5-1765/2

5-1765/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

18 JULI 2012


Wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW TALHAOUI


I.  INLEIDING

Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd op 6 juli 2012 door de regering in de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend (stuk Kamer, nr. 53-2343/1).

Het werd er op 18 juli 2012 aangenomen door de plenaire vergadering met 99 stemmen tegen 39 bij 1 onthouding.

Het werd dezelfde dag nog overgezonden aan de Senaat en geëvoceerd.

Met toepassing van artikel 27.1, tweede lid, van het Reglement van de Senaat, heeft de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden, de bespreking reeds aangevat voor de eindstemming in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergaderingen van 17 en 18 juli 2012.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN FINANCIËN

De verwerkingen die door de FOD Financiën in het kader van zijn wettelijke opdrachten worden gedaan, zijn voor het overgrote deel verwerkingen van persoonsgegevens die onder de toepassingssfeer van de privacywet van 8 december 1992 vallen.

De bepalingen van dit ontwerp brengen de huidige toepassing van de gegevensuitwisselingen bij de FOD Financiën, zowel intern als extern, in overeenstemming met de voormelde privacywet.

Het ontwerp is enkel van toepassing op de gegevensverwerkingen die uitsluitend in het kader van de uitvoering van de wettelijke opdrachten van de FOD Financiën gerealiseerd worden. De gegevens die bijvoorbeeld verwerkt worden in het kader van het personeelsbeheer of de relaties met leveranciers, vallen hier dus niet onder.

Om de privacy te waarborgen, wordt er ook vertrokken van het principe dat de toegang tot de informatie strikt beperkt is tot de gemachtigde personen en tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun taken. Zo zal iemand die niet betrokken is bij de controle van belastingplichtigen ook geen toegang hebben tot die gegevens. Verder gebeurt elke toegang met een persoonlijke login en kan er steeds op elk ogenblik nagegaan worden wie wat heeft geraadpleegd.

De belastingplichtige heeft een recht op toegang, op informatie en op eventuele rechtzetting van foutieve persoonsgegevens.

In het ontwerp is er wel een uitzondering op deze rechten wanneer de betrokkene het voorwerp van een onderzoek uitmaakt. Deze uitzondering is echter strikt aan regels gebonden en er is in de wet zelf een duidelijke eindtermijn bepaald.

Verder worden er voor de uitvoering van deze wet twee specifieke diensten binnen de FOD Financiën opgericht.

Vooreerst is er de Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, die rechtstreeks afhangt van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën. Deze dienst zal over de strikte naleving van het voorliggende wetsontwerp waken.

Daarnaast komt er ook een Dienst voor het toezicht. Die dienst zal waken over de technische uitvoering van de uitwisseling van de gegevens.

Het ontwerp kwam tot stand na een zeer uitgebreid overleg met de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze commissie heeft in een advies van 8 februari 2012 aanbevelingen gemaakt over de basisprincipes en vervolgens op 11 april 2012 een definitief advies over het ontwerp gegeven. De aanbevelingen zijn volledig overgenomen in het ontwerp dat voorligt.

III. ALGEMENE BESPREKING

Mevrouw Maes is verbaasd dat dit ontwerp in de commissie Financiën en Economische Aangelegenheden besproken wordt. Spreekster had verwacht dat dit in de commissie Binnenlandse Zaken aan bod zou komen aangezien alles wat privacy aangaat meestal daar wordt behandeld.

De heer Sannen, voorzitter, verwijst naar de beslissing van het Bureau van de Senaat om dit wetsontwerp in de Commissie Financiën en Economische Aangelegenheden te agenderen.

Het wetsontwerp geeft geen aanleiding tot een verdere bespreking in de commissie.

IV. STEMMINGEN

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt aangenomen met 10 stemmen tegen 2.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Fauzaya TALHAOUI. Ludo SANNEN.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het overgezonden ontwerp door de Kamer van Volksvertegenwoordigers (zie stuk Kamer, nr. 53 2343/5).