4-1649/1

4-1649/1

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

8 FEBRUARI 2010


Voorstel van resolutie met het oog op het aanleggen van een globaal kadaster van personen met een handicap

(Ingediend door de heer Philippe Monfils)


TOELICHTING


Het beleid met betrekking tot personen met een handicap is een horizontaal beleid.

De inzet van dit beleid is de sociale, professionele en culturele integratie van personen met een handicap. Dit beleid heeft betrekking op elk bestuursniveau, maar doordat hiervoor een transversale aanpak nodig is, zijn er tal van moeilijkheden om het op efficiŽnte wijze te realiseren.

Zo is er een schrijnend gebrek aan samenhang en efficiŽntie. Dat laatste is gedeeltelijk te wijten aan het ontbreken van globale kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over personen met een handicap.

Op elk bestuursniveau worden immers statistieken bewaard. Op het federale niveau gaat het om de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Volksgezondheid, het RIZIV of het NIS, in het Waals Gewest de Agence wallonne pour l'Integration des Personnes Handicapťes (AWIPH), in het Vlaams Gewest het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en in het Brussel Gewest de Service bruxellois francophone des personnes handicapťes.

Er is evenwel geen centralisatie van deze gegevens voor heel BelgiŽ. In de statistische gegevens wordt ook geen onderscheid gemaakt naar gelang van het type handicap.

Dit soort gegevens zou nochtans een nuttige bron van informatie kunnen zijn om het beleid beter af te stemmen op de noden en op het type handicap.

Een volledige en globale statistische documentatie is immers een cruciaal element voor de keuze, de ontwikkeling, de begroting en de evaluatie van politieke beslissingen.

Zonder een globale en volledige statistische documentatie is het niet mogelijk om precieze en betrouwbare budgettaire perspectieven in het vooruitzicht te stellen en zonder budgettaire perspectieven kunnen er geen ernstige en efficiŽnte politieke keuzes gemaakt worden. Het betreft dus een essentiŽle vereiste. Er zijn ook meer gedetailleerde kwalitatieve gegevens nodig.

In BelgiŽ is er momenteel geen definitie van een handicap met zware hulpbehoevendheid. Die is nochtans noodzakelijk voor het beter afstemmen van het beleid ten aanzien van personen met een handicap op de moeilijkheden die ze ondervinden.

Een reeks andere gegevens met betrekking tot het type handicap zou ook nuttig kunnen zijn voor de politieke besluitvorming.

De interministeriŽle conferentie die tijdens de vorige zittingsperiode is opgericht, wilde hierop de klemtoon leggen en had een werkgroep belast met de ontwikkeling van een meer algemene kwalitatieve en kwantitatieve benadering van personen met een handicap en meer bepaald van zwaar hulpbehoevenden.

Aan het einde van de zittingsperiode was deze werkgroep, bestaande uit deskundigen en gespecialiseerde ambtenaren van de federale departementen (FOD Sociale Zekerheid, FOD Volksgezondheid, RIZIV, NIS), van de Agence wallonne pour l'Integration des Personnes Handicapťes (AWIPH), van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en van de Service bruxellois francophone des personnes handicapťes, nog niet klaar met zijn opdracht.

Blijkbaar werd dit project tijdens deze zittingsperiode niet voortgezet. Een kwalitatieve en kwantitatieve stand van zaken is nochtans van het grootste belang voor een rechtvaardig en efficiŽnt gehandicaptenbeleid in BelgiŽ.

Het doel van dit voorstel van resolutie is de regering ertoe aan te zetten om dit project nieuw leven in te blazen.

In het gehandicaptenbeleid is er nood aan een globaal kadaster, dat wil zeggen een gedetailleerde opgave van het aantal personen met een handicap in BelgiŽ en van het soort van handicap dat ze hebben.

Daarom moet er opnieuw een groep van deskundigen bijeenkomen, zoals die welke door de interministeriŽle conferentie was opgestart, om dit kadaster aan te leggen.

Deze werkgroep moet eveneens nadenken over een gemeenschappelijke definitie van een handicap met zware hulpbehoevendheid tot gevolg en beoordelen of het nuttig of noodzakelijk is om andere kwalitatieve gegevens te bewaren aan de hand waarvan het beleid beter kan worden afgestemd op de dagelijkse problemen van personen met een handicap.

Philippe MONFILS.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. Gelet op de transversale aard van het gehandicaptenbeleid;

B. Gelet op de verscheidenheid van de statistische gegevens inzake personen met een handicap;

C. Gelet op de noodzaak van een kwalitatieve globale benadering;

D. Gelet op de doelstellingen die door de interministeriŽle conferentie van 2006 zijn vooropgesteld;

Vraagt de regering :

een werkgroep op te richten van deskundigen, afkomstig van het federale niveau en van de verschillende deelgebieden, met als opdracht binnen een jaar een globaal kadaster op te stellen van de personen met een handicap in BelgiŽ en van het soort handicap dat ze hebben; die groep moet ook nadenken over een gemeenschappelijke definitie van het begrip ę handicap met zware hulpbehoevendheid tot gevolg Ľ en beoordelen of het wenselijk is om andere kwalitatieve gegevens te bewaren aan de hand waarvan het beleid beter kan worden afgestemd op de dagelijkse problemen van personen met een handicap.

10 februari 2009.

Philippe MONFILS.