4-418/1

4-418/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

22 NOVEMBER 2007


Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de kansspelwetgeving

(Ingediend door mevrouw Martine Taelman c.s.)


TOELICHTING


B Win maakt reclame voor weddenschappen op VT4; de pokerhype bij 13- en 14-jarigen die via het internet hun kans wagen; belspelletjes op tv; Unibet.com dat Belgen aanzet om een gokje te wagen op het tijdstip wanneer er een nieuwe federale regering zou komen. Het zijn slechts enkele voorbeelden waarbij we kunnen vaststellen dat de huidige wetgeving in verband met de kansspelen achter de feiten aanholt.

Wat de belspelletjes betreft heeft men eerder beslist om die te gedogen en ze buiten het toepassingsgebied van de wet te plaatsen. Het lijkt evenwel beter om bepaalde zaken een wetgevend kader aan te reiken, veeleer dan een aparte behandeling.

De Kansspelcommissie stelde onlangs nog diverse processen-verbaal op lastens Unibet.com wegens het niet-naleven van de wetgeving op de kansspelen. Zo kon via hun website worden gegokt over het tijdstip waarop er een nieuwe federale regering zou komen of kan poker of roulette worden gespeeld. Volgens de Kansspelcommissie is dit strijdig met de wet, aangezien momenteel enkel op sportevenementen en paardenwedrennen mag worden gegokt in België, op andere niet.

De vraag om in een wetgevend kader te voorzien voor internetweddenschappen rijst dan ook bij hoogdringendheid. Hoewel de pv's zich opstapelen, wordt weinig of niet concreet vervolgd. Het parket treedt onvoldoende op. De lokale politie heeft vaak geen tijd, zij kennen andere prioriteiten dan het vervolgen van dergelijke vaak bijzonder complexe zaken. Ook de sector zelf is vragende partij voor een duidelijke regelgeving, die dan weliswaar voor alle aanbieders van kansspelen van toepassing moet zijn.

Wie kansspelen uitbaat (onder de licenties A, B, C, ...) dient zich — overigens terecht — aan allerlei richtlijnen te houden. Wie daarentegen pc's ter beschikking stelt waar men ook via het internet kan gokken, doet dat niet. Een stadsbibliotheek of een bibliotheek van een hogeschool of universiteit met toegang tot het internet, een internetcafé, ... het zijn allemaal plaatsen waar het mogelijk is om te gokken.

De huidige wetgeving heeft dus een geloofwaardigheidsprobleem. Inbreuken, die buiten de bevoegdheid van de Kansspelcommissie vallen, worden niet of nauwelijks vervolgd. Op die manier mist onze staatskas om en bij de één miljard euro per jaar. Tevens zijn de regelgevingen ook verspreid. Zo dient men voor onderlinge weddenschappen rond sportuitslagen een toelating te verkrijgen van BLOSO. In het geval van bookmaking, moet men langs de FOD Financiën passeren. Voor paardenrennen zijn dan weer verschillende andere regelgevingen van toepassing (in de renbaan, buiten de renbaan, in België, buiten België, enz.).

De fiscus, die aanwezig is bij zulke weddenschappen, probeert vaak handgebaren te interpreteren. Aan hen om te interpreteren of 5 vingers in de lucht betekent dat er 50, 500 of 5 000 euro wordt ingezet. U begrijpt dat deze manier van « controleren » ver uit de tijd is. De regelgeving is dus te verspreid met als gevolg dat de controle ook te verspreid of zelfs onbestaande is.

In het belang van de speler moet meer en beter worden nagegaan of het het gokspel wel eerlijk verloopt, of de uitbetaling in orde is, of de taxatie klopt en de spelergegevens niet worden misbruikt. Er dient dan ook een structuur te worden ontwikkeld die duidelijkheid schept en waardoor effectieve controle mogelijk wordt. Ook het uitgeven van vergunningen, en bij overtredingen de intrekking of schorsing ervan en/of het opleggen van een geldboete dient efficiënt te worden georganiseerd. Deze taken kunnen eventueel aan de Kansspelcommissie worden opgedragen, die hiervoor op dit ogenblik de bevoegdheden ontbeert.

Er dient dan ook een onafhankelijke Kansspelcommissie te komen met een coherente wetgeving over kansspelen en weddenschappen, zodat die aan de wetgever een klaar en duidelijk beleid kan adviseren. Hierdoor zal ook een efficiënte controle mogelijk worden met een juiste inning van de belastingen als bijkomend effect.

De middelen die nu worden misgelopen zouden onder meer kunnen worden gebruikt voor studies (bijvoorbeeld over gokverslaving) en om een educatieve film met tieners als doelgroep uit te brengen over de gevaren van gokken. Het is dan de bedoeling om deze bijvoorbeeld te verspreiden over de secundaire scholen zodat deze kwetsbare doelgroep wordt voorgelicht over de risico's van gokken en gokverslavingen.

Martine TAELMAN.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers;

B. Gelet op de hoorzittingen in de Kamercommissie voor de Justitie naar aanleiding van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de kansspelen van december 2006;

C. Gelet op de hoorzitting van woensdag 17 januari 2007 in de Kamercommissie voor de Justitie;

Vraagt de regering :

1º een wetgevend initiatief voor te bereiden met betrekking tot de kansspelwet van 7 mei 1999, na dringend advies van de Kansspelcommissie teneinde de wetgeving te actualiseren en te optimaliseren en dit als prioriteit te erkennen;

2º de Senaat te ondersteunen om op wetgevend gebied een tekst voor te bereiden met een zo breed mogelijk politiek draagvlak, rekening houdend met de Europese rechtspraak;

3º hierover dringend advies in te winnen van de Kansspelcommissie.

24 oktober 2007.

Martine TAELMAN
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON
Jean-Paul PROCUREUR.