Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-88

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-6956 van de heer Vandenhove d.d. 6 februari 2007 (N.) :
Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. — Huidige werking. — Toekomstperspectieven.

Met het koninklijk besluit van 5 juli 1994, aangepast bij koninklijk besluit van 4 juli 2004, werd de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening opgericht.

De voorbije jaren deed de geachte minister geen beroep meer op het advies van deze raad, noch nam het hiertoe bevoegde bureau het initiatief tot advies of andere activiteiten.

Een aantal leden van de Nationale Raad zijn nog steeds van mening dat, los van het initiatief tot oprichting van de provinciale commissies, het bestendigen van de activiteiten van de Nationale Raad zeker zinvol is.

Heeft de geachte minister de intentie om in de toekomst verder een beroep te doen op de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening ? Welke taak of rol ziet hij verder voor deze raad ?