Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-88

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen Maatschappelijke Integratie

Vraag nr. 3-6912 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 8 februari 2007 (N.) :
Europees Sociaal Fonds (EFS). — Middelen. — Criteria tot aanwending. — Gesteunde projecten.

In de meest recente wet houdende diverse bepalingen werd in Titel XV een hoofdstuk ingevoegd in verband met het Organiek Fonds ESF. Hierbij werd het Belgisch Europees Sociaal Fonds vanaf 1 januari 2007 overgedragen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg naar de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.

In de context van de nieuwe programmatie 2007-2013 van het Europees Sociaal Fonds werd een bedrag van 40 miljoen euro vrijgemaakt die nu integraal ter beschikking staat van de geachte minister.

Graag hadden wij van hem vernomen welke criteria gelden voor de aanwending van deze middelen en welke projecten met deze middelen kunnen worden ondersteund.

Antwoord : De federale enveloppe Europees Sociaal Fonds voor de programmatie 2007-2013 bedraagt 39 984 895 euro (tegen constante prijzen).

Dit budget werd verdeeld a rato van 33 987 160 euro voor de minister van Maatschappelijke Integratie en 5 997 734 euro voor de minister van Werk.

Gezien de beperkte omvang van de enveloppe gewijd aan de werkgelegenheid, werd beslist het beheer van het federaal ESF, dat vroeger afhing van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, over te hevelen naar de POD Maatschappelijke Integratie.

Het beheer van de globale enveloppe valt onder mijn verantwoordelijkheid, terwijl de keuzes en richtlijnen betreffende de projecten die betrekking hebben op de prioriteit Werkgelegenheid, onder de verantwoordelijkheid vallen van de minister van Werk.

Ik zal me dan ook enkel uitspreken over de projecten die onder Maatschappelijke Integratie vallen.

Inzake Maatschappelijke Integratie werd de prioriteit bepaald in functie van de nieuwe Europese richtlijnen en in functie van de resultaten van de evaluaties van de vroegere programmatie. Ze bestaat erin « de sociale en professionele activatietrajecten te stimuleren ».

Deze prioriteit bestaat uit drie krachtlijnen :

1. de socioprofessionele inschakelingstrajecten;

2. de voortrajecten;

3. de steun aan innovatie, actieonderzoek en goede praktijken.

De doelstelling bestaat erin projecten te steunen die gedragen worden door de OCMW's ten gunste van de leefloners. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de volgende begunstigden :

— jongeren;

— gezinshoofden van eenoudergezinnen;

— personen van vreemde afkomst;

— begunstigden ouder dan 45 jaar.

De krachtlijn « socioprofessionele inschakelingstrajecten » heeft tot doel geïntegreerde begeleidings- en beroepsopleidingsprojecten op touw te zetten, in de lijn van de vorige programmatie.

De krachtlijn « voortrajecten », van zijn kant, past meer in de eerste fase van het inschakelingstraject en richt zich tot bijzonder kwetsbare personen. De voortrajectprojecten omvatten sociale en professionele begeleidingsactiviteiten. De krachtlijn « steun aan innovatie », daarentegen, zal de ontwikkeling van innoverende acties mogelijk maken en zal de eerste twee krachtlijnen methodologisch ondersteunen (uitwisseling van goede praktijken, ontwikkeling van aangepaste methodes, ...).

Er wordt eveneens een prioriteit gewijd aan het ontwikkelen van de diversiteit en de strijd tegen de discriminaties in de werkgelegenheid.

Deze richtlijnen worden opgenomen in het Nationale Beleidsreferentiekader, document dat onlangs werd overhandigd aan de Europese Commissie, en worden uitgewerkt in het Operationele Programma dat momenteel wordt opgesteld. Deze documenten zullen beschikbaar zijn op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.

De projecten die zullen worden gesteund in het kader van de ESF-programmatie 2007-2013, zullen in deze prioriteiten moeten passen en uiteraard moeten beantwoorden aan de Europese voorschriften die zullen worden opgenomen in het procedureboek dat ter beschikking van de OCMW's zal worden gesteld.

De selectie van de projecten zal gebeuren op basis van een projectoproep.

Een selectiecomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de administratie, experts en de minister van Maatschappelijke Integratie, zal de projecten selecteren die het best beantwoorden aan de selectiecriteria die worden bepaald in het procedureboek.