5-1990/4

5-1990/4

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

25 SEPTEMBER 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen


AMENDEMENTEN


Nr. 22 VAN MEVROUW MAES C.S.

Art. 33/1 (nieuw)

Een artikel 33/1 invoegen, luidende :

« Art. 33/1. In artikel 116, § 1, van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 14 april 2009, worden het tweede en het derde lid opgeheven. »

Verantwoording

Met de wetten van 19 juli 2012 stelde de institutionele meerderheid dat het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde werd gesplitst. Artikel 116, § 1, tweede en derde lid, van het Kieswetboek verwijst echter nog steeds naar deze kieskring.

Artikel 22 van wetsvoorstel nr. 5-1990 tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen heft art. 87bis van het Kieswetboek op, en maakt bijgevolg elke verwijzing naar de kieskring B-H-V overbodig.

De bepalingen in art. 166, § 1, tweede en derde lid, kunnen dan ook worden opgeheven.

Nr. 23 VAN MEVROUW MAES C.S.

Art. 34

Het 7º vervangen door wat volgt :

« 7º in paragraaf 5 worden de tweede zin van het vijfde lid en het zesde lid opgeheven; ».

Verantwoording

Met de wetten van 19 juli 2012 stelde de institutionele meerderheid dat het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde werd gesplitst. Artikel 116, § 5, vijfde lid, tweede zin, van het Kieswetboek verwijst echter nog steeds naar deze kieskring.

Art. 22 van wetsvoorstel nr. 5-1990 tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen heft art. 87bis van het Kieswetboek op, en maakt bijgevolg elke verwijzing naar de kieskring B-H-V overbodig.

De bepaling in art. 166, § 5, vijfde lid, tweede zin, kan dan ook worden opgeheven.

Nr. 24 VAN MEVROUW MAES C.S.

Art. 53

Een tweede lid toevoegen, luidende :

« In artikel 127 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012, worden de woorden « en de kandidatenlijsten die zijn voorgedragen in de kieskring Brussel-Hoofdstad » opgeheven. »

Verantwoording

Met de wetten van 19 juli 2012 stelde de institutionele meerderheid dat het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde werd gesplitst.

De splitsing van deze kieskring, nochtans ten gevolge van een arrest van het Grondwettelijk Hof, werd meer dan gecompenseerd door het creëren van allerhande eenzijdige voorrechten voor Franstaligen in Vlaams-Brabant.

In het kader van de communautaire pacificatie en het respect voor de taalgrens, is het beter de uitzonderingsregels zo restrictief mogelijk te interpreteren. Dit ontneemt geen enkel voorrecht, bovendien kan de geïnteresseerde zich afdoende informeren via de moderne communicatiekanalen.

Lieve MAES.
Louis IDE.
Karl VANLOUWE.

Nr. 25 VAN DE HEER LAEREMANS

Artt. 7 tot 14

Hoofdstuk IV van het wetsvoorstel doen vervallen.

Verantwoording

Dit amendement moet worden samen gelezen met ons amendement nr. 41.

Hoofdstuk IV van het wetsvoorstel brengt een aantal wijzigingen aan in de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Deze wet stelt een overlegcommissie in tussen de Kamer en de Senaat. Vermits de indiener van dit amendement van oordeel is dat de Senaat volledig opgeheven dient te worden, is een dergelijke overlegcommissie evenwel zonder voorwerp en kan de regelgeving dienaangaande volledig worden opgeheven, wat het voorwerp is van dit amendement.

Nr. 26 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 15

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 15. In het opschrift van de wet van 5 mei 1999 betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen, worden de woorden « Wetgevende Kamers » vervangen door de woorden « Kamer van volksvertegenwoordigers ». »

Verantwoording

De indiener is van oordeel dat de Senaat geheel dient te worden opgeheven. De regeling omtrent aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen dient bijgevolg enkel te worden gehandhaafd voor de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nr. 27 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 16

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 16. In artikel 2 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « de federale Wetgevende Kamers » vervangen door de woorden « de Kamer van volksvertegenwoordigers » en de woorden « de ontbonden Kamers » door de woorden « de ontbonden Kamer »;

2º het tweede lid wordt opgeheven. »

Verantwoording

De indiener is van oordeel dat de Senaat geheel dient te worden opgeheven. De regeling omtrent aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen dient bijgevolg enkel te worden gehandhaafd voor de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nr. 28 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 83

In het voorgestelde artikel 180septies, § 5, het vierde lid doen vervallen.

Verantwoording

Het beoogde lid voert een afzonderlijke behandeling in voor de opname door een stemopnemingsbureau van de stembiljetten van de in het buitenland verblijvende Belgische kiezers van het nieuw in het leven geroepen kieskanton Sint-Genesius-Rode.

Elke duurzame oplossing moet uitgaan van de noodzaak de grenzen van de taalgebieden, gewesten en provincies te eerbiedigen. Zo niet zouden de gemeenschappen in dit land niet op gelijke voet behandeld worden. De zes randgemeenten maken integraal deel uit van het Vlaamse Gewest en van de provincie Vlaams-Brabant, zodat er geen enkele reden bestaat om een aparte regeling voor deze gemeenten te maken.

Nr. 29 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 83/1 (nieuw)

Een artikel 83/1 invoegen, luidende :

« Art. 83/1. Titel VII van hetzelfde Wetboek, dat de artikelen 210bis tot 221 bevat, wordt opgeheven. »

Verantwoording

De indiener is van oordeel dat de Senaat geheel dient te worden opgeheven. Vandaar dat hij voorstelt om titel VII van het Kieswetboek, dat de verkiezing van de huidige gemeenschapssenatoren en van de senatoren door de Senaat regelt, uit dit wetboek te schrappen.

Nr. 30 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 83/2 (nieuw)

Een artikel 83/2 invoegen, luidende :

« Art. 83/2. In artikel 231 van hetzelfde Wetboek worden de woorden « en de Senaat » opgeheven. »

Verantwoording

De indiener is van oordeel dat de Senaat geheel dient te worden opgeheven. Vanuit die optiek hoeft de Senaat zich niet meer uit te spreken over de geldigheid van de kiesverrichtingen, wat betreft zijn leden en opvolgers, en wordt derhalve voorgesteld dit uit het Kieswetboek te schrappen.

Nr. 31 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 84

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 84. In artikel 233 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden « of senator » opgeheven;

2º in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;

3º in paragraaf 2 wordt het eerste lid opgeheven. »

Verantwoording

Vermits de indiener van dit amendement van oordeel is dat de Senaat volledig dient te worden opgeheven, hoeven er geen onverenigbaarheden meer te worden voorzien voor het mandaat van gecoöpteerd senator.

Nr. 32 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 85

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 85. In artikel 235 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « nieuwe senator of » opgeheven;

2º in het tweede lid worden de woorden « of senator geïnstalleerd wordt, verricht de bevoegde Kamer » vervangen door de woorden « geïnstalleerd wordt, verricht de Kamer van volksvertegenwoordigers ». »

Verantwoording

Vermits de indiener van dit amendement van oordeel is dat de Senaat volledig dient te worden opgeheven, moet het mandaat van senator eveneens in het eerste lid van art. 235 van het Kieswetboek worden geschrapt. In het 2º wordt een wetgevingstechnische verbetering aangebracht.

Nr. 33 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 86

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 86. Artikel 236 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 27 maart 2006, wordt vervangen als volgt :

« Art. 236. De nieuw gekozen volksvertegenwoordigers aanvaarden hun ambt zodra het onderzoek van hun geloofsbrieven en hun eedaflegging hebben plaatsgehad.

De volksvertegenwoordigers die bij een algehele vernieuwing tot gekozenen uitgeroepen werden door de voorzitters van de kiescolleges of door de voorzitters van de gemeenschapsparlementen, onderzoeken echter de geloofsbrieven van hun collega's en nemen deel aan de stemming daarover, zelfs vooraleer zij de eed hebben afgelegd.

De griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers kan zich, met het oog op het onderzoek van de geloofsbrieven door zijn assemblee, door de administratieve overheden kosteloos de stukken doen overleggen die hij nodig acht. » »

Verantwoording

Aangezien de indiener van dit amendement van oordeel is dat de Senaat volledig dient te worden opgeheven, kunnen alle verwijzingen in artikel 236 van het Kieswetboek die betrekking hebben op deze instelling worden geschrapt.

Nr. 34 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 87

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Dit artikel brengt de legislatuur van de Kamer van vier op vijf jaar om vanaf 2014 de verkiezingen voor het federale niveau en het deelstaatniveau te laten samenvallen. De indiener van dit amendement is daar om democratische en autonomistische redenen een principieel tegenstander van. Door op hetzelfde ogenblik verkiezingen voor verschillende bestuursniveaus te organiseren, belet men de kiezer immers zich volmondig uit te spreken over het beleid dat door elk van deze verschillende bestuursniveaus werd gevoerd. In de praktijk zal de kiezer zich in zijn stemgedrag immers laten leiden door het beleid dat door het meest dominante bestuursniveau werd gevoerd. Samenvallende verkiezingen monden derhalve per definitie uit in een verschraling van het democratische gehalte van onze samenleving. Bovendien leiden samenvallende verkiezingen onvermijdelijk tot een feitelijke inperking van de autonomie van de deelstaten, zoals dat in het verleden reeds meermaals werd aangetoond. In de praktijk betekent dit immers dat hierdoor de coalitie- en regeringsvorming op deelstatelijk niveau wordt afgestemd op de coalitie- en regeringsvorming op het federale niveau. Dit brengt op zijn beurt mee dat het beleid van de deelstaatregeringen en -parlementen vaak wordt afgestemd, zeker in cruciale aangelegenheden, op het beleid van het federale niveau. Het ontneemt met andere woorden de facto aan de deelstaten een groot deel van hun zelfstandige dynamiek doordat het hen veel meer onderhorig maakt aan het federale niveau. Voor de indiener van dit amendement, die van oordeel is dat de deelstaten integendeel een zo groot mogelijke zelfstandige dynamiek moeten kunnen ontwikkelen, is dit onaanvaardbaar. Vandaar dat hij voorstelt de voorgestelde wijziging te verwerpen.

Nr. 35 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 88

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 88. Artikel 238 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 13 juli 1993, wordt opgeheven. »

Verantwoording

Aangezien de indiener van dit amendement van oordeel is dat de Senaat volledig dient te worden opgeheven, kunnen alle regelingen vervat in artikel 238 van het Kieswetboek met betrekking tot de zittingsperiode van de Senaat worden geschrapt.

Nr. 36 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 89

In het voorgestelde artikel 239 het tweede en het derde lid doen vervallen.

Verantwoording

Aangezien de indiener van dit amendement van oordeel is dat de Senaat volledig dient te worden opgeheven, hoeven er geen regelingen meer te worden ingevoerd voor het beëindigen van het mandaat van senator.

Nr. 37 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 147

Het 2º doen vervallen.

Verantwoording

De bepalingen onder 2º voeren een afzonderlijke regeling in voor wat de geautomatiseerde stemming betreft in het nieuw opgerichte kieskanton Sint-Genesius-Rode. Zij maken het praktisch mogelijk dat in geval van geautomatiseerde stemming in dit kanton, er kan worden gekozen voor ofwel de kieskring Vlaams-Brabant, ofwel de kieskring Brussel-Hoofdstad voor wat de Kamerverkiezingen betreft, en voor het Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige kiescollege voor wat de verkiezingen van het Europese Parlement betreft.

De Raad van State stelt in zijn advies (52.987/VR) onder punt 10 dat deze bepaling niet verplicht bicameraal is en derhalve uit dit wetsvoorstel moet worden gelicht (om het desgevallend over te brengen naar het wetsvoorstel nr. 5-1991). Dat is een wetgevingstechnische bemerking.

De indiener van dit voorstel is om andere redenen radicaal gekant tegen deze regeling. Op deze wijze worden immers 6 Vlaamse gemeenten electoraal bij Brussel geannexeerd, wat flagrant in strijd is met de grondwettelijke indeling in taalgebieden.

Elke duurzame oplossing moet uitgaan van de noodzaak de grenzen van de taalgebieden, gewesten en provincies te eerbiedigen. Zo niet zouden de gemeenschappen in dit land niet op gelijke voet behandeld worden. De zes randgemeenten maken integraal deel uit van het Vlaamse Gewest en van de provincie Vlaams-Brabant, zodat er geen enkele reden bestaat om een aparte regeling voor deze gemeenten te maken. Vandaar dat deze bepalingen geschrapt dienen te worden.

Nr. 38 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 148

Het 2º doen vervallen.

Verantwoording

De bepalingen onder 2º voeren een afzonderlijke regeling in voor wat het afdrukken van de stemopnemingstabellen betreft door de voorzitter van het kantonhoofdbureau van het nieuw opgerichte kieskanton Sint-Genesius-Rode. Zowel voor de Kamer als voor het Europese Parlement moet deze voorzitter twee stemopnemingstabellen afdrukken, respectievelijk voor de lijsten van de kieskring Vlaams-Brabant en de kieskring Brussel voor wat de Kamerverkiezingen betreft, en voor de lijsten van het Nederlandse en het Franse kiescollege voor wat de verkiezing van het Europese Parlement betreft.

De Raad van State stelt in zijn advies (52.987/VR) onder punt 10 dat deze bepaling niet verplicht bicameraal is en derhalve uit dit wetsvoorstel moet worden gelicht (om het desgevallend over te brengen naar het wetsvoorstel nr. 5-1991). Dat is een wetgevingstechnische bemerking.

De indiener van dit voorstel is om andere redenen radicaal gekant tegen deze regeling. Op deze wijze worden immers 6 Vlaamse gemeenten electoraal bij Brussel geannexeerd, wat flagrant in strijd is met de grondwettelijke indeling in taalgebieden.

Elke duurzame oplossing moet uitgaan van de noodzaak de grenzen van de taalgebieden, gewesten en provincies te eerbiedigen. Zo niet zouden de gemeenschappen in dit land niet op gelijke voet behandeld worden. De zes randgemeenten maken integraal deel uit van het Vlaamse Gewest en van de provincie Vlaams-Brabant, zodat er geen enkele reden bestaat om een aparte regeling voor deze gemeenten te maken. Vandaar dat deze bepalingen geschrapt dienen te worden.

Nr. 39 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 156

Het 10º doen vervallen.

Verantwoording

De bepalingen onder 10º voeren een afzonderlijke regeling in voor wat het opstellen van de stembiljetten betreft die betrekking hebben op het nieuw opgerichte kieskanton Sint-Genesius-Rode en dit in geval van samenvallende verkiezingen. Op de stembiljetten moeten, krachtens deze bepalingen, zowel de kandidaten van het Nederlandstalige als van het Franstalige kiescollege worden vermeld.

De Raad van State stelt in zijn advies (52.987/VR) onder punt 10 dat deze bepaling niet verplicht bicameraal is en derhalve uit dit wetsvoorstel moet worden gelicht (om het desgevallend over te brengen naar het wetsvoorstel nr. 5-1991). Dat is een wetgevingstechnische bemerking.

De indiener van dit voorstel is om andere redenen radicaal gekant tegen deze regeling. Op deze wijze worden immers 6 Vlaamse gemeenten electoraal bij Brussel geannexeerd, wat flagrant in strijd is met de grondwettelijke indeling in taalgebieden.

Elke duurzame oplossing moet uitgaan van de noodzaak de grenzen van de taalgebieden, gewesten en provincies te eerbiedigen. Zo niet zouden de gemeenschappen in dit land niet op gelijke voet behandeld worden. De zes randgemeenten maken integraal deel uit van het Vlaamse Gewest en van de provincie Vlaams-Brabant, zodat er geen enkele reden bestaat om een aparte regeling voor deze gemeenten te maken. Vandaar dat deze bepalingen geschrapt dienen te worden.

Nr. 40 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 157

Het 9º doen vervallen.

Verantwoording

De bepalingen onder 9º voeren een afzonderlijke regeling in voor wat het opstellen van de stembiljetten betreft die betrekking hebben op het nieuw opgerichte kieskanton Sint-Genesius-Rode en dit in geval van samenvallende verkiezingen. Op de stembiljetten moeten, krachtens deze bepalingen, zowel de kandidaten van het Nederlandstalige als van het Franstalige kiescollege worden vermeld.

De Raad van State stelt in zijn advies (52.987/VR) onder punt 10 dat deze bepaling niet verplicht bicameraal is en derhalve uit dit wetsvoorstel moet worden gelicht (om het desgevallend over te brengen naar het wetsvoorstel nr. 5-1991). Dat is een wetgevingstechnische bemerking.

De indiener van dit voorstel is om andere redenen radicaal gekant tegen deze regeling. Op deze wijze worden immers 6 Vlaamse gemeenten electoraal bij Brussel geannexeerd, wat flagrant in strijd is met de grondwettelijke indeling in taalgebieden.

Elke duurzame oplossing moet uitgaan van de noodzaak de grenzen van de taalgebieden, gewesten en provincies te eerbiedigen. Zo niet zouden de gemeenschappen in dit land niet op gelijke voet behandeld worden. De zes randgemeenten maken integraal deel uit van het Vlaamse Gewest en van de provincie Vlaams-Brabant, zodat er geen enkele reden bestaat om een aparte regeling voor deze gemeenten te maken. Vandaar dat deze bepalingen geschrapt dienen te worden.

Nr. 41 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 165/1 (nieuw)

Een hoofdstuk XIII/1 invoegen, luidende :

« Hoofdstuk XIII/1

Opheffingsbepalingen

Art. 165/1

De wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gewijzigd bij de wetten van 5 mei 1999 en 2 april 2003, wordt opgeheven. »

Verantwoording

Dit amendement moet worden samen gelezen met ons amendement nr. 25.

De wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State stelt een overlegcommissie in tussen de Kamer en de Senaat en regelt de werking ervan. Vermits de indiener van dit amendement van oordeel is dat de Senaat volledig opgeheven dient te worden, is een dergelijke overlegcommissie evenwel zonder voorwerp en kan de regelgeving dienaangaande volledig worden opgeheven, wat het doel van dit amendement is.

Nr. 42 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 166

Paragraaf 2 vervangen door wat volgt :

« § 2. De overige artikelen van deze wet treden in werking op de dag van de oproeping van de kiezers voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers. »

Verantwoording

De indiener van dit amendement vindt het niet wenselijk dat de deelstaatverkiezingen op dezelfde dag worden gehouden als de verkiezingen voor het federale niveau. Derhalve moet de gebruikte formulering worden gewijzigd.

Bart LAEREMANS.