5-2417/2

5-2417/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

18 DECEMBER 2013


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCI╦N EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER SIQUET EN MEVROUW VERMEULEN


I. INLEIDING

Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsontwerp (stuk Kamer, nr. 53-3227/1).

Het werd op 18 december 2013 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Het ontwerp werd dezelfde dag overgezonden aan de Senaat en geŰvoceerd.

Overeenkomstig artikel 27.1, tweede lid, van het Reglement van de Senaat, heeft de commissie de behandeling van het wetsontwerp aangevat vˇˇr de eindstemming in de Kamer.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergaderingen van 17 en 18 december 2013.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE HEER MELCHIOR WATHELET, STAATSSECRETARIS VOOR LEEFMILIEU, ENERGIE EN MOBILITEIT, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN

De staatssecretaris verklaart dat hij, net zoals vorig jaar, aan het Parlement het bedrag van de nucleaire rente voorlegt. Deze rente bestaat uit twee delen : een basisrepartitiebijdrage van 250 miljoen euro, die het Grondwettelijk Hof heeft aanvaard. De aanvullende repartitiebijdrage, ten belope van meer dan 350 miljoen euro, zal verdeeld worden onder de verschillende exploitanten van kerncentrales volgens degressiviteitsmechanismen.

Niet alle kerncentrales waren in 2012 beschikbaar. Het bedrag dat in 2013 moet worden betaald komt dus overeen met de beschikbaarheid van de kerncapaciteit die in de loop van 2012 is ge´nstalleerd, wat het bedrag voor 2013 bepaalt.

De beschikbaarheid werd berekend zoals in voorliggend wetsontwerp en uitvoerig uitgelegd, onder andere aan de Raad van State. Het ontwerp voorziet ten gevolge van de onbeschikbaarheid van Doel 3 en Tihange 2, om redenen van nucleaire veiligheid, zoals vastgesteld door het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle), een reductie van 12,48 % toe te passen op het brutobedrag van de basis en aanvullende repartitiebijdrage.

De staatssecretaris verwijst daarnaast naar het debat in de Kamer van volksvertegenwoordigers over de vragen van de Raad van State (zie stuk Kamer nr. 53-3227/003).

III. ALGEMENE BESPREKING

Mevrouw Vermeulen wenst meer uitleg over de degressiviteit van het basisbedrag. Daarnaast vraagt ze zich ook af hoe het staat met de heropstart van Doel 3 en Tihange 2.

De staatssecretaris legt uit dat de degressiviteit enkel van toepassing is op de aanvullende repartitiebijdrage.

De exacte datum van heropstart van de centrales geldt, maar de centrales werden stilgelegd tijdens 2012 en daar moet rekening mee worden gehouden. Om het bedrag te berekenen werd de onbeschikbaarheid van de centrale in rekening genomen, maar enkel wanneer de onbeschikbaarheid opgelegd werd door het FANC. Er werd geen rekening gehouden met de normale stilleggingen voor onderhoud, revisie enz.

Mevrouw Vermeulen legt uit dat de N-VA-fractie zich zal onthouden bij de stemming van dit wetsontwerp. Het wetsontwerp is een eerste stap naar objectivering, maar de berekening gebeurt nog steeds op jaarbasis. Het blijft wachten op een structureel mechanisme dat niet jaarlijks wordt aangepast en juridisch aanvechtbaar is.

De staatssecretaris was oorspronkelijk van plan om een structureel mechanisme op te zetten, maar dit was onmogelijk door juridische redenen. Het is de bedoeling om verder te bouwen op het arrest van het Grondwettelijk Hof (arrest 32/2010 van 30 maart 2010) zodat er op dat vlak al zeker geen betwisting meer kan komen.

Er zijn voor- en tegenargumenten voor beide systemen, maar er bestaat altijd de kans dat een structureel systeem volledig zou worden vernietigd door de Raad van State of het Grondwettelijk Hof. Dat kon de regering zich niet permitteren.

De regering baseert zich dus op wat zij heeft en breidt het systeem uit in plaats van een volledig nieuw systeem in te stellen, dat het risico inhoudt tot niets te worden herleid en een groot probleem voor de Schatkist kan vormen.

Het betreft dus een soort tussenoplossing, maar deze werd geadviseerd als zijnde de meest veilige oplossing.

IV. STEMMINGEN

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt ongewijzigd aangenomen met 7 stemmen tegen 1 stem bij 2 onthoudingen.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag.

De rapporteurs, De voorzitster,
Sabine VERMEULEN. Louis SIQUET. Fauzaya TALHAOUI.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 53-3227/ 5).