5-1385/3

5-1385/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

1 FEBRUARI 2012


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, om het uit te breiden met de verenigingen van provincies of gemeenten


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW TALHAOUI


I. INLEIDING

Het optioneel bicameraal wetsvoorstel « tot wijziging van artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, om het uit te breiden met de verenigingen van provincies en gemeenten », werd in de Senaat ingediend op 7 december 2011 door de heren Rik Daems en Bart Tommelein (stuk Senaat, nr. 5- 1385/1).

De Commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden heeft het wetsvoorstel besproken tijdens haar vergadering van 1 februari 2012.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING

Het doel van onderhavig wetsvoorstel werd door de hoofdindiener, de heer Rik Daems, als volgt toegelicht : het doel is bij wet vast te leggen dat verenigingen van gemeenten of provincies voor de uitgifte van thesauriebewijzen een beroep kunnen doen op dezelfde regels als de Belgische Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de buitenlandse Staten en hun territoriale publiekrechtelijke lichamen alsook de internationale publiekrechtelijke instellingen. Vanaf de tweede helft van de jaren '90 geven de zogenaamde financieringsintercommunales voor rekening van hun gemeentelijke vennoten met succes thesauriebewijzen uit. Het betreft een aantrekkelijke en belangrijke financieringsmethode voor de lokale besturen. Sedert de bancaire en financiële crisis wordt door sommige bankinstellingen die de financieringsintercommunales bijstaan bij de uitgifte van thesauriebewijzen, de vraag opgeworpen of deze intercommunales kunnen worden beschouwd als een overheid in de zin van artikel 3 van de wet van 22 juli 1991. Concreet heeft het wetsvoorstel dan ook tot doel artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 zo aan te passen dat volledige rechtszekerheid wordt geboden. Dit verklaart dan ook de hoogdringendheid van het wetsvoorstel. Investeringen in de nutsvoorzieningen voor de burgers in alle steden en gemeenten riskeren anders immers op de helling te komen staan.

III. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING EN STEMMINGEN

Artikel 1

Dit artikel wordt zonder verdere bespreking aangenomen met 9 stemmen bij 2 onthoudingen.

Artikel 2

Na het advies te hebben ingewonnen van de algemene administratie van de Thesaurie, dienden de heer Daems en consoorten een amendement nr. 1 (stuk Senaat, nr. 5-1385/2) in dat ertoe strekt de woorden « verenigingen van provincies en gemeenten » te vervangen door de woorden « de zuivere financieringsintercommunales ».

Onder « zuivere financieringsintercommunales » wordt aldus verstaan, de verenigingen van provincies en gemeenten met rechtspersoonlijkheid waaraan geen natuurlijke personen of rechtspersonen, anders dan provincies en gemeenten, deelnemen en waarbij de financiering van de deelnemende provincies en gemeenten tot het maatschappelijk doel van de vereniging behoort.

De heer Laaouej verklaarde uitdrukkelijk het amendement nr. 1 te steunen.

De vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling verklaarde dat de regering de doelstelling van het wetsvoorstel en het voorgestelde amendement nr. 1 op artikel 2 ten volle steunt.

Amendement nr. 1 en het aldus geamendeerde artikel 2 worden aangenomen met 9 stemmen bij 2 onthoudingen.

Artikel 3

Dit artikel wordt zonder verdere bespreking aangenomen met 9 stemmen bij 2 onthoudingen.

Het geheel van het aldus geamendeerde wetsvoorstel wordt aangenomen met 9 stemmen bij 2 onthoudingen.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag aan de plenaire vergadering.

De rapporteur, De voorzitter,
Fauzaya TALHAOUI. Ludo SANNEN.