4-263/1

4-263/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

11 OKTOBER 2007


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van de artikelen 64, eerste lid, 3º, en 69, 3º, van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 131 — Ed. 2 van 2 mei 2007)


VOORSTEL VAN DE HEER PHILIPPE MONFILS


TOELICHTING


Dit voorstel heeft tot doel de verkiesbaarheidsleeftijd voor de federale parlementsverkiezingen te verlagen tot 18 jaar.

In België verschilt de verkiesbaarheidsleeftijd naar gelang van het bevoegdheidsniveau.

Voor de gemeenteraad bepaalt artikel 65 van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 dat men de volle leeftijd van achttien jaar moet hebben bereikt om verkiesbaar te zijn.

Op provinciaal niveau, legt artikel 23 van de bijzondere wet van 19 oktober 1921 dezelfde leeftijdsvoorwaarde op wat de verkiesbaarheid betreft.

Op gewestelijk niveau zijn de verkiesbaarheidsvoorwaarden vastgelegd in artikel 24 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 voor het Waals en het Vlaams Parlement, in artikel 12 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen voor het Brussels Parlement en in artikel 5 van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen. Een verkozene moet, om zitting te hebben in elk van deze assemblees, de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt op de verkiezingsdag.

Op federaal niveau is in de artikelen 64 en 69 van de Grondwet bepaald dat men, om verkiesbaar te zijn in de Kamer van volksvertegenwoordigers of in de Senaat, de volle leeftijd van eenentwintig jaar moet hebben bereikt.

Behalve voor de federale verkiezingen, ligt de verkiesbaarheidsleeftijd van de Belgische vertegenwoordigers voor de verschillende interne bevoegdheidsniveaus dus vast op achttien jaar.

Waarom zou men om op federaal niveau verkozen te kunnen worden ouder moeten zijn dan om op gewestelijk niveau verkozen te kunnen worden ? Dit verschil in verkiesbaarheidsleeftijd heeft geen zin.

Aangezien de artikelen 64, eerste lid, 3º, en 69, 3º, op de (in het Belgisch Staatsblad op 2 mei 2007 gepubliceerde) lijst staan van grondwetsbepalingen die tijdens deze zittingsperiode kunnen worden herzien, horen zij nu gewijzigd te worden.

Teneinde de verkiesbaarheidsleeftijden in België te harmoniseren, wil deze herziening van de Grondwet de verkiesbaarheidsleeftijd voor de parlementsverkiezingen verlagen tot 18 jaar.

Philippe MONFILS.

VOORSTEL


Artikel 1

In artikel 64, eerste lid, 3º, van de Grondwet, worden de woorden « eenentwintig jaar » vervangen door de woorden « achttien jaar ».

Art. 2

In artikel 69, 3º, van de Grondwet, worden de woorden « eenentwintig jaar » vervangen door de woorden « achttien jaar ».

21 september 2007.

Philippe MONFILS.