5-1348/1

5-1348/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

22 NOVEMBER 2011


Wetsvoorstel tot regeling van het beheer van de banken die door de staat geherfinancierd zijn

(Ingediend door de heer Philippe Mahoux c.s.)


TOELICHTING


Uit de recente nationalisering van Dexia Bank België en de nakende herkapitalisering van vele Europese banken blijkt nogmaals hoe belangrijk de rol van de overheid is in de regeling van de financiële sector.

Gelet op het aandeel van de Belgische Staat in de redding van de banksector en op de verantwoordelijkheid van die sector voor de Europese economische crisis, zijn een aantal bezoldigingen en andere buitenissige voordelen van leidinggevenden of aandeelhouders van instellingen die financieel door de Belgische belastingbetalers worden ondersteund, vandaag onaanvaardbaar.

De indieners van dit voorstel wensen het beheer van de banken die door de Staat zijn gefinancierd in die zin te regelen, zoals de Franse Senaat onlangs met een zeer ruime meerderheid heeft beslist (1) .

Bij — directe of indirecte — financiële steun van de Belgische Staat voor een kredietinstelling (intekening op aandelen of toekennen van leningen of waarborgen), gelden gedurende de hele looptijd van die overheidssteun drie bepalingen :

1. geen enkel lid van de maatschappelijke organen van die instellingen mag opties op aandelen, kosteloze aandelen of soortgelijke voordelen genieten;

2. er mag hun geen enkele variabele bezoldiging, aan de resultaten gekoppelde vergoeding of voordeel, bonus, ontslagvergoeding, « golden handshake » of integraal door de werkgever gefinancierd extralegaal pensioen worden uitbetaald;

3. de beslissing om een dividend uit te betalen zal worden voorafgegaan door de voorlegging van een specifiek verslag aan de regering, waarin de stand van zaken wordt opgemaakt van de solvabiliteit en de liquiditeit van de kredietinstelling.

De bestuurders en de leden van het directiecomité van een kredietinstelling die financiële steun krijgt van de Belgische Staat, zullen ten slotte strafrechtelijk aansprakelijk zijn wanneer ze bovenstaande bepalingen niet in acht nemen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2

Dit artikel strekt om de financiële steun van de Belgische Staat afhankelijk te maken van de voorwaarde dat de raad van bestuur of het directiecomité van een kredietinstelling, bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, waarvoor de Staat direct of indirect een financiële verbintenis is aangegaan door een kapitaalsverhoging, de intekening op aandelen of de toekenning van leningen of waarborgen, niet mag beslissen :

a) opties voor de intekening op of de aankoop van aandelen of kosteloze aandelen of andere soortgelijke voordelen toe te kennen aan de voorzitter van de raad van bestuur, de algemeen directeur, de gedelegeerd algemene directeurs, de leden van de raad van bestuur, van het directiecomité, de voorzitter of de leden van de toezicht- of auditorganen, of aan zaakvoerders van die vennootschap;

b) aan diezelfde personen bestanddelen toe te kennen of uit te betalen van een variabele bezoldiging, van aan de resultaten gekoppelde vergoedingen en voordelen, van bonussen, ontslagvergoedingen, « golden handshake » of van een integraal door de werkgever gefinancierd extralegaal pensioen.

Artikel 3

Dit artikel bepaalt dat de raad van bestuur en het directiecomité van een kredietinstelling, bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, waarvoor de Staat direct of indirect een financiële verbintenis is aangegaan door een kapitaalsverhoging, de intekening op aandelen of de toekenning van leningen of waarborgen, erop moeten toezien dat de beslissing van de toekenning van een dividend wordt voorafgegaan door de voorlegging aan de regering van een specifiek verslag over de solvabiliteit en de liquiditeit van de kredietinstelling.

Artikel 4

Dit artikel bepaalt dat de bestuurders en de leden van het directiecomité van een kredietinstelling die door de Belgische staat financieel gesteund wordt, strafrechtelijk aansprakelijk zijn wanneer de verplichtingen van de artikelen 2 en 3 niet worden nagekomen.

Het artikel verwijst naar de strafbepalingen van artikel 43 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, dat strekt om de schending te bestraffen van de normen inzake solvabiliteit, liquiditeit en risicoconcentratie die alle kredietinstellingen in acht moeten nemen.

Philippe MAHOUX.
Ahmed LAAOUEJ.
Marie ARENA.
Louis SIQUET.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

De raad van bestuur of het directiecomité van een kredietinstelling, bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, waarvoor de Staat direct of indirect een financiële verbintenis is aangegaan door een kapitaalsverhoging, de intekening op aandelen of de toekenning van leningen of waarborgen, mag niet beslissen :

1º opties voor de intekening op of de aankoop van aandelen of kosteloze aandelen of andere soortgelijke voordelen toe te kennen aan de voorzitter van de raad van bestuur, de algemeen directeur, de gedelegeerd algemene directeurs, de leden van de raad van bestuur, van het directiecomité, de voorzitter of de leden van de toezicht- of auditorganen, of aan zaakvoerders van die vennootschap;

2º aan diezelfde personen bestanddelen toe te kennen of uit te betalen van een variabele bezoldiging, van aan de resultaten gekoppelde vergoedingen en voordelen, van bonussen, ontslagvergoedingen, « golden handshake » of van een integraal door de werkgever gefinancierd extralegaal pensioen.

Art. 3

De raad van bestuur en het directiecomité van een kredietinstelling, bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, waarvoor de Staat rechtstreeks of onrechtstreeks een financiële verbintenis is aangegaan door een kapitaalsverhoging, de intekening op aandelen of de toekenning van leningen of waarborgen, zien erop toe dat de beslissing van de toekenning van een dividend wordt voorafgegaan door het voorleggen van een specifiek verslag over de solvabiliteit en de liquiditeit van de kredietinstelling aan de regering.

Art. 4

Bij schending van de verplichtingen waarin de artikelen 2 en 3 voorzien, zijn de strafrechtelijke sancties, vastgesteld in artikel 43 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut en het toezicht op de kredietinstellingen, van toepassing.

Art. 5

Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt..

25 oktober 2011.

Philippe MAHOUX.
Ahmed LAAOUEJ.
Marie ARENA.
Louis SIQUET.

(1) Op donderdag 20 oktober heeft de Franse Senaat (met 324 tegen 20 stemmen) een derde ontwerp van financiële correctiewet voor 2011 aangenomen, met daarin het principe van opgelegde compensaties voor banken die overheidssteun krijgen. Zie hierover http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl11-030.html.