT. Philippe MOUREAUX.