4-1492/3

4-1492/3

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

15 DECEMBER 2009


Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW VAN HOOF C.S.

In het dispositief, punt 1 vervangen door wat volgt :

« 1. in de toekomst het pariteitsbeginsel binnen de vier symbolische functies van de Europese Unie te verdedigen; »

Verantwoording

Met dit amendement wordt gevolg gegeven aan het advies dat het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen op 24 november 2009 heeft uitgebracht (stuk Senaat, nr. 4-1492/2).

Nr. 2 VAN MEVROUW VAN HOOF C.S.

Het opschrift vervangen door wat volgt :

« Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat in de toekomst het pariteitsbeginsel binnen de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt verdedigd ».

Verantwoording

Dit amendement is het gevolg van de aanpassing van punt 1 van het dispositief.

Nr. 3 VAN MEVROUW VAN HOOF C.S.

In het dispositief, punt 2 vervangen door wat volgt :

« 2. de Europese Commissie te verzoeken de pariteit te bevorderen en de regels vast te stellen om tot de pariteit te komen, met name door de lidstaten te vragen een lijst voor te stellen van twee kandidaten van verschillende geslacht; »

Verantwoording

Met dit amendement wordt gevolg gegeven aan het advies dat het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen op 24 november 2009 heeft uitgebracht (stuk Senaat, nr. 4-1492/2).

Els VAN HOOF
Elke TINDEMANS
Els SCHELFHOUT
Sabine de BETHUNE.