5-1416/2

5-1416/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

23 DECEMBER 2011


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (II)


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW KHATTABI EN DE HEER VANLOUWE


I. INLEIDING

De bepalingen van dit wetsontwerp waren oorspronkelijk opgenomen in het verplicht bicamerale wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Justitie I (stuk Kamer, nr. 53-1953/1). Twee hoofdstukken werden uit dit wetsontwerp gelicht en ingevoegd in het optioneel bicamerale wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Justitie II (stuk Kamer, nr. 53-1971/1).

Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Justitie II werd op 22 december 2011 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers met 89 tegen 27 stemmen bij 24 onthoudingen. Het werd op 23 december 2011 overgezonden aan de Senaat en op diezelfde dag geëvoceerd.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergaderingen van 21 en 23 december 2011, in aanwezigheid van de minister van Justitie.

Overeenkomstig artikel 27.1, tweede lid, van het reglement van de Senaat, begon de commissie de bespreking van het ontwerp vóór de eindstemming in de Kamer van volksvertegenwoordigers en baseerde zij zich op de aangenomen tekst van de commissie voor de Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 21 december 2011 (stuk Kamer, nr. 53-1953/5).

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE MINISTER VAN JUSTITIE

Zie stuk Senaat, nr. 5-1409/2.

III. ALGEMENE BESPREKING

Zie stuk Senaat, nr. 5-1409/2.

IV. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING EN STEMMING

De artikelen 1 tot 5 geven geen aanleiding tot bezwaren.

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt aangenomen met 6 stemmen bij 4 onthoudingen.

Er werd eenparig vertrouwen geschonken aan de rapporteurs voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteurs,  De voorzitter,
Zakia KHATTABIKarl VANLOUWE. Alain COURTOIS.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (zie stuk Kamer nr. 53-1971/001).