5-2001/5

5-2001/5

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

2 APRIL 2014


Wetsvoorstel betreffende de internering van personen


AMENDEMENTEN


Nr. 156 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS

Art. 27

De woorden « het elektronisch toezicht, de invrijheidstelling op proef en de voorlopige invrijheidstelling » telkens vervangen door de woorden « het elektronisch toezicht en de invrijheidstelling op proef ».

Verantwoording

Volgend op het amendement dat de voorlopige invrijheidstelling opheft, moet dit artikel op overeenkomstige wijze worden aangepast.

Nr. 157 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS

Art. 28

De woorden « het elektronisch toezicht, de invrijheidstelling op proef en de voorlopige invrijheidstelling » vervangen door de woorden « het elektronisch toezicht en de invrijheidstelling op proef ».

Verantwoording

Volgend op het amendement dat de voorlopige invrijheidstelling opheft, moet dit artikel op overeenkomstige wijze worden aangepast.

Nr. 158 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS

Art. 37

De woorden « voorlopige invrijheidsstelling, » doen vervallen.

Verantwoording

Volgend op het amendement dat de voorlopige invrijheidstelling opheft, moet dit artikel op overeenkomstige wijze worden aangepast.

Nr. 159 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS

Art. 41

De woorden « elektronisch toezicht, voorlopige invrijheidstelling of invrijheidstelling op proef » vervangen door de woorden « elektronisch toezicht of invrijheidstelling op proef ».

Verantwoording

Volgend op het amendement dat de voorlopige invrijheidstelling opheft, moet dit artikel op overeenkomstige wijze worden aangepast.

Nr. 160 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS

Het opschrift van afdeling I, hoofdstuk I, titel IV, houdende de artikelen 19 en 20, vervangen als volgt :

« Afdeling I. De plaatsing en overplaatsing ».

Verantwoording

Volgend op de opheffing van de onderhandelde plaatsing en de onderhandelde overplaatsing, moet het opschrift dienovereenkomstig worden aangepast.

Nr. 161 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS

In het opschrift van afdeling III. De beperkte detentie, het elektronisch toezicht, de invrijheidstelling op proef en de voorlopige invrijheidstelling van het hoofdstuk I, titel IV van de wet, de woorden « het elektronisch toezicht, de invrijheidstelling op proef en de voorlopige invrijheidstelling » vervangen door de woorden « het elektronisch toezicht en de invrijheidstelling op proef ».

Verantwoording

Volgend op het amendement dat de voorlopige invrijheidstelling opheft, moet de titel op overeenkomstige wijze worden aangepast.

Nr. 162 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS

Het opschrift van hoofdstuk II, titel IV, vervangen als volgt :

« Hoofdstuk II. Algemene procedure inzake de plaatsing, de overplaatsing, de uitgaansvergunning, het verlof, de beperkte detentie, het elektronisch toezicht, de invrijheidstelling op proef en de vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering ».

Verantwoording

Volgend op het amendement dat de voorlopige invrijheidstelling opheft, moet de titel op overeenkomstige wijze worden aangepast. Net zoals wat betreft de opheffing van de onderhandelde plaatsing en de onderhandelde overplaatsing.

Nr. 163 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS

(Subamendement op amendement nr. 89)

Art. 23

Een c) toevoegen, luidende :

« c) Het 2º aanvullen met een zin, luidende : « Indien de begeleiding door een familielid of vertrouwenspersoon niet mogelijk is, kan de uitgaansvergunning worden gekoppeld aan de begeleiding door een personeelslid van de inrichting, in overleg met en na akkoord van de inrichting. »

Verantwoording

Het lijkt gepast om de mogelijkheid tot begeleiding door een personeelslid van de inrichting in subsidiaire orde te voorzien, ingeval de begeleiding door een familielid of vertrouwenspersoon niet mogelijk zou zijn. Dit echter in subsidiaire orde en in overleg met en na akkoord van de inrichting teneinde te vermijden dat dit tot problemen zou leiden in de dagelijkse werking van de inrichting. Conform de definitie van inrichting, kan dit zowel slaan op een zorginstelling als op een penitentiaire inrichting.

Nr. 164 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS

(Subamendement op amendement nr. 35)

Art. 101/6

Dit artikel vervangen als volgt :

« In interneringszaken worden de volgende zaken toegewezen aan de rechter-voorzitter van de interneringskamer van de strafuitvoeringsrechtbank, die zitting houdt als alleenrechtszetelend rechter : de toelating tot uitgaansvergunning, die op verzoek van één van de partijen of ambtshalve, zoals omschreven in artikel 21 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis. »

Verantwoording

De kabinetsbeslissing heeft door dit amendement enkel betrekking op uitgaansvergunningen. Tegen deze eenzijdige procedure kan steeds verzet worden aangetekend, waarop de tegensprekelijke procedure wordt opgestart met inachtneming van de rechten van alle partijen. Deze versnelde procedures zijn facultatief, maar beogen het nemen van snelle beslissingen die eigenlijk door niemand worden betwist.

Nr. 165 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS

(Subamendement op amendement nr. 58)

Art. 103/22

In het voorgestelde artikel de woorden « en de assessoren-psychiaters » doen vervallen.

Verantwoording

Rekening houdend met de vervanging van de assessor-psychiater door een assessor gespecialiseerd in klinische psychologie in de interneringskamers, moet de term « assessoren-psychiaters » worden geschrapt. De assessor gespecialiseerd in klinische psychologie moet niet uitdrukkelijk worden beoogd aangezien hij is opgenomen onder de benaming « assessoren in strafuitvoeringszaken en interneringszaken ».

Nr. 166 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS

(Subamendement op amendement nr. 57)

Art. 103/21

In het voorgestelde artikel de woorden « en de assessoren-psychiaters » doen vervallen.

Verantwoording

Rekening houdend met de vervanging van de assessor-psychiater door een assessor gespecialiseerd in klinische psychologie in de interneringskamers, moet de term « assessor-psychiater » worden geschrapt. De assessor gespecialiseerd in klinische psychologie moet niet uitdrukkelijk worden beoogd aangezien hij is opgenomen onder de benaming « assessoren in strafuitvoeringszaken en interneringszaken ».

Nr. 167 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS

(Subamendement op amendement nr. 47)

Art. 103/11

In het voorgestelde artikel de woorden « en van de assessoren-psychiaters » doen vervallen.

Verantwoording

Rekening houdend met de vervanging van de assessor-psychiater door een assessor gespecialiseerd in klinische psychologie in de interneringskamers, moet de term « assessor-psychiater » worden geschrapt. De assessor gespecialiseerd in klinische psychologie moet niet uitdrukkelijk worden beoogd aangezien hij is opgenomen onder de benaming « assessoren in strafuitvoeringszaken en interneringszaken ».

Nr. 168 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS

(Subamendement op amendement nr. 51)

Art. 103/15

In het voorgestelde artikel de woorden « en van de assessoren-psychiaters » doen vervallen.

Verantwoording

Rekening houdend met de vervanging van de assessor-psychiater door een assessor gespecialiseerd in klinische psychologie in de interneringskamers, moet de term « assessor-psychiater » worden geschrapt. De assessor gespecialiseerd in klinische psychologie moet niet uitdrukkelijk worden beoogd aangezien hij is opgenomen onder de benaming « assessoren in strafuitvoeringszaken en interneringszaken ».

Nr. 169 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS

(Subamendement op amendement nr. 55)

Art. 103/19

In het voorgestelde artikel de woorden « en de assessoren-psychiaters » doen vervallen.

Verantwoording

Rekening houdend met de vervanging van de assessor-psychiater door een assessor gespecialiseerd in klinische psychologie in de interneringskamers, moet de term « assessor-psychiater » worden geschrapt. De assessor gespecialiseerd in klinische psychologie moet niet uitdrukkelijk worden beoogd aangezien hij is opgenomen onder de benaming « assessoren in strafuitvoeringszaken en interneringszaken ».

Yoeri VASTERSAVENDTS.

Nr.° 170 VAN MEVROUW KHATTABI

Een afdeling Xbis (nieuw) invoegen, luidende : « Afdeling Xbis (nieuw) : Wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen », dat een art. 115/1 (nieuw) bevat, luidende :

« Art. 115/1 : In de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt aan artikel 22, 11°, een nieuwe paragraaf toegevoegd, luidende :

« Het verzekeringscomité kan een rechthebbende gedetineerde in de gevangenis of een rechthebbende geïnterneerde in een inrichting tot bescherming van de maatschappij niet uitsluiten van het recht op de verstrekkingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging of de terugbetaling van de geneeskundige verstrekkingen als bedoeld in artikel 34; ». »

Verantwoording

De basiswet van 2005 over de interne rechtspositie van de gedetineerden bepaalt dat de zorg in de gevangenissen en dus eveneens in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij die ressorteren onder de FOD Justitie, en de zorg in de samenleving daarbuiten gelijkwaardig moet zijn.

De gezondheidszorg is in de gevangenissen echter extreem pover.

Psychiatrische zorg is ook ontoereikend. De gevangenisartsen hebben onlangs nog gestaakt. Zij waren al maanden niet meer betaald. Voorlopig doen ze ook geen wachtdiensten meer.

In Paifve is het zorgteam niet talrijk genoeg en liggen de normen voor het personeel veel lager dan in psychiatrische ziekenhuizen.

Het toepassen van deze wet houdt in dat de gezondheidszorg die aan geïnterneerden wordt verstrekt voortaan ressorteert onder de FOD Volksgezondheid en niet langer onder de FOD Justitie.

Een beter verzorgde geïnterneerde is een geïnterneerde die weer sneller in de samenleving kan integreren en met minder gevaar voor de openbare veiligheid.

Nr. 171 VAN MEVROUW KHATTABI

Art. 115/2 (nieuw)

In dezelfde wet, een artikel 115/2 (nieuw) invoegen luidende :

« Art. 115/2. Het 3bis van artikel 52 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt opgeheven. »

Verantwoording

De basiswet van 2005 over de interne rechtspositie van de gedetineerden bepaalt dat de zorg in de gevangenissen en dus eveneens in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij die ressorteert onder de FOD Justitie, en de zorg in samenleving daarbuiten gelijkwaardig moet zijn.

De gezondheiszorg is in de gevangenissen echter extreem pover.

Psychiatrische zorg is ook ontoereikend. De gevangenisartsen hebben onlangs nog gestaakt. Zij waren al maanden niet meer betaald. Voorlopig doen ze ook geen wachtdiensten meer.

In Paifve is het zorgteam niet talrijk genoeg en liggen de normen voor het personeel veel lager dan in psychiatrische ziekenhuizen.

Het toepassen van deze wet houdt in dat de gezondheidszorg die aan geïnterneerden wordt verstrekt voortaan ressorteert onder de FOD Volksgezondheid en niet langer onder de FOD Justitie.

Een beter verzorgde geïnterneerde is een geïnterneerde die weer sneller in de samenleving kan integreren en met minder gevaar voor de openbare veiligheid.

Zakia KHATTABI.

Nr. 172 VAN MEVROUW VAN HOOF C.S.

Titel VIII — Hoofdstuk II

Een nieuwe afdeling XI invoegen, dat een artikel 115/1 bevat, luidende : « Afdeling XI — Wijziging van de wet van ... tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken :

« Art. 115/1 . — Hoofstuk 4, dat het artikel 19 bevat, vervangen als volgt :

« Hoofdstuk 4. Wijziging van de wet van ... betreffende de internering van personen.

Art. 19. In artikel 5, § 2, van de wet van ... betreffende de internering van personen worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het eerste lid wordt aangevuld met de woorden « en die werd opgenomen in het nationaal register van gerechtsdeskundigen overeenkomstig artikel 991quater van het Gerechtelijk Wetboek »;

2º tussen het eerste en het tweede lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende :

« Het psychiatrsich deskundigenonderzoek kan uitgevoerd worden door een deskundige die niet in het nationaal register is opgenomen in de gevallen en op de wijze bepaald in artikel 991decies van hetzelfde Wetboek. » »

Verantwoording

Door de nieuwe wet tot oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen, goedgekeurd op 20 februari 2014 in de Kamer van volksvertegenwoordigers worden de gerechtsdeskundigen in de toekomst opgenomen in het nationaal register van gerechtsdeskundigen.

Ook de gerechtspsychiaters worden in dit register opgenomen.

Dit amendement heeft tot doel de tekst van de wet die door de Kamer werd goedgekeurd aan te passen, in die zin dat op het ogenblik dat de wet tot oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen in werking treedt, artikel 5 van dit wetsvoorstel aangepast wordt.

Nr. 173 VAN MEVROUW VAN HOOF C.S.

Art. 17

In § 1, de woorden « 377quater, » invoegen tussen de woorden « 372 tot 377, » en de woorden « 379 tot 380ter ».

Verantwoording

Door het wetsontwerp betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard, werd artikel 15 van de wet van 21 april 2007 aangepast (stuk Senaat, nr. 5-1823/5). Dit amendement past daarom artikel 17 van dit wetsvoorstel aan, zodat de regeling ook van toepassing blijft bij de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel.

Els VAN HOOF.
Yoeri VASTERSAVENDTS.
Zakia KHATTABI.
Jean-François ISTASSE.
Alain COURTOIS.

Nr. 174 VAN MEVROUW DEFRAIGNE EN DE HEER COURTOIS

Art. 7

Na de woorden « De persoon die aan een forensisch psychiatrisch of psychologisch deskundigenonderzoek wordt onderworpen kan », de woorden « zich op ieder ogenblik laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of advocaat. Hij kan ook » invoegen.

Verantwoording

Gelet op de vele gevolgen die een deskundigenonderzoek met zich mee kan brengen, en gelet op de dubieuze kwaliteit van sommige deskundigenverslagen, stellen wij voor dat een advocaat aanwezig mag zijn tijdens het deskundigenonderzoek (naar analogie van de Salduz-wetgeving). De bijstand van een advocaat waarborgt ook de regelmatigheid van dat onderzoek.

Christine DEFRAIGNE.
Alain COURTOIS.

Nr. 175 VAN DE HEER VASTERSAVENDTS

(Subamendement op amendement nr. 42)

Art. 103/6

Het voorgestelde artikel opheffen.

Verantwoording

Zie amendement nr. 146.

Yoeri VASTERSAVENDTS.