5-62/6

5-62/6

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

4 DECEMBER 2012


Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE DAMES FRANSSEN EN THIBAUT


I. INLEIDING

Het wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (stuk Senaat, nr. 5-62/1) werd door mevrouw Tilmans c.s. ingediend op 1 september 2010, samen met de volgende wetsvoorstellen :

— wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (stuk Senaat, nr. 5-61/1);

— wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd (stuk Senaat, nr. 5-63/1).

Op 22 oktober 2010 dienden dezelfde indieners nog het wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek (stuk Senaat, nr. 5-383/1) in. De commissie voor de Sociale Aangelegenheden besliste om over de problematiek van de invasieve medische cosmetiek in zijn geheel een hoorzitting te organiseren. Tijdens deze hoorzitting, die plaats vond op 16 november 2010, namen de volgende experten het woord :

— mevrouw Ilse Weeghmans, coördinator van het Vlaams Patiëntenplatform VZW;

— professor Monique De Rood, voorzitter van de Commission médicale du Brabant d'expression française;

— de dames Kristel De Gauquier en Imgard Vinck, vertegenwoordigers van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg;

— mevrouw Yolande Husden, adviserend arts bij de studiedienst van de Unie van Socialistische Mutualiteiten;

— dr. Bernard Debbaut, adviserend geneesheer, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten;

— professor Stan Monstrey, Medisch Diensthoofd van het Brandwondencentrum van het UZGent;

— dr. Jean Hébrant, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Esthetische Geneeskunde;

— dr. Béatrice De Donder, dermatoloog.

Deze hoorzitting vindt men terug als bijlage 1 bij het verslag van de bespreking van het wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (stuk Senaat, nr. 5-61/4), die uiteindelijk heeft geleid tot de wet van 7 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen (Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2011).

De commissie voor de Sociale Aangelegenheden heeft over de verschillende wetsvoorstellen bovendien de volgende adviezen ingewonnen :

— het advies van de Raad van State;

— het advies van de Dienst Juridische Zaken, Wetsevaluatie en Documentaire Analyse van de Senaat;

het advies van de Federale Commissie voor de Rechten van de Patiëntenplatform;

— het advies van de Orde der geneesheren;

— het advies van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen, en Leefmilieu.

Behalve het advies van de Raad van State (stuk Senaat, nr. 5-62/2) vindt men deze adviezen eveneens terug als bijlage bij het verslag van de bespreking van het wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (stuk Senaat, nr. 5-61/4).

Na de totstandkoming van de wet van 7 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen, besliste de commissie om ook de bespreking van het wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (stuk Senaat, nr. 5-62/1) verder te zetten. Een eerste bespreking vond in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden plaats op 6 juni 2012. Bij deze gelegeneheid diende mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, namens de regering verschillende amendementen in (stuk Senaat, nr. 5-62/3), waarover eveneens het advies van de Raad van State werd ingewonnen (stuk Senaat, nr. 5-62/4).

Op basis van dit advies trok mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, namens de regering deze amendementen in ten voordele van nieuwe amendementen (stuk Senaat, nr. 5-62/5) die werden ingediend tijdens de vergadering van 4 december 2012. Op diezelfde datum werden de ingediende amendementen ter stemming voorgelegd en vond ook de eindstemming over dit wetsvoorstel plaats.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING

Mevrouw Tilmans legt uit dat esthetische ingrepen de laatste jaren meer en meer in trek zijn en op die manier een echt maatschappelijk fenomeen aan het worden zijn. Men schat dat er in België tussen vierhonderdvijftig en zeshonderd artsen zijn die tegenwoordig esthetische ingrepen uitvoeren.

Hierover bestaan momenteel weinig statistieken en al zeker geen officiële statistieken, maar er zijn wel twee opiniepeilingen gehouden, een door Test-Aankoop en de andere door de ISAPS.

Uit de opiniepeiling van Test-Aankoop, die in 2009 werd afgenomen bij duizendtweehonderdvijftig Belgen van achttien tot vijfenzestig jaar, blijkt dat 16 % van de vrouwen en 8 % van de mannen — ofwel achthonderdduizend Belgen — reeds een beroep hebben gedaan op cosmetische chirurgie.

De ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) heeft de eerste wereldwijde opiniepeiling gehouden (2009) bij plastisch chirurgen in vijfentwintig landen gedurende een jaar. Op grond hiervan kon een balans van de chirurgische ingrepen worden opgemaakt : liposuctie vertegenwoordigt 18,8 % van deze ingrepen, borstvergroting 17 %, blefaroplastiek (ooglidcorrectie) 13,5 %, rinoplastiek (neuscorrectie) 9,4 % en buikwandcorrectie 7,3 %.

Wat de niet-heelkundige ingrepen betreft, gaat het voor 32,7 % om toxine-injecties, gevolgd door hyaluronzuurbehandeling (20 %), laserepilatie (13,1 %), injecties met autoloog vet (5,9 %) en behandeling met IP laser (4,4 %).

Deze cijfers doen vragen rijzen. Daarom strekken deze wetsvoorstellen ertoe de esthetische geneeskunde te reglementeren. Deze voorstellen gaan niet over de problematiek van esthetische ingrepen bij jongeren, die meer en meer ontevreden lijken over hun lichaam (87 %), en ook niet over esthetisch toerisme.

Esthetische chirurgie of geneeskunde als maatschappelijk fenomeen wordt bovendien overgemediatiseerd in de geschreven pers, op televisie, op internet, enz. Zo zijn er realityprogramma's die de winnares een borstvergroting cadeau doen !

Esthetische ingrepen behoren tot een medische discipline die zowel het slechtste als het beste omvat, charlatans die uit zijn op commercie in plaats van op medische ethiek en bekwame specialisten die volgens de regels van de kunst werken.

Alle artsen, of het nu gaat om huisartsen, specialisten, tandartsen, ..., kunnen immers alle mogelijke esthetisch-geneeskundige ingrepen uitvoeren. Er bestaat geen enkele norm voor de privé-inrichtingen waar invasieve esthetisch-geneeskundige ingrepen worden uitgevoerd. Tot slot is er nog geen enkele volledige reglementering tot stand gebracht inzake reclame voor esthetische ingrepen en de medische gevolgen ervan. Het wordt dan ook tijd om wetgevend op te treden en de consument/patiënt te beschermen.

Er werd hiervoor samengewerkt met de Koninklijke Belgische Vereniging voor plastische chirurgie, de Belgische Beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in plastische chirurgie, de Belgische Beroepsvereniging voor dermatologie en venerologie, de Belgische Vereniging voor esthetische geneeskunde, en ook met de heer Jacques De Toeuf (in privéverband) en met mevrouw de Rood, professor in de anesthesie en voorzitster van de « Commission médicale du Brabant d'expression française ». Naar aanleiding van een colloquium met als titel « L'Esthétique : comment éviter les dérives ? », dat op 24 november 2006 in het Parlement werd georganiseerd, werden drie wetsvoorstellen opgesteld. Ze hebben betrekking op reclame, instellingen buiten het ziekenhuis en de vereiste kwalificaties om invasieve esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren.

Het wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om invasieve esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren, berust op twee pijlers, namelijk de bescherming van de patiënten enerzijds en de bekwaamheid van de beoefenaars die invasieve esthetisch-geneeskundige ingrepen uitvoeren anderzijds. Het is immers aangewezen om specifieke regels te bepalen voor de vereiste beroepstitels en opleidingen.

1) Bescherming van de patiënten

A. Bescherming van minderjarigen

Invasieve esthetisch-geneeskundige ingrepen mogen bij minderjarigen alleen worden uitgevoerd mits een wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk akkoord gaat.

Voor elke invasieve esthetisch-geneeskundige ingreep bij minderjarigen moet er vooraf overleg plaatsvinden met een arts-specialist in de psychiatrie of een psycholoog.

B. Informatie

Voor elke invasieve esthetisch-geneeskundige ingreep moet de verantwoordelijke beoefenaar de patiënt en, indien nodig, zijn wettelijke vertegenwoordiger, tijdens een voorafgaande raadpleging informeren over de technieken en de omstandigheden waaronder de ingreep zal worden uitgevoerd en over de risico's en de eventuele gevolgen en verwikkelingen.

De patiënt moet schriftelijke informatie krijgen over het ingeplante of ingespoten materiaal met zijn benaming en kenmerken (volume, afmetingen, hoeveelheid) en de naam van het bedrijf dat het verhandelt.

C. Het bestek

Er moet een bestek worden bezorgd wanneer de kosten voor een invasieve esthetisch-geneeskundige ingreep meer bedragen dan 1 000 euro (geïndexeerd).

Het moet gedateerd en ondertekend zijn en meer bepaald de beroepstitel van de beoefenaar(s) die de ingreep uitvoert (uitvoeren), vermelden.

D. Bedenktijd

Bij elke invasieve esthetisch-geneeskundige ingreep (van meer dan 1 000 euro) waarvoor een bestek is vereist, moet de beoefenaar een minimumtermijn van vijftien dagen naleven tussen de overhandiging van het bestek en de eventuele ingreep. Er mag geenszins van die termijn worden afgeweken, ook niet op vraag van de betrokken persoon.

In die periode mag er van de betrokken persoon geen vergoeding of financieel engagement worden gevraagd, behalve de erelonen voor de voorafgaande raadplegingen.

2) Bekwaamheid van de beoefenaars

Dit wetsvoorstel deelt de invasieve esthetisch-geneeskundige ingrepen die mogen worden uitgevoerd op naar gelang van de beroepstitel en de gevolgde opleiding van de beoefenaar.

Alleen de beoefenaars met als beroepstitel plastisch chirurg of specialist in de chirurgie mogen alle invasieve heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen uitvoeren.

Beoefenaars van andere, in dit voorstel opgesomde medische specialismen mogen bepaalde heelkundige en niet-heelkundige esthetische ingrepen uitvoeren binnen het anatomische kader van dit specialisme. (bijvoorbeeld : oogheelkunde, gynaecologie, ...).

Dermatologen zijn bevoegd om alle invasieve niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen te verrichten, alsook de volgende invasieve heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen : haartransplantaties en alle technieken van lipoaspiratie, lipofilling van een lichaamsdeel, met uitzondering van de borstregio (exclusieve bevoegdheid van chirurgen), met een volumebeperking van één liter, infiltratievloeistof inbegrepen.

Dokters in de genees-, heel- en verloskunde kunnen (door een opleiding te volgen in « niet-heelkundige esthetische geneeskunde ») invasieve niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen en haartransplantaties uitvoeren.

Tandartsen zijn ook gemachtigd om intra-orale invasieve esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren.

Bepaalde beoefenaars kunnen een bijzondere bevoegdheid hebben verworven om een invasieve esthetisch-geneeskundige ingreep uit te voeren die ze normaal gezien niet mogen uitvoeren op basis van hun beroepstitel. Dit wetsvoorstel houdt rekening met de ervaring die de betrokken beoefenaar heeft kunnen opdoen. De beoefenaar die een ingreep wenst uit te voeren die normaal gezien niet in de lijn van zijn beroepstitel ligt, kan een afwijking vragen aan het college dat bij het wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis werd opgericht. Dat college zal dit verzoek evalueren op basis van bekwaamheid en opleiding.

Ten slotte worden er overgangsbepalingen vastgesteld.

Zo zijn houders van een wettelijk diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde gemachtigd om niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren in afwachting van de inwerkingtreding van de erkenning « niet-heelkundige esthetische geneeskunde ».

Houders van een wettelijk diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde die, op de dag van de inwerkingtreding van deze wet, kunnen aantonen dat zij over een rechtmatige praktijkervaring inzake liposuctie van meer dan vijf jaar beschikken, mogen die ingreep uitvoeren met een volumebeperking van één liter weggezogen materie, infiltratievloeistof inbegrepen.

III. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

A. Standpunt van de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verklaart dat de amendementen, die zij indiende tijdens de vergadering van de commissie van 12 juni 2012 (stuk Senaat, nr. 5-62/3), het sluitstuk vormden van een lang proces dat meer dan vijf jaar geleden in de Senaat werd gestart.

Nadat de Raad van State zich over die amendementen heeft gebogen (stuk Senaat, nr. 5-62/4), kondigt zij de indiening aan van diezelfde amendementen, die slechts een paar technische verbeteringen hebben ondergaan (stuk Senaat, nr. 5-62/5).

Zij onderstreept daarbij hoeveel wilskracht en vastberadenheid nodig waren om tot dit resultaat te komen. De minister en haar team raakten in 2011 betrokken op een moment dat, na jaren werk, de debatten enigszins leken vastgelopen. De samenwerking was constructief en efficiënt, en ze heeft haar vruchten afgeworpen ! De commissie zit in de laatste rechte lijn van dit ambitieuze, maar zo nodige project. De minister dankt daarvoor de indiener van het wetsvoorstel, senator Tilmans, en de medeondertekenaars van haar wetsvoorstel.

Het ontbreken van een wettelijke regeling over de esthetische geneeskundepraktijken bevordert uitspattingen die echt problematisch zijn voor de volksgezondheid en de bescherming van de patiënten. Het was dus hoogtijd om daar iets aan te doen !

De esthetisch-geneeskundige ingrepen kunnen immers op een groeiende en bestendige bijval van het publiek rekenen : in 2009 zei Test Aankoop dat 8 % mannen en 16 % vrouwen daarbij betrokken zijn.

Maar er doen daarbij zich zware uitwassen voor. De minister denkt met name aan de « botox parties » die welig tieren en geen enkele omkadering hebben, of aan de clandestiene liposucties, lipolyses en pseudoliftings die men in achterkamertjes uitvoert.

In dat verband was het initiatief in 2010 van senator Tilmans en de medeondertekenaars van haar voorstel meer dan nodig, en de minister besliste daarom om dat voorstel te steunen, en bood haar medewerking aan om de tekst tot een goed einde te brengen.

De amendementen die opnieuw zullen worden ingediend ingevolge het advies van de Raad van State willen voornamelijk het in het oorspronkelijke voorstel uitgewerkte systeem op technisch vlak verfijnen en eventuele overblijvende knelpunten helpen wegwerken.

De krachtlijnen ervan zijn de volgende.

Om de praktijken goed van elkaar te onderscheiden :

— is de definitie van de geneeskunde gewijzigd, zodat ze nu klaar verduidelijkt dat alleen een arts heelkundige en esthetisch-geneeskundige ingrepen mag uitvoeren;

— worden de begrippen « niet-heelkundige esthetische geneeskunde » en « esthetische heelkunde » gedefinieerd en van elkaar onderscheiden.

Om de praktijken beter te organiseren :

— komt er een « piramidesysteem » van bevoegdverklaringen, waarbij elke specialist bevoegd is om naargelang zijn competenties bepaalde ingrepen uit te voeren, en er wordt een nieuwe bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde ingesteld;

— beklemtonen de amendementen ten slotte de aan de patiënt te verstrekken informatie en de bescherming van de minderjarigen.

Voor de bepalingen betreffende de bevoegdheden van esthetische geneesheren wordt de uitvoering van de wet uitgesteld tot 1 september 2014. Alle noodzakelijke bepalingen aangaande de bescherming van de patiënten worden onmiddellijk van kracht.

De minister gelooft dat men zo de verschillende problematieken van de esthetische praktijk zal hebben bestreken. Zij zou alleen nog willen onderstrepen dat de krachtlijnen van deze amendementen op zeer grote bijval in de werkgroep van uw commissie mochten rekenen.

Zij wil tevens de actieve medewerking van de professionals van de sector bij de uitwerking van deze amendementen onderstrepen : chirurgen, esthetische geneesheren en dermatologen hebben hun beroepsbelangen kunnen opzijzetten om gezamenlijk aan een evenwichtige en samenhangende wetgeving te werken. De schoonheidsspecialistes, die op het vlak van de niet-invasieve esthetiek een belangrijke rol spelen, werden ook geraadpleegd. De minister dankt ze allen, evenals de leden van haar administratie, voor het uitstekende werk dat ze hebben geleverd.

B. Bespreking van de amendementen

Opschrift

Amendement nr. 29

De regering dient amendement nr. 29 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt het opschrift van het wetsvoorstel te vervangen als volgt :

« Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 29 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 1

Bij dit artikel worden geen opmerkingen gemaakt.

Artikel 2

Amendement nr. 1

De regering dient amendement nr. 1 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om vóór artikel 2 een titel in te voegen.

Amendement nr. 1 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 30

De regering dient amendement nr. 30 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om vóór artikel 2 een titel in te voegen, luidende :

« Hoofdstuk 1. Definities ».

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 30 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Amendement nr. 2

De regering dient amendement nr. 2 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om artikel 2 volledig te vervangen.

Amendement nr. 2 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 31

De regering dient amendement nr. 31 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om artikel 2 te vervangen als volgt :

« Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

1º niet-heelkundige esthetische geneeskunde : elke niet-heelkundige technische medische ingreep door middel van om het even welk instrument, chemische stof of hulpmiddel met om het even welke energievorm doorheen de huid of de slijmvliezen waarbij men, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogt het uiterlijk van een patiënt om esthetische redenen te veranderen. De hulpmiddelen die om het even welke energievorm gebruiken omvatten de hulpmiddelen die een laser klasse 4 en hoger of fel pulserend licht gebruiken.

2º esthetische heelkunde : elke heelkundige ingreep waarbij men, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogt het uiterlijk van een patiënt om esthetische redenen te veranderen;

3º liposuctie : heelkundige ingreep waarbij men vetophopingen wegzuigt;

4º lipofilling : heelkundige ingreep waarbij men vet inspuit;

5º dermabrasie : heelkundige ingreep waarbij men de opperhuid of de bovenlagen van de lederhuid verwijdert. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 31 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 3

Amendement nr. 3

De regering dient amendement nr. 3 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om vóór artikel 3 een titel in te voegen.

Amendement nr. 3 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 32

De regering dient amendement nr. 32 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om vóór artikel 3 een titel in te voegen, luidende :

« Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied ».

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 32 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Amendement nr. 4

De regering dient amendement nr. 4 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om artikel 3 volledig te vervangen.

Amendement nr. 4 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 33

De regering dient amendement nr. 33 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om artikel 3 te vervangen als volgt :

« Art. 3. Alleen de in deze wet bedoelde beroepsbeoefenaars zijn bevoegd om esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren, en alleen binnen de in deze wet vastgelegde bevoegdverklaring. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 33 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 3/1 (nieuw)

Amendement nr. 5

De regering dient amendement nr. 5 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om vóór artikel 3/1 (nieuw) een titel in te voegen.

Amendement nr. 5 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 34

De regering dient amendement nr. 34 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om vóór artikel 3/1 (nieuw) een titel in te voegen, luidende :

« Hoofdstuk 3. Geneeskunde en patiëntenrechten ».

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 34 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Amendement nr. 6

De regering dient amendement nr. 6 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om een artikel 3/1 (nieuw) in te voegen.

Amendement nr. 6 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 35

De regering dient amendement nr. 35 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om een artikel 3/1 (nieuw) in te voegen, luidende :

« Art. 3/1. § 1. In artikel 1bis, 3º, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen worden de woorden : « of om de patiënt bij het sterven te begeleiden » vervangen door de woorden « , om het uiterlijk van een patiënt om exclusief esthetische redenen te veranderen of om de patiënt bij het sterven te begeleiden. »

§ 2. Artikel 2, § 1 van hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met een vierde en een vijfde lid luidende :

« Vormt eveneens een onwettige uitoefening van de geneeskunde de gebruikelijke uitvoering door een persoon die niet aan alle voorwaarden uit het eerste lid beantwoordt, ten aanzien van een mens, van elke medische technische ingreep doorheen de huid of de slijmvliezen en waarbij men, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogt het uiterlijk van een patiënt om esthetische redenen te veranderen.

De Koning kan, overeenkomstig artikel 46ter, de in vorig lid bedoelde ingrepen verduidelijken. ».

§ 3. In hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 46teringevoegd, luidende :

« Art. 46ter. § 2. De Koning kan, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, de niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige of de esthetisch-heelkundige ingrepen nader omschrijven. »

§ 4. In artikel 2, 2º, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt worden de woorden « of om de patiënt bij het sterven te begeleiden » vervangen door de woorden « , om het uiterlijk van een patiënt om exclusief esthetische redenen te veranderen of om de patiënt bij het sterven te begeleiden. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 35 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 3/2 (nieuw)

Amendement nr. 7

De regering dient amendement nr. 7 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om een artikel 3/2 (nieuw) in te voegen.

Amendement nr. 7 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 36

De regering dient amendement nr. 36 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om een artikel 3/2 (nieuw) in te voegen, luidende :

« Art. 3/2. — Artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, wordt aangevuld met de woorden « geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 36 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 4

Amendement nr. 8

De regering dient amendement nr. 8 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt artikel 4 te vernummeren tot artikel 12 en hieraan enkele wijzigingen aan te brengen.

Amendement nr. 8 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 37

De regering dient amendement nr. 8 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt artikel 4 te vernummeren tot artikel 12 en hieraan de volgende wijzigingen aan te brengen :

1º de woorden « ingrepen van invasieve medische cosmetiek » vervangen door de woorden « niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige of esthetisch-heelkundige ingrepen »;

2º de woorden « bij minderjarigen alleen worden uitgevoerd mits schriftelijk akkoord van een wettelijke vertegenwoordiger » vervangen door de woorden « bij een minderjarige alleen worden uitgevoerd mits schriftelijk akkoord van de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige »;

3º het tweede lid vervangen als volgt :

« Voor elke niet-heelkundige esthetisch- geneeskundige of esthetisch-heelkundige ingreep die bij minderjarigen wordt uitgevoerd moet er vooraf overleg plaatsvinden tussen de minderjarige, zijn wettelijke vertegenwoordiger en een geneesheer-specialist in de psychiatrie of een psycholoog. Van dat overleg wordt een schriftelijk verslag opgemaakt dat volledig deel uitmaakt van het medisch dossier van de minderjarige patiënt. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 37 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 5

Amendement nr. 9

De regering dient amendement nr. 9 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om vóór artikel 5 een titel in te voegen.

Amendement nr. 9 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 38

De regering dient amendement nr. 38 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om vóór artikel 5 een titel in te voegen, luidende :

« Hoofdstuk 4. Bevoegdheden ».

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 38 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Amendement nr. 10

De regering dient amendement nr. 10 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om artikel 5 volledig te vervangen.

Amendement nr. 10 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 39

De regering dient amendement nr. 39 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om artikel 5 te vervangen als volgt :

« Art. 5. Alleen de in artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde of van geneesheer-specialist in de heelkunde zijn bevoegd om niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige en esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 39 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 6

Amendement nr. 11

De regering dient amendement nr. 11 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om artikel 6 volledig te vervangen.

Amendement nr. 11 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 40

De regering dient amendement nr. 40 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om artikel 6 te vervangen als volgt :

« Art. 6. § 1. De houders van de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde zijn bevoegd om alle niet-heelkundige esthetisch geneeskundige ingrepen uit te voeren, met uitzondering van intramammaire inspuitingen.

§ 2. De houders van de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde zijn eveneens bevoegd om de volgende esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren :

1º haartransplantatie;

2º lipofilling van alle lichaamsdelen met uitzondering van de borstklierregio, met een maximum van 10 milliliter ingespoten vloeistof per ingreep.

§ 3. De Koning kan, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, de in § 2 bedoelde ingrepen nader omschrijven. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 40 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 7

Amendement nr. 12

De regering dient amendement nr. 12 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om artikel 7 volledig te vervangen.

Amendement nr. 12 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 41

De regering dient amendement nr. 41 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om artikel 7 te vervangen als volgt :

« Art. 7. § 1. De houders van de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie zijn bevoegd om alle niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren, met uitzondering van intramammaire inspuitingen.

§ 2. De houders van de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie zijn eveneens bevoegd om de volgende esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren :

1º haartransplantie;

2º dermabrasie;

3º liposuctie, met per ingreep een maximum van één liter weggezogen vet, infiltratievloeistof inbegrepen;

4º lipofilling van alle lichaamsdelen, met uitzondering van de borstklierregio.

§ 3. De Koning kan, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, de in § 2 bedoelde lijst nader omschrijven. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 41 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 8

Amendement nr. 13

De regering dient amendement nr. 13 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om artikel 8 volledig te vervangen.

Amendement nr. 13 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 42

De regering dient amendement nr. 42 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om artikel 8 te vervangen als volgt :

« Art. 8. De houders van de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist zijn bevoegd om alle esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren, eenieder binnen de perken van het anatomisch kader van zijn specialisme, zoals hierna vastgelegd :

1º geneesheer-specialist in de oftalmologie : de orbitopalpebrale regio;

2º geneesheer-specialist in de stomatologie; de lippen en de orale regio;

3º geneesheer-specialist in de otorhinolaryngologie : de oorschelp en nasale regio;

4º geneesheer-specialist in de gynaecologie — verloskunde : borstklier, buikwandregio en vrouwelijke geslachtsorganen;

5º geneesheer-specialist in de urologie : mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen;

6º geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie : gezicht en nek. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 42 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 9

Amendement nr. 14

De regering dient amendement nr. 14 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om artikel 9 volledig te vervangen.

Amendement nr. 14 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 43

De regering dient amendement nr. 43 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om artikel 9 te vervangen als volgt :

« Art. 9. De houders van één van de in artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een wettelijk diploma van tandarts zijn bevoegd om alle esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen in de intra-orale regio uit te voeren. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 43 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 10

Amendement nr. 15

De regering dient amendement nr. 15 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om artikel 10 volledig te vervangen.

Amendement nr. 15 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 44

De regering dient amendement nr. 44 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om artikel 9 te vervangen als volgt :

« Art. 10. — § 1. De schoonheidsspecialisten die over de door de Koning vastgelegde beroepsbekwaamheden beschikken om deze ingreep uit te voeren bevoegd om de epilatietechnieken met een laser van klasse 4 of met fel pulserend licht aan te wenden, voor zover zij een door de Koning vastgelegde opleiding hebben gevolgd.

§ 2. Door die opleiding beschikken de bedoelde schoonheidsspecialisten of schoonheidsspecialistes over de minimale praktische en theoretische kennis inzake de gevaren die met het gebruik van lasers van klasse 4 en van fel pulserend licht gepaard gaan, en inzake de gebruiksvoorzorgen van die technieken.

§ 3. De Koning kan bovendien de voorafgaande raadpleging bij een in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de gezondheidszorgberoepen bedoelde gezondheidszorgberoepsbeoefenaars opleggen. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 44 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 11

Amendement nr. 16

De regering dient amendement nr. 16 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om aan artikel 11 verschillende wijzigingen aan te brengen.

Amendement nr. 16 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 45

De regering dient amendement nr. 45 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om aan artikel 11 de volgende wijzigingen aan te brengen :

1º de woorden « kandidaat-specialisten in één van de specialismen bedoeld » vervangen door de woorden « geneesheren in opleiding voor een van de bijzondere beroepstitels bedoeld ».

2º in fine de volgende woorden toevoegen : « onder de toezichtsvoorwaarden waarin de wetgeving betreffende de opleiding van geneesheren in opleiding voor een bijzondere beroepstitel voorziet. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 45 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 12

Amendementen nrs. 17 en 46

De regering dient de amendementen nrs. 17 (stuk Senaat, nr. 5-62/3) en 46 (stuk Senaat, nr. 5-62/5) in, die ertoe strekken artikel 12 te doen vervallen.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij de amendementen.

Amendement nr. 17 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 46 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 13

Amendement nr. 18

De regering dient amendement nr. 18 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om vóór artikel 13 een titel in te voegen.

Amendement nr. 18 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 47

De regering dient amendement nr. 47 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om vóór artikel 13 een titel in te voegen, luidende :

« Hoofdstuk 5. Informatie en instemming ».

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 47 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Amendement nr. 19

De regering dient amendement nr. 19 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om artikel 13 volledig te vervangen.

Amendement nr. 19 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 48

De regering dient amendement nr. 48 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om artikel 13 te vervangen als volgt :

« Art. 13. § 1. Voorafgaand aan elke esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingreep verstrekt de verantwoordelijke beoefenaar de patiënt en in voorkomend geval zijn wettelijke vertegenwoordiger de volgende inlichtingen :

1º de technieken en de omstandigheden waaronder de ingreep zal worden uitgevoerd,

2º de grootste risico's en de eventuele zwaarste gevolgen en verwikkelingen,

3º het soort ingeplante of ingespoten materiaal, met inbegrip van zijn benaming en eigenschappen (volume, afmetingen, hoeveelheid),

4º de gegevens van de producent en, eventueel, van de invoerder van het ingeplante of ingespoten materiaal,

5º de identiteit en de beroepstitel van de beoefenaar- (beoefenaars) die de geplande ingreep zal (zullen) uitvoeren,

— een gedetailleerde raming van de kosten wanneer de met de geplande ingreep verbonden kosten op meer dan duizend euro worden geraamd. Die kosten worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens de volgende indexformule : basisbedrag x nieuwe gezondheidsindex/basisgezondheidsindex. De basisgezondheidsindex is die welke op 31 december 2012 van kracht is. De nieuwe index is die welke achtereenvolgens op 31 december van elk jaar zal gelden.

§ 2. Voor elke esthetisch-heelkundige ingreep verstrekt de verantwoordelijke beoefenaar de in § 1 bedoelde inlichtingen tijdens een voorafgaande raadpleging.

§ 3. Van de in § 1 bedoelde inlichtingen wordt een door de partijen gedateerd en ondertekend schriftelijk verslag opgemaakt dat volledig deel uitmaakt van het medisch dossier van de patiënt.

§ 4. De tekst van artikel wordt in het in § 3 bedoelde verslag weergegeven.

§ 5. De in § 1 bedoelde inlichtingen worden aan de patiënt en in voorkomend geval aan zijn wettelijke vertegenwoordiger meegedeeld, ongeacht andere inlichtingen die krachtens andere bepalingen moeten worden meegedeeld of ongeacht nadere regels volgens welke deze inlichtingen moeten worden meegedeeld of bewaard. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 48 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 14

Amendement nr. 20

De regering dient amendement nr. 20 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om artikel 14 volledig te vervangen.

Amendement nr. 20 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 49

De regering dient amendement nr. 49 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om artikel 14 te vervangen als volgt :

« Art. 14. De ondertekening van het in artikel 13, § 3, bedoelde verslag door de partijen doet de in artikel 15 bedoelde termijn ingaan. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 49 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 15

Amendement nr. 21

De regering dient amendement nr. 21 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om artikel 15 volledig te vervangen.

Amendement nr. 21 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 50

De regering dient amendement nr. 50 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om artikel 15 te vervangen als volgt :

« Art. 15. Voor elke esthetisch-heelkundige ingreep loopt tussen de ondertekening van het in artikel 13, § 3, bedoelde verslag en de geplande ingreep een termijn van minstens vijftien dagen. Er mag geenszins van die termijn worden afgeweken. In die periode mag de beoefenaar voor die ingreep geen enkele vergoeding of financieel engagement vragen of ontvangen, behalve de erelonen voor de raadplegingen die aan de ingreep voorafgaan. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 50 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 16

Amendement nr. 51

De regering dient amendement nr. 51 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om vóór artikel 16 een titel in te voegen, luidende :

« Hoofdstuk 6. Strafbepalingen ».

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 51 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Amendement nr. 22

De regering dient amendement nr. 22 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om artikel 16 volledig te vervangen.

Amendement nr. 22 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 52

De regering dient amendement nr. 52 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om artikel 16 te vervangen als volgt :

« Art. 16. Onverminderd de toepassing van de straffen bepaald door het Strafwetboek, alsook, in voorkomend geval, de toepassing van tuchtstraffen, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van tweehonderdvijftig euro tot tienduizend euro of met een van die straften alleen, de geneesheer die de artikelen 5, 6, 7, 8, 9, 10 of 11 van deze wet overtreedt door gewoonlijk een esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingreep uit te voeren zonder daarvoor overeenkomstig deze wet bevoegd te zijn. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 52 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 17

Amendement nr. 23

De regering dient amendement nr. 23 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om artikel 17 te doen vervallen.

Amendement nr. 23 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 53

De regering dient amendement nr. 53 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om artikel 17 te vervangen als volgt :

« Art. 17. Onverminderd de toepassing van de straffen bepaald door het Strafwetboek, alsook, in voorkomend geval, de toepassing van tuchtstraffen, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van tweehon-derdvijftig euro tot vijfduizend euro of met een van die straffen alleen, hij die de artikelen 13, 14 of 15 van deze wet overtreedt door een esthetisch-heelkundige of esthetisch-geneeskundige ingreep uit te voeren zonder de voorafgaande inlichtingen te hebben verstrekt of zonder de minimumtermijn overeenkomstig deze wet te hebben nageleefd. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 53 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 18 (nieuw)

Amendement nr. 54

De regering dient amendement nr. 54 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om vóór artikel 18 (nieuw) een titel in te voegen, luidende :

« Hoofdstuk 7. Raad voor Medische Esthetiek ».

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 54 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Amendement nr. 24

De regering dient amendement nr. 24 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om een artikel 18 (nieuw) in te voegen.

Amendement nr. 24 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 55

De regering dient amendement nr. 55 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om een artikel 18 (nieuw) in te voegen, luidend als volgt :

« Art. 18. Er wordt een Raad voor Medische Esthetiek opgericht.

De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van die Raad. De Raad bestaat uit houders van het diploma geneeskunde en is, in ieder geval, voor de helft samengesteld uit houders van de in artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde. De Raad bevat ook houders van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde en houders van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 55 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 19 (nieuw)

Amendement nr. 56

De regering dient amendement nr. 56 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om vóór artikel 19 (nieuw) een titel in te voegen, luidende :

« Hoofdstuk 8. Overgangsmaatregelen en inwerkingtreding ».

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 56 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Amendement nr. 25

De regering dient amendement nr. 25 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om een artikel 19 (nieuw) in te voegen.

Amendement nr. 25 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 57

De regering dient amendement nr. 57 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om een artikel 19 (nieuw) in te voegen, luidend als volgt :

« Art. 19. § 1. Een periode van minstens drie jaar waarin de niet-heelkundige esthetische geneeskunde voltijds of voor een gelijkwaardige duur deeltijds werd beoefend kan worden aanvaard als zijnde geldig voor heel of een deel van de opleiding tot de bijzondere beroepstitel geneesheer-specialist bij de niet-heelkundige esthetische geneeskunde. De aanvraag moet in elk geval binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet worden ingediend.

§ 2. Houders van een master in de geneeskunde of gelijkwaardig die, op de dag van de inwerkingtreding van deze wet, kunnen aantonen dat zij over een rechtmatige praktijkervaring inzake liposuctie van meer dan vijf jaar beschikken, zijn bevoegd om die ingreep uit te voeren met een volumebeperking, per ingreep, van één liter weggezogen materie, infiltratievloeistof inbegrepen. De aanvraag tot bevoegdverklaring moet binnen een termijn van een jaar na de inwerkingtreding van dit artikel worden ingediend. Tijdens die termijn blijven de houders van een master in de geneeskunde of gelijkwaardig die kunnen aantonen dat zij op de dag van de inwerkingtreding van dit artikel over een rechtmatige praktijkervaring inzake liposuctie van meer dan vijf jaar beschikken, bevoegd om die ingreep uit te voeren met een volumebeperking, per ingreep, van één liter weggezogen materie, infiltratievloeistof inbegrepen.

§ 3. De in de §§ 1 en 2 bedoelde aanvragen worden behandeld volgens de procedure die van toepassing is op de erkenningsaanvragen voor de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde.

§ 4. Zolang de opleiding bedoeld in artikel 14, § 1, niet door de Koning is vastgesteld, zonder dat deze periode de duur van één jaar na de inwerkingtreding van dit artikel mag overschrijden, wordt de opleidingsvereiste vervangen door een verklaring op eer van de betrokken schoonheidsspecialist waarbij deze verklaart dat hij over de nodige bekwaamheden beschikt om de epiliatietechnieken met laser klasse 4 of met behulp van fel pulserend licht te gebruiken.

§ 5. Zolang artikel 10 niet in werking is getreden, zijn de houders van een een master in de geneeskunde of gelijkwaardig bevoegd om alle niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen en de in artikel 10, § 2, bedoelde esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren. ».

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 57 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 20 (nieuw)

Amendement nr. 26

De regering dient amendement nr. 26 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om vóór artikel 20 (nieuw) een titel in te voegen.

Amendement nr. 26 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 27

De regering dient amendement nr. 25 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om een artikel 20 (nieuw) in te voegen.

Amendement nr. 27 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 58

De regering dient amendement nr. 58 in (stuk Senaat, nr. 5-62/5) dat ertoe strekt om een artikel 20 (nieuw) in te voegen, luidend als volgt :

« Art. 20. Artikel 6 treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 september 2014. »

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, verwijst naar de schriftelijke verantwoording bij het amendement.

Amendement nr. 58 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 21 (nieuw)

Amendement nr. 28

De regering dient amendement nr. 28 in (stuk Senaat, nr. 5-62/3) dat ertoe strekt om een artikel 21 (nieuw) in te voegen.

Amendement nr. 28 wordt ingetrokken.

IV. STEMMINGEN.

Mevrouw Sleurs verklaart dat de N-VA-fractie zich zal onthouden bij de stemming. Zij is voorstander van een kwaliteitszorg maar er kunnen heel wat vraagtekens worden geplaatst bij het precedent dat deze wetgeving zou kunnen scheppen. De kwaliteitszorg was volgens spreekster beter op een andere manier dan per specialisatie georganiseerd.

Het geamendeerde wetsvoorstel in zijn geheel wordt aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding.

De commissie bracht enkele technische correcties aan de aangenomen tekst aan.

Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteurs voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteurs, De voorzitster,
Cindy FRANSSEN. Cécile THIBAUT. Elke SLEURS.