4-1521/2

4-1521/2

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

27 JANUARI 2010


Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW THIBAUT

Art. 2

In het eerste boek, titel 4, hoofdstuk 3, een afdeling 7, houdende artikel 91/1, invoegen met als opschrift : « Afdeling 7 Bestemming van de administratieve geldboeten ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 2.

Nr. 2 VAN MEVROUW THIBAUT

Art. 2

Art. 91/1 (nieuw)

Een artikel 91/1 invoegen, luidende :

« Art. 91/1. Bestemming van de administratieve geldboeten.

De bevoegde administratie en de administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen storten elk jaar 90 % van het ontvangen bedrag van de administratieve geldboeten aan de RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2º, van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. ».

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe het huidige stelsel inzake verdeling van de opbrengsten van de administratieve geldboeten zoals het vandaag wordt toegepast op te nemen in het Sociaal Strafwetboek.

Nr. 3 VAN MEVROUW THIBAUT

Art. 2

In het eerste boek, titel 5, een hoofdstuk 1/1, houdende artikel 95/1, invoegen met als opschrift : « Hoofdstuk 1/1 Bestemming van de strafrechtelijke geldboeten ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 4.

Nr. 4 VAN MEVROUW THIBAUT

Art. 2

Art. 95/1 (nieuw)

Een artikel 95/1 invoegen, luidende :

« Art. 95/1. Bestemming van de strafrechtelijke geldboeten.

De administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen stort elk jaar 90 % van het ontvangen bedrag van de strafrechtelijke geldboeten aan de RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2º, van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. ».

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe het huidige stelsel inzake verdeling van de opbrengsten van de strafrechtelijke geldboeten zoals het vandaag wordt toegepast, op te nemen in het Sociaal Strafwetboek.

Cécile THIBAUT.

Nr. 5 VAN DE HEREN MAHOUX EN COLLIGNON

Art. 2

In het eerste boek, titel 4, hoofdstuk 3, een afdeling 7, houdende artikel 91/1, invoegen met als opschrift :

Afdeling 7 « Bestemming van de administratieve geldboeten ».

Verantwoording

Het gaat om een technische wijziging in verband met de indiening van amendement nr. 6 van dezelfde indieners, dat strekt om het mechanisme ter verdeling van de opbrengst van de administratieve geldboeten zoals dat in de huidige wetgeving geldt, te herstellen.

Nr. 6 VAN DE HEREN MAHOUX EN COLLIGNON

Art. 2

Artikel 91/1 (nieuw)

Een artikel 91/1 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 91/1. Bestemming van de administratieve geldboeten

De bevoegde administratie en de administratie van het kadaster, registratie en domeinen, maken elk jaar 90 % van het ontvangen bedrag van de administratieve geldboeten over aan de RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2º, van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Het saldo wordt aan de Schatkist overgemaakt. ».

Verantwoording

De basis voor de regeling van de materie van de administratieve geldboeten in verband met de toepassing van de sociale wetten is de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten.

Artikel 13ter van die wet werd als volgt gewijzigd bij artikel 87 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen :

« De bevoegde administratie en de administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen storten na verloop van elk kwartaal 90 % van het ontvangen bedrag aan administratieve geldboeten ten gunste van de RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2º, van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van de besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Het saldo wordt aan de Schatkist gestort. ».

De oorspronkelijke tekst van voorliggend ontwerp voorzag in zijn artikel 95 in een verdeling van de opbrengst van de administratieve geldboeten, maar volgens een andere verdeelsleutel, want in de tekst stond het volgende :

« De bevoegde administratie en de administratie van het kadaster, registratie en domeinen, maken elk jaar 50 % van het ontvangen bedrag van de administratieve geldboeten over aan de RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2º, van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van de besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Het saldo wordt aan de Schatkist overgemaakt. ».

In de tekst die in de Kamer werd aangenomen, is dit artikel geschrapt.

Tevens heft artikel 81, 26º van voorliggend ontwerp de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten op.

Indien men niet opnieuw een verdeelsleutel voor de verdeling van de opbrengst van de administratieve geldboeten invoert, ontstaat, wanneer men voorliggende tekst aanneemt, een leemte in de wetgeving die moet worden aangevuld.

Dat is het doel van dit amendement, dat de verdeelsleutel overneemt van de wet houdende diverse bepalingen van 30 december 2009.

Nr. 7 VAN DE HEREN MAHOUX EN COLLIGNON

Art. 2

In het eerste boek, titel 5, een hoofdstuk 1/1, houdende artikel 95/1, invoegen met als opschrift :

« Hoofdstuk 1/1. Bestemming van de strafrechtelijke geldboeten ».

Verantwoording

Het gaat om een technische wijziging in verband met de indiening van amendement nr. 6 van dezelfde indieners, dat strekt om het mechanisme ter verdeling van de opbrengst van de strafrechtelijke geldboeten zoals dat in de huidige wetgeving geldt, te herstellen.

Nr. 8 VAN DE HEREN MAHOUX EN COLLIGNON

Art. 2

Art. 95/1 (nieuw)

Een artikel 95/1 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 95/1. De administratie van het kadaster, registratie en domeinen maakt elk jaar 50 % van het ontvangen bedrag van de strafrechtelijke geldboeten over aan de RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2º, van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. ».

Verantwoording

De basis voor de regeling van de materie van de strafrechtelijke geldboeten in verband met de toepassing van de sociale wetten is de wet van 23 maart 1994 houdende bepaalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk.

Artikel 27 van die wet bepaalt :

« Vijftig procent van de opbrengst van de strafrechtelijke geldboeten, opgelegd voor de inbreuken bedoeld in artikel 11, §§ 2, 3 en 4, van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten en artikel 172, §§ 1 en 2, van de programmawet van 22 december 1989, en van de opbrengst van de administratieve geldboeten, opgelegd voor de inbreuken bedoeld in artikel 1bis, 5º en 6º, van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, zijn door de Rijksdienst voor sociale zekerheid verworven bij de inning door de Staatsrekenplichtigen.

De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regelen voor de uitvoering van dit artikel. ».

De oorspronkelijke tekst van voorliggend ontwerp voorzag in zijn artikel 100 in een verdeling van de strafrechtelijke geldboeten :

« De administratie van het kadaster, registratie en domeinen maakt elk jaar 50 % van het ontvangen bedrag van de strafrechtelijke geldboeten over aan de RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, lid 1, 2º, van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van arbeiders. ».

Ook dat artikel is uit de tekst van het ontwerp verdwenen, terwijl artikel 81, 42º, de artikelen 26 en 27 van de wet van 23 maart 1994 houdende bepaalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk opheft.

Ook hier schept die opheffing, die door geen enkele verdeelsleutel wordt vervangen, een leemte in de wetgeving, die door dit amendement moet worden aangevuld.

Nr. 9 VAN DE HEREN MAHOUX EN COLLIGNON

Art. 2

Art. 235/1 (nieuw)

In boek 2, hoofdstuk 11, een artikel 235/1 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 235/1. Terugbetaling

Wanneer de benadeelde derden zich geen burgerlijke partij hebben gesteld, veroordeelt de rechter die de straf uitspreekt voorzien in de artikelen 218, 219, 220 en 221 of die de schuld vaststelt voor een inbreuk op deze bepalingen, de schuldenaar van onbetaalde bijdragen ambtshalve tot het betalen van de achterstallige bijdragen, de bijdrageopslagen en de verwijlintresten.

Wanneer de benadeelde derden zich geen burgerlijke partij hebben gesteld, veroordeelt de rechter die de straf uitspreekt voorzien in artikel 232, 3º, of die de schuld vaststelt voor een inbreuk op die bepaling, de verdachte ambtshalve tot het terugbetalen van de onrechtmatig ontvangen bedragen, vermeerderd met de verwijlintresten. ».

Verantwoording

De oorspronkelijke tekst van het ontwerp bevestigde de wetgeving die bepaalt dat wanneer de correctionele rechtbank een veroordeling uitspreekt voor bepaalde soorten inbreuken die onder voorliggend ontwerp vallen, ze ambtshalve veroordeelt hetzij tot de betaling van de onbetaalde bijdragen, hetzij tot de terugbetaling van de onrechtmatig ontvangen bedragen.

Dat mechanisme werd « terugbetaling » genoemd.

De huidige wet voorziet ook in veroordelingen die « sancties » worden genoemd, ten belope van het drievoud van de onrechtmatig ontvangen bedragen.

In de oorspronkelijke tekst was op aanbeveling van de commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht geen sprake meer van die « sanctieveroordelingen », omdat het een ingewikkeld systeem was, dat tot heel wat discussies aanleiding gaf, vooral over de vraag of de inbreuk burgerrechtelijk dan wel strafrechtelijk was.

Op grond van dezelfde aanbevelingen, handhaafde de tekst echter het mechanisme van terugbetaling.

Aldus bepaalde artikel 235 van het oorspronkelijke project :

« Wanneer de benadeelde derden zich geen burgerlijke partij hebben gesteld, veroordeelt de rechter die de straf uitspreekt voorzien in artikelen 222, 223, 224 en 225 of die de schuld vaststelt voor een inbreuk op deze bepalingen, de schuldenaar van onbetaalde bijdragen ambtshalve tot het betalen van de achterstallige bijdragen, de bijdrageopslagen en de verwijlintresten.

Wanneer de benadeelde derden zich geen burgerlijke partij hebben gesteld, veroordeelt de rechter die de straf uitspreekt voorzien in artikel 234, 4º, of die de schuld vaststelt voor een inbreuk op die bepaling, de verdachte ambtshalve tot het terugbetalen van de onrechtmatig ontvangen bedragen, vermeerderd met de verwijlintresten. ».

Die bepaling is eveneens uit voorliggende tekst verdwenen.

Het doel van dit amendement is dat mechanisme, dat de belangen van de sociale zekerheid veilig stelt, te herstellen.

Philippe MAHOUX.
Christophe COLLIGNON.

Nr. 10 VAN DE HEER SWENNEN

Art. 2

In boek I, titel 4, hoofdstuk 3, een afdeling 7 invoegen, die een artikel 91/1 bevat, met als opschrift :

« Afdeling 7. Bestemming van de administratieve geldboeten ».

Nr. 11 VAN DE HEER SWENNEN

Art. 2

Art. 91/1 (nieuw)

Een artikel 91/1 invoegen, luidende :

« Art. 91/1. Bestemming van de administratieve geldboeten »

De bevoegde administratie en de administratie van het kadaster, registratie en domeinen, maken elk jaar het ontvangen bedrag van de administratieve geldboeten over aan de RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2º, van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 13.

Nr. 12 VAN DE HEER SWENNEN

Art. 2

In boek I, titel 5, een hoofdstuk 1/1 invoegen, dat een artikel 95/1 bevat, met als opschrift :

« Hoofdstuk 1/1. Bestemming van de strafrechtelijke geldboeten ».

Nr. 13 VAN DE HEER SWENNEN

Art. 2

Art. 95/1 (nieuw)

Een artikel 95/1 invoegen, luidende :

« Art. 95/1. Bestemming van de strafrechtelijke geldboeten

De administratie van het kadaster, registratie en domeinen maakt elk jaar 50 % van het ontvangen bedrag van de strafrechtelijke geldboeten over aan de RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2º, van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. ».

Verantwoording

Met deze amendementen wordt de huidige regeling voor de verdeling van de opbrengsten van de administratieve en penale geldboetes zoals vervat in artikel 13ter van de wet van 30 juni 1994 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten en artikel 27 van de wet van 23 maart 1994 houdende bepaalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk overgenomen in het Sociaal Strafwetboek.

Guy SWENNEN.