4-531/1

4-531/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

25 JANUARI 2008


Voorstel van resolutie om BelgiŽ ertoe aan te zetten het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, te ratificeren

(Ingediend door de heer Philippe Monfils)


TOELICHTING


Het huidige stelsel voor de mensenrechten dat de rechten van personen met een handicap moet beschermen en uitbreiden, blijkt niet afdoende te zijn. De Verenigde Naties hebben daarom besloten de leemtes aan te vullen.

Op 13 december 2006 heeft de 61e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen.

Dit verdrag verduidelijkt de rechten van personen met een handicap. De Staten die Partij zijn bij het Verdrag worden uitgenodigd om wetgeving en administratieve maatregelen uit te werken die deze rechten duidelijk maken en om alle nationale bepalingen die discriminerend zijn, te schrappen.

De Staten die Partij zijn bij het Verdrag verbinden zich ertoe personen met een handicap volwaardig aan het maatschappelijk leven te laten deelnemen.

Het Verdrag omvat acht grondbeginselen :

a) respect voor de inherente waardigheid, persoonlijke autonomie, met inbegrip van de vrijheid zelf keuzes te maken en de onafhankelijkheid van personen;

b) non-discriminatie;

c) volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de samenleving;

d) respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met een handicap deel uitmaken van de mensheid en menselijke diversiteit;

e) gelijke kansen;

f) toegankelijkheid;

g) gelijkheid van man en vrouw;

h) respect voor de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een handicap en eerbiediging van het recht van kinderen met een handicap op het behoud van hun eigen identiteit.

Het Verdrag bepaalt onder meer dat de landen zich ertoe verbinden personen met een handicap aan te sporen tot deelname aan het culturele leven, aan vrijetijdsbesteding en sport; de gelijkheid inzake deelname aan het politieke en openbare leven te garanderen, toegang tot informatie te verbeteren, discriminatie van personen met een handicap uit te bannen op het gebied van huwelijk, gezinsleven, ouderschap, ...

Het facultatieve protocol bij het Verdrag maakt het mogelijk dat particulieren of groepen particulieren het Comitť voor de rechten van personen met een handicap inschakelen wanneer zij het slachtoffer zijn van de overtreding van de bepalingen van het Verdrag door een verdragsluitende partij, wanneer alle nationale mogelijkheden uitgeput zijn.

Sedert 30 maart 2007 kunnen het Verdrag en het Protocol worden ondertekend door de Staten en de organisaties voor regionale integratie.

Op 18 september 2007 hadden honderdacht landen het Verdrag ondertekend en vijf landen — Jamaica, Hongarije, Panama, KroatiŽ en Cuba — het geratificeerd. Diezelfde vijf landen hebben op dezelfde dag het facultatief protocol geratificeerd dat reeds was ondertekend door negenenvijftig landen. Voor de inwerkingtreding van het facultatief Protocol zijn tien ratificaties of toetredingen vereist.

Het Verdrag kan in werking treden na twintig ratificaties of toetredingen.

BelgiŽ heeft als een van de eerste landen het Verdrag ondertekend en moet dus ook deel uitmaken van de landen die het als eerste ratificeren.

Dit voorstel van resolutie strekt er dan ook toe de regering ertoe aan te zetten de teksten snel in te dienen.

Philippe MONFILS.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A) Overwegende dat momenteel 10 % (650 miljoen personen) van de wereldbevolking een handicap heeft;

B) Overwegende dat personen met een handicap nog al te vaak gediscrimineerd worden;

C) Overwegende dat de Verenigde Naties een Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap hebben aangenomen;

D) Overwegende dat voor de inwerkingtreding van het Verdrag twintig ratificaties nodig zijn;

Vraagt de regering om zo spoedig mogelijk het instemmingsdossier bij het federale Parlement neer te leggen opdat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap snel door BelgiŽ kan worden geratificeerd.

4 december 2007.

Philippe MONFILS.