4-499/1

4-499/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

21 DECEMBER 2007


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde alle beperkingen op de cumulatie tussen tegemoetkomingen en beroepsinkomsten weg te werken

(Ingediend door de heer Philippe Monfils)


TOELICHTING


Werk vinden is voor een persoon met een handicap vaak een lange en moeilijke opdracht. Het is dan ook niet normaal dat een persoon met een handicap die eindelijk werk heeft gevonden een deel van zijn tegemoetkomingen verliest.

Tijdens de vorige zittingsperiode is de aandacht van de regering gevestigd op deze discriminatie. De regering heeft de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap dan ook grondig hervormd.

Door de invoering van een ruimere vrijstelling op de beroepinkomsten maakte deze hervorming een meer uitgebreide cumulatie van beroepsinkomsten en de inkomensvervangende tegemoetkoming mogelijk.

Hoe zag de situatie eruit voor deze hervorming ?

De beroepsinkomsten waren toen vrijgesteld ten belope van 10 % voor de berekening van de vervangingstegemoetkoming. De resterende 90 % werd dus afgetrokken van de tegemoetkoming waarop de persoon aanspraak kon maken. Er kwam kritiek op deze zeer beperkte vrijstelling omdat ze een werkloosheidsval creëerde voor personen met een handicap die recht hadden op een tegemoetkoming..

Als gevolg daarvan hebben slechts 3 000 van de 75 000 gerechtigden op een inkomensvervangende tegemoetkoming een beroepsinkomen, dat wil zeggen minder dan 4 %. Aangezien de meeste personen met een handicap deeltijds werken, was het immers niet meer rendabel om te werken ...

De door de vorige regering doorgevoerde hervorming had duidelijk tot doel dit percentage te verhogen.

De huidige vrijstelling van 10 % op de beroepsinkomsten is vervangen door een progressieve vrijstelling van 50 % voor de beroepsinkomsten lager dan 4 000 euro en van 25 % voor de beroepsinkomsten tussen 4 000 en 6 000 euro.

De verhoging van de vrijstelling op de beroepsinkomsten maakt dat het volledige inkomen (tegemoetkoming + beroepsinkomsten) van personen met een handicap met ongeveer 30 % is toegenomen.

De goedkeuring van deze nieuwe maatregelen is een eerste belangrijke stap. Toch wil de indiener van dit wetsvoorstel verder gaan door elke mogelijke begrenzing van de cumulatie tussen aan personen met een handicap toegekende tegemoetkomingen en hun beroepsinkomsten weg te werken.

De toegang tot een baan vergemakkelijken voor personen met een handicap is noodzakelijk voor hun zelfstandigheid en voor hun actieve deelname aan het maatschappelijk leven.

Mensen met een handicap mogen niet langer financieel worden gestraft omdat ze werken.

Philippe MONFILS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A) in § 1, gewijzigd bij de wet van 30 december 1992, wordt een tweede lid ingevoegd, luidende :

« De inkomsten verworven door arbeid die daadwerkelijk wordt verricht door de persoon met een handicap die een van de in artikel 1 bedoelde tegemoetkomingen geniet, zijn volledig vrijgesteld. »

B) het derde lid van § 1 wordt opgeheven.

4 december 2007.

Philippe MONFILS.