4-1288/1

4-1288/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

22 APRIL 2009


Wetsvoorstel tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

(Ingediend door de heer Philippe Mahoux c.s.)


TOELICHTING


De wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal, is op 30 december 2008 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Deze wet legt zijn inwerkingtreding vast op een door de Koning te bepalen datum, en ten laatste op 14 juli 2009.

Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, is het absoluut noodzakelijk dat de uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de erkenningsnormen voor de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen, onder meer de normen inzake kwaliteit en vigilantie, op dezelfde datum als voornoemde wet in werking treden.

De wet van 19 december 2008 voorziet immers in de beperking van het toepassingsveld van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, tot de transplantatie van organen, terwijl de handelingen met weefsels uit dit toepassingsveld worden geheven. Hierdoor zullen de huidige erkenningsnormen die kwaliteitsbepalingen omvatten en opgenomen zijn in het koninklijk besluit van 15 april 1988 betreffende de weefselbanken en het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels, bij de inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 hun wettelijke basis verliezen. Zonder de nieuwe uitvoeringsbesluiten zouden derhalve geen erkenningsnormen meer van toepassing zijn vanaf 14 juli 2008.

Niettegenstaande de ontwerpen van bedoelde uitvoeringsbesluiten reeds voor advies zijn voorgelegd aan de Hoge Gezondheidsraad, de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen en aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is het duidelijk dat de verdere stappen in de procedure, met inbegrip van het overleg in Ministerraad en het advies van de Raad van State, niet kunnen worden afgerond vr 14 juli 2009.

Om deze reden wordt voorgesteld om de inwerkingtreding van deze wet uit te stellen.

Philippe MAHOUX.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Wouter BEKE.
Christine DEFRAIGNE.
Anne DELVAUX.
Jacques BROTCHI.
Nahima LANJRI.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 46 van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, wordt het cijfer  2009  vervangen door het cijfer  2010 .

1 april 2009.

Philippe MAHOUX.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Wouter BEKE.
Christine DEFRAIGNE.
Anne DELVAUX.
Jacques BROTCHI.
Nahima LANJRI.