4-825/4

4-825/4

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

14 JULI 2008


Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek


AMENDEMENTEN


Nr. 46 VAN DE HEER MAHOUX

Art. 8

In  1, 4, b) van dit artikel, het tweede lid vervangen als volgt :

 In dit geval moet de bank voor menselijk lichaamsmateriaal de donor informatie verstrekken voordat wordt overgegaan tot de in het vorig lid bedoelde wegneming en handelingen. 

Verantwoording

Het belang van een zo objectief mogelijke informatie wordt hier benadrukt.

Er zijn toestanden bekend waarin de verstrekte informatie haaks stond op de realiteit.

Philippe MAHOUX.

N 47 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

(Subamendement op amendement nr. 2)

Art. 8

In  2 van het voorgestelde artikel, de laatste zin van het nieuwe derde lid doen vervallen en een nieuw vierde lid toevoegen luidende als volgt :

 De bank voor menselijk lichaamsmateriaal die in uitvoering van het vorige lid een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten, is verantwoordelijk voor het doneren, de wegneming. 

Verantwoording

Vanuit praktisch standpunt is het logisch dat, mits voldoende garanties dat het doneren, de wegneming, de verkrijging en het testen geschiedt onder de verantwoordelijkheid van een erkende bank voor menselijk lichaamsmateriaal, niet daadwerkelijk via de bank voor menselijk lichaamsmateriaal moet worden overgedragen aan de intermediaire structuur voor menselijk lichaamsmateriaal.

Patrik VANKRUNKELSVEN
Anne DELVAUX
Jacques BROTCHI
Christine DEFRAIGNE
Nahima LANJRI
Wouter BEKE.

Nr. 48 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

(Subamendement op amendement nr. 2)

Art. 8

In het derde lid van paragraaf 2 van het voorgestelde artikel de woorden  medische hulpmiddelen  schrappen.

Verantwoording

Vervollediging cf. amendement nr. 47.

Medische hulpmiddelen vallen niet onder het toepassingsgebied van een huidige wetgeving. Vaccins en geneesmiddelen, alsook advanced therapy, wel.

Patrik VANKRUNKELSVEN
Christine DEFRAIGNE
Jacques BROTCHI
Anne DELVAUX
Nahima LANJRI
Wouter BEKE.

Nr. 49 VAN DE HEER MAHOUX

De eerste twee leden van artikel 8,  1, 4, b), vervangen als volgt :

 b) hetzij indien het menselijk lichaamsmateriaal beschikbaar blijft voor therapeutisch gebruik bij een derde en hiertoe geregistreerd wordt.

De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerrraad de nadere regels voor de registratie en de beschikbaarheid, met inbegrip van de voorwaarden betreffende de informatie die aan de donor verstrekt moet worden vr de bank voor menselijk lichaamsmateriaal tot enige handeling overgaat. 

Philippe MAHOUX.

Nr. 50 VAN MEVROUW DEFRAIGNE C.S.

Art. 8

In  1, 7, van dit artikel, na de woorden  en onverminderd  2, , de volgende woorden invoegen :

 , de in- en uitvoer van menselijk lichaamsmateriaal door een biobank onverminderd artikel 22 en volgens nadere door de Koning te bepalen regels, .

Verantwoording

Precisering dat ook biobanken kunnen importeren en exporteren onder hun toepassingsgebied en volgens nog nader door de Koning te bepalen regelen.

Christine DEFRAIGNE.
Jacques BROTCHI.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Dominique TILMANS.

Nr. 51 VAN DE HEER MAHOUX C.S.

Art. 46

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 46. — Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum, en ten laatste op 14 juli 2009. 

Philippe MAHOUX.
Christine DEFRAIGNE.
Jacques BROTCHI.
Anne DELVAUX.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Christiane VIENNE.