5-1353/2

5-1353/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

1 FEBRUARI 2012


Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 125 van de programmmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding jegens de aansprakelijke derde


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW THIBAUT

Art. 2

In dit artikel, een 2º/1 invoegen, luidende :

« 2º/1 paragraaf 1 aanvullen met de volgende zin :

« Wanneer ingevolge een dergelijk beroep het slachtoffer of zijn rechthebbenden een schadevergoeding ontvangen, wordt het Asbestfonds ten opzichte van de aansprakelijke derde en voor het bedrag van zijn tegemoetkoming in de rechten gesteld van het slachtoffer of zijn rechthebbenden. » »

Verantwoording

In rechte kunnen optreden ondanks een schadevergoeding van het Fonds is een hoofdeis van de slachtoffers. Het slachtoffer (of zijn rechthebbenden) moet de mogelijkheid hebben in rechte op te treden om niet alleen een financiële, maar ook een morele schadevergoeding te vorderen van de economisch verantwoordelijken.

Wanneer een schadevergoeding ingevolge een dergelijke vordering wordt toegekend, moet het Fonds echter automatisch kunnen worden terugbetaald.

Cécile THIBAUT.

Nr. 2 VAN DE HEER IDE EN MEVROUW SLEURS

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« In artikel 125 van de programmawet (I) van 27 december 2006 worden de eerste en de tweede paragraaf opgeheven. »

Verantwoording

De vergoedingsregeling zoals momenteel bepaald door de programmawet (I) van 27 december 2006 berust op een uitzondering op de regels van het gemene recht inzake burgerlijke aansprakelijkheid.

Indieners wensen een einde te maken aan deze uitzonderingsregeling. Deze doelstelling wordt bereikt door de paragrafen van 1 en 2 van artikel 125 van de programmawet te schrappen.

Louis IDE.
Elke SLEURS.