5-1993/2

5-1993/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

6 MEI 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER DEPREZ C.S.

Opschrift

Het opschrift vervangen als volgt :

« Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de onderzoeksrechter de mogelijkheid te geven tot het einde van het onderzoek de anonimiteit te bewaren van officieren en agenten van de gerechtelijke politie tegen wie een klacht met burgerlijkepartijstelling is ingediend. »

Verantwoording

De anonimiteit van getuigen wordt reeds geregeld door artikel 86bis, « Anonieme getuigenissen » van het Wetboek van strafvordering. Bovendien wil dit voorstel niet de anonimiteit van getuigen bewaren, maar wel van politiebeambten wanneer een klacht met burgerlijkepartijstelling tegen hen is ingediend.

Nr. 2 VAN DE HEER DEPREZ C.S.

Art. 2

In het voorgestelde artikel 67/1, de volgende wijzigingen aanbrengen :

a) paragraaf 1 vervangen als volgt :

« § 1. Indien de klager zich burgerlijke partij stelt vooraleer de persoon tegen wie de klacht is ingediend of de inverdenkinggestelde verdachte wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank, kan de onderzoeksrechter hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, bevelen dat de identiteit van de persoon tegen wie de klacht is ingediend of van de inverdenkinggestelde verborgen zal worden gehouden en zijn echte woonplaats vervangen wordt door een gekozen woonplaats op voorwaarde :

1º dat de persoon tegen wie een klacht is ingediend of de inverdenkinggestelde een officier of agent van gerechtelijke politie is en dat er kan worden aangenomen dat hij of een persoon uit diens naaste omgeving zich door de burgerlijke partijstelling ernstig in zijn integriteit bedreigd voelt;

2º dat de persoon tegen wie een klacht is ingediend of de inverdenkinggestelde een officier of agent van gerechtelijke politie is en dat er precieze en ernstige aanwijzingen bestaan dat hij of een persoon uit zijn naaste omgeving gevaar loopt. »;

b) in § 2, het woord « beklaagde » vervangen door de woorden « persoon tegen wie een klacht is ingediend of de inverdenkinggestelde ».

Verantwoording

a) Een beperkte bekendmaking van de woonplaats van de politiebeambte lijkt ons een noodzakelijke maatregel om zijn identiteit te beschermen.

b) In Belgisch recht is een inverdenkinggestelde iemand die in de loop van het gerechtelijk onderzoek in verdenking wordt gesteld. Pas wanneer hij naar de bevoegde rechtbank wordt verwezen, wordt hij « beklaagde » of « beschuldigde ». Het onderhavige wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid om de anonimiteit van politieagenten te bewaren tot aan de onderzoeksfase alleen. Het voorstel bepaalt in § 4 : « een beschikking van de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling tot regeling van de rechtspleging bij toepassing van artikel 127 van het Wetboek van strafvordering waarbij tot de verwijzing van de betrokkene wordt besloten, zal van rechtswege een einde stellen aan de in de § 1 toegekende anonimiteit. » Men kan hier dus niet van een beklaagde spreken.

Gérard DEPREZ.
Christine DEFRAIGNE.
Alain COURTOIS.

Nr. 3 VAN DE HEER DEPREZ C.S.

Opschrift

Het opschrift vervangen als volgt :

« Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde in de mogelijkheid te voorzien om tot de verwijzing door de raadkamer de anonimiteit te bewaren van de officieren en agenten van gerechtelijke politie tegen wie een klacht met burgerlijke partijstelling is ingediend. »

Gérard DEPREZ.
Ahmed LAAOUEJ.
Yoeri VASTERSAVENDTS.
Zakia KHATTABI.