5-1899/2

5-1899/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

20 DECEMBER 2012


Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake KMO's


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCI╦N EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER MILLER EN MEVROUW TALHAOUI


I. INLEIDING

Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsontwerp (stuk Kamer, nr. 53-2564/1).

Het werd op 20 december 2012 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, met 102 stemmen bij 34 onthoudingen.

Het ontwerp werd dezelfde dag overgezonden aan de Senaat en geŰvoceerd.

Overeenkomstig artikel 27.1, tweede lid, van het Reglement van de Senaat, heeft de commissie de behandeling van het wetsontwerp aangevat vˇˇr de eindstemming in de Kamer.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergaderingen van 18 en 20 december 2012.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR MEVROUW LARUELLE, MINISTER VAN MIDDENSTAND, KMO'S, ZELFSTANDIGEN EN LANDBOUW

Dit wetsontwerp bestaat uit twee aanpassingen.

De eerste betreft de erkenning van de ondernemingsloketten. De negen ondernemingsloketten moeten uiterlijk op 8 maart 2013 de vernieuwing van hun erkenning aanvragen. Onderhandelingen over een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gefedereerde entiteiten over de nadere regels en de erkenningsvoorwaarden zijn aan de gang. Het zal niet haalbaar zijn om tegen 8 maart 2013 de nieuwe erkenningsvoorwaarden vast te leggen en een aangepast lastenboek op te stellen. De loketten zouden dus niet over alle gegevens kunnen beschikken als ze ten laatste op 8 maart 2013 een hernieuwing van hun bestaande erkenning zouden moeten vragen.

Door dit ontwerp van wet dat de bestaande erkenning verlengt tot 31 december 2014 krijgen de erkende ondernemingsloketten rechtszekerheid en wordt ook de continu´teit van de openbare dienst verzekerd.

De tweede aanpassing betreft de ambulante handelaars. Om vandaag ambulant handelaar te zijn, moet men een machtiging hebben, die momenteel een papieren machtiging is. Die kan heel makkelijk worden vervalst. Er komt een beveiligde kaart (van hetzelfde model als de identiteitskaart), die beschikbaar zal zijn vanaf april 2013. De machtigingen zullen dus geleidelijk aan worden vernieuwd en de maatregel strekt om die nieuwe, beveiligde kaart als machtiging te doen gelden, want in de wet is sprake van een papieren machtiging.

III. BESPREKING

De heer Miller merkt op dat het niet de eerste keer is dat de erkenning voor de ondernemingsloketten moet worden verlengd. Spreker trekt de wil van de minister om tot een overeenkomst te komen niet in twijfel, maar waar zit de zaak vast ?

De minister verklaart dat de zaak vast zit bij de vertegenwoordiging van de gewesten in de erkenningscomitÚs. Een overeenkomst met het Waalse Gewest is vandaag mogelijk, maar er blijft nog wat werk met het Vlaamse Gewest.

IV. STEMMINGEN

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt eenparig ongewijzigd aangenomen door de 9 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs.

De rapporteurs, De voorzitter,
Richard MILLER. Fauzaya TALHAOUI. Ludo SANNEN.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 53-2564/4 — 2012/2013).