5-1352/2

5-1352/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

1 FEBRUARI 2012


Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, met het oog op de verhoging van de bijdrage voor werkgevers waarvan de aansprakelijkheid in het kader van het asbestfonds is weerhouden


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW THIBAUT

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. — Artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, wordt aangevuld met een lid, luidende :

« Voor de werkgever die krachtens een definitieve gerechtelijke uitspraak burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld is voor schade aan een persoon voortvloeiend uit blootstelling aan asbest, wordt deze bijdrage verhoogd tot 1 %. Deze nieuwe bijdrage is verschuldigd vanaf de datum waarop het gerechtelijk vonnis definitief wordt. » »

Verantwoording

Om een politieke consensus te vinden voor de oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, heeft men zich in 2006 tevreden moeten stellen met een bijdrage van 0,01 % van elke werkgever.

Ons voorstel vult dit tekort aan deelname in de financiering aan door te bepalen dat de werkgever die veroordeeld wordt voor schade aan de gezondheid van één of meer personen (dus niet alleen van de werknemers) ten gevolge van blootstelling aan asbest, vanaf de datum van de definitieve gerechtelijke uitspraak een bijkomende bijdrage moet betalen ter financiering van het Asbestfonds. Deze bijdrage wordt voor onbepaalde duur vastgesteld op 1 %.

Cécile THIBAUT.

Nr. 2 VAN DE HEER IDE EN MEVROUW SLEURS

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. — Artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, wordt aangevuld met een lid, luidende :

« Voor de werkgever die krachtens een definitieve gerechtelijke uitspraak burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld is voor schade aan een persoon ten gevolge van een ziekte zoals opgesomd in artikel 118 van de Programmawet (I) van 27 december 2006, wordt deze bijdragevoet verhoogd tot 0,1 %. Deze verhoogde bijdrage wordt betaald voor het jaar volgend op de in kracht van gewijsde getreden beslissing en geldt voor de duur van één jaar. » »

Verantwoording

De eerste zin van 2, § 1, van het wetsvoorstel wordt verduidelijkt door term « bijdrage » te vervangen door « bijdragevoet ». Bovendien wordt gespecifieerd dat de verhoogde bijdragevoet van toepassing is op de werkgever die aansprakelijk gesteld is voor de schade ten gevolge van een ziekte zoals genoemd in artikel 118 van de Programmawet (I) van 27 december 2006.

Nr. 3 VAN DE HEER IDE EN MEVROUW SLEURS

Opschrift

Het opschrift vervangen als volgt :

« Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, met het oog op de verhoging van de bijdrage voor werkgevers waarvan de aansprakelijkheid in het kader van een procedure van burgerlijke aansprakelijkheid in aanmerking is genomen. »

Verantwoording

Ten einde de bedoeling van het wetsvoorstel duidelijker te omschrijven, wordt het opschrift van het wetsvoorstel gewijzigd.

Louis IDE.
Elke SLEURS.