4-1409/5

4-1409/5

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

10 FEBRUARI 2010


Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 50 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Art. 6

In dit artikel een punt A)1 invoegen, luidende :

« A)1. Paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende : « Alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars moeten het ondernemingsnummer van die vereniging vermelden. ». 

Verantwoording

Artikel 13 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen bepaalt het volgende : « Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van handels- en ambachtsondernemingen dienen steeds het ondernemingsnummer te vermelden ». Aangezien de verenigingen van mede-eigenaars eveneens dat ondernemingsnummer hebben via hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen door de hyptheekbewaarder (hiertoe aangewezen door de federale overheidsdienst Financiën) moet die verplichting ook voor hen gelden.

Dat komt de transparantie ten goede.

Nr. 51 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Art. 10

In dit artikel, in het voorgestelde C), § 2, tweede lid, eerste volzin, de woorden « of indien het gaat om een vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam en firma, alsmede haar maatschappelijke zetel » vervangen door de woorden « of indien het gaat om een vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam en firma, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar ondernemingsnummer indien de onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ».

Verantwoording

Het gebruik van het ondernemingsnummer als een identificatiegegeven van de syndicus — wanneer het om een onderneming gaat — leidt tot een veiliger en vollediger identificatie van een onderneming. Tevens komt het de transparantie ten goede.

Nr. 52 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Art. 10

In dit artikel een C)/1 invoegen, luidende :

« C)/1. Er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidende :

« § 2/1. Nadat een ondernemingsnummer is toegekend aan de vereniging van mede-eigenaars en binnen twee maanden na de aanvangsdatum van zijn opdracht, moet de syndicus zich in die hoedanigheid laten inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het verzoek tot inschrijving moet de gegevens bevatten van het uittreksel uit de akte waarvan sprake is in paragraaf 2.

De syndicus moet binnen een termijn van dertig dagen na de wijziging van de gegevens bedoeld in het eerste lid de wijziging van zijn inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen aanvragen.

De inschrijving of de wijziging vindt plaats bij het ondernemingsloket dat de syndicus kiest, zoals bedoeld in artikel 1, 7º van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 tot 41 van die wet. ».

Verantwoording

Krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende aanwijzing van de overheden, administraties en diensten die, betreffende bepaalde categorieën van ondernemingen, belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van de gegevens bedoeld in artikel 6 van de wet van 16 januari 2003 houdende oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, modernisering van het handelsregister, oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, is de federale overheidsdienst Financiën aangewezen als gegevensbeheerder, zoals bepaald in artikel 1, 1º van dat besluit, van de verenigingen van mede-eigenaars bedoeld in artikel 577-5 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangezien de overschrijving van de basisakte en van het reglement van mede-eigendom op het hypotheekkantoor een van de voorwaarden is voor de verenigingen van mede-eigenaars om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen (zie artikel 577-5 van het Burgerlijk Wetboek) en de hypotheekbewaarders nog andere formaliteiten verrichten tijdens het bestaan van de verenigingen (onder andere bij de ontbinding en de vereffening van de vereniging van mede-eigenaars), werd de opdracht van gegevensbeheerder van de verenigingen van mede-eigenaars aan de hypotheekbewaarders gegeven. Die opdracht moet gehandhaafd blijven.

In de huidige wetgeving is er evenwel geen enkele wettelijke bepaling die de syndicus er uitdrukkelijk toe verplicht zelf initiatieven te nemen om zich in die hoedanigheid bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te laten inschrijven.

Wanneer de syndicus nog niet is aangesteld door het reglement van mede-eigendom, heeft de hypotheekbewaarder de nodige gegevens niet om de syndicus bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in te schrijven. De hypotheekbewaarder wordt evenmin op de hoogte gebracht van de benoeming van een nieuwe syndicus. In de praktijk leidt dat ertoe dat de syndicus gewoonlijk niet in de Kruispuntbank vermeld wordt, of er vaak niet correct vermeld wordt.

Dat is betreurenswaardig, want als gevolg daarvan is het niet duidelijk voor welke mede-eigendommen een bepaalde syndicus actief is, wat funeste gevolgen kan hebben. Wanneer een syndicus bijvoorbeeld door een beroepsorganisatie een schorsing opgelegd krijgt wegens oneerlijke praktijken, dan is het mogelijk dat diezelfde syndicus toch nog actief blijft voor andere mede-eigendommen. Wanneer de syndicus verplicht bij de Kruispuntbank van Ondernemingen wordt ingeschreven, wordt het in de praktijk gemakkelijker om mee te delen dat een syndicus een tuchtstraf heeft gekregen en dat hij bijgevolg zijn taak niet meer mag vervullen, hetzij voor een bepaalde tijd (schorsing), hetzij definitief (afzetting). Het wordt dus ook mogelijk de onwettige uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar actiever te controleren.

Bovendien past deze bepaling in een logica van transparantie en centralisering van de data bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ze maakt het mogelijk dat de syndicus van een pand op elk moment kan worden geïdentificeerd. Tevens maakt ze het mogelijk statistieken te maken en met meer kennis van zaken een nieuwe syndicus te kiezen.

Door deze bepaling is de syndicus voortaan verplicht zich in die hoedanigheid bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in te schrijven. Gelet op de bijkomende werklast die hierdoor ongetwijfeld voor de hypotheekbewaarders ontstaat, wordt de taak van gegevensbeheerder van de syndici voortaan uitdrukkelijk opgedragen aan de ondernemingsloketten. Zij hebben dezelfde wettelijke verplichtingen terzake als voor de inschrijving van handels- en ambachtelijke ondernemingen.

Logischerwijze kan de syndicus slechts voor het eerst bij de Kruispuntbank van Ondernemingen worden ingeschreven nadat een ondernemingsnummer is toegekend aan de vereniging van mede-eigenaars.

Nr. 53 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Art. 18

Dit artikel aanvullen met een lid, luidende :

« Voor de bestaande mede-eigendommen moet de inschrijving van de syndicus bij de Kruispuntbank van Ondernemingen overeenkomstig artikel 577-8, § 2/1, van het Burgerlijk Wetboek plaatsvinden binnen een jaar na de in het eerste lid bepaalde datum, behalve wanneer in die periode het mandaat van de syndicus wordt vernieuwd of een nieuwe syndicus wordt aangesteld of benoemd. ».

Verantwoording

Momenteel hebben ongeveer 40 000 verenigingen van mede-eigenaars een ondernemingsnummer.

Om te voorkomen dat de ondernemingsloketten overspoeld worden bij de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 577-8, § 2/1, wordt in een overgangsperiode van een jaar voorzien om de syndici van de bestaande mede-eigendommen in te schrijven, behalve voor enkele uitzonderlijke gevallen.

Christine DEFRAIGNE.
Francis DELPÉRÉE.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.
André du BUS de WARNAFFE.